Valencia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 4,62 KB

l'amor corts: sl tma d quasi tota la posia scrita en provnçal (fina amor o fina bnvolnça), s 1 joc d rlacions amoross practicads pls aristocrats a ls corts dls grnas sñors fudals, basads en 1 amor adultr pr aixo avia d sr scrt,l marit no acptaba aksta situacio (gils) ils enamorats corrien priy, si o arribava a dscobrir, normalmnt xls maldients o difamadors(lausngiers). la dama s considra 1 sr suprior il trobador actua com 1 vassay davantl su sñor, kst amor exijix la discrpcio, ja kl trobador s troba entr 2 enmicsl marit gls ils difamadors, s aksta discrpcio la k fa encobrir a la dama.4 grans croniks:durantls s.xiii, y xiv, s ban scriur ls croniks d jaum 1º, brnat dsclot, ramon muntanr, i pr 3, aksts croniks acomplixen xfctamntls objctius d la litratura eroica difosa xls joglars:l patriotism(exaltn lsprit nacional i justifikn la politica dls ris d'arago) il providncialism(mostrn com du fa costat akstos ris en ls sus prtnsions politiks)akstos objctius a ms duna profunda rligiositat i intncio moralitzadora tnn en comu ls 4 gran croniks.-epoca mdieval:la prosa didactica, la rligiositat i moralitzant sl tma daksta epoca.ramon yuy:(mayorca 1232-1316?) s fiy d'1 familia d cavayers d mayorca, dsprs d la conksta d jaum 1, xtals primrs 30 1a vida cortsana, a partir dls 30 sofrix 1 procs d transformacio kl transforma en 1 arriscat misionr. sl crador d la prosa litrara. ls caractristiks d la sua vida i obra sn: -idalista utopic, va concbr 1 pla d salvacio 1ivrsal.-tolrant i libral, concp 1a doctrina on conjuga ls 3 rligions.-inkiet i dprsiu, la sua vida transcorr entr viatgs missionals a africa i orient mitja i europa. va scriur en quatr yengus(arab,yati,catala,provnçal), i sobrls tms + divrsos. utilitzal canvi d prspctiva quan fa kls prsnatjs umans explikn fauls d ls qualsls prsnatgs sn animals, mntr k akstos explikn exempls amb prsnatgs umans. sovint aparixen prsnatgs marginals a ls svs obrs, i utilitza 1a structura d crcls concntrics. ls svs obrs + imxtants: yibr d mravys, yibr d'evast i aloma i d blankrna k contl yibr d'amic i e amat.

anslm turmda(mayorca1350?-tunis1440?):s 1 fransica convrtit al islam, t 1 moralism difrnt, on la ironia i l' umor invitn a considrar ds d difrnts punts d vistal sistma d valors d la societat mdieval.el yibr dls bons amonstats, altrna principis morals amb consys on capgira akstos principis. la disputa d l'as on 1 ruc discutix amb 1 flar, on usa la ironia com a rcurs.tamb sn obrs svs ls cobls d la divisio dl rgn d mayorks i tuf a, on la ironia il sarcasm k aparixen enls yibrs antriors, sdvn tristsa i dsngañ a ls cobls. la novla cavayersca: tnnl su orign en ls narracions epiks dls joglars.ramon yuy scriguel yibr d l'ordr d cavayeria(t gran influencia sobr tirant) i pr 3, scriguel tractat d cavayeria, tots 2 amb intncio didactica. a finals dl s.xiv, s torna a posar d moda la cavayeria, la tmatica cavayersca s barrja durantl s.xv amb la mntalitat burgsa.incorxenl ralism i la capacitat d'ascndir socialmnt gracis al propi sforç i donn yoc a ls novls cavayersks.s caractritzn pr la crdibilitat, la gografia conguda, lambientacio d'una epoca conguda i propra i ls qualitats puramnt umans dl protagonists.tirant lo blanc: s la novla ms imxtant d la nostra litratura, k conta la istoria d'un cavayer k crix en virtuts umans i militars, s 1a istoria cribl, a 1a gografia ral.l gran atractiu tirant,l constitueixl caractr divrtit i sobrtot ral. lautor s joanot martory, k prtanyia a la ptita noblsa d gandia. era 1 cavayer, k va viatjar a londrs, xtugal, barclona i napols. en 1465 va morir arruinat il manuscrit dl tirant va kdar a mans d joan d glaba.-caractristiks d lobra: ralism(yenguatg variat amb rgistr cult), umorism i erotism: trnkn la monotonia(yenguatg ironic), exprsivitat i vivsa enl yenguatg: variacio yinguistica sgons la situacio comunicativa.(yenguatg sntncios, amb iprbols i frass fts), crueltat i violncia(yenguatg cru).tma: narra ls avnturs d'un cavayer umil k pr fts propis aconsgueixl grau d capita d ls trops d limpri grc, casars amb la fiya d l'emprador i vnçerls turcs.structura:1avnturs d guiyem d varoic, 2tirant a anglatrra, 3tirant a sicilia i rods, 4 tirant a limpri grg, 5tirant al nord d'africa, 6 tirant ayibra l'impri i s casa amb carmsina, i mor.

Entradas relacionadas: