Univers

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,18 KB

 

Diferencia Mitica-Raciona: La principal diferencia entre explicació mitica i racional, es que la mitica es basa en els deus per a explicar les coses i en canvi la racional es basa en fenomens de l'univers com a forces naturals. La explicació mitica de les coses molts cops ha sigut revelada o dictada per la mateixa religió, ya que d'una manera o altre li afavorien, i en canvi la racional no es el resultat de la revelació divina sinó de la indagació racional. La mitica, es presenta com a una cosa imposada per la força, sense escoltar la opinió de ningú, sino que es presenta d'una manera certa e indiscutible, i en canvi la racional es caracteritza per revisar i contrastar totes les teories que proposta i comprovar si son certes. La explicació racional no pot explicar cap teoria amb els poders de deus o essers sobrenaturals, ja que no ho podrien demostrar, en canvi la mitica per a creure en el que diuen has de tenir fé, es l'unica manera de creure en aquesta explicació. Com he dit avans, la explicació mitica es imposible de comprovar les seves explicacións, ya que només son teories, en canvi la racional busca de diferents maneres les formes de afirmar i justificar les teories a traves de raonaments. Per ultim cal dir, que l'explicació mitica acustuma a ser poc detallada i impressisa per aquesta rao la fa realment atractiva per a mentalitats que volen respostes sencilles, en canvi en la racional el discurs ha de ser més precis i amb un llenguatge que no sigui senzillPracticitat: Es la forma de sabes que tenen avui dia els cientifics, s'interpreta com un mitja per a poder dominar la naturalesa Matematització: La ciencia moderna utilitza les matemàtiques per a poder portar les lleis de manera numerica Experimentalitat: La ciencia moderna busca una manera de comprovar hipotesis a base d'experimentar

Prendre les coses amb filosofia significa que algun cop hi ha agut algun tipus de dolor. El significat es que has de tenir calma davant les dificultats de la vida (la anecdota del filosof que li vand dir que va morir el seu fill que algun dia moririra) Bertrand Russell: Hi ha 3 coses a la vida, tenir el coratge d'acceptar les coses que no podem cambiar, tenir la valentia de intentar modificar les coses que si podem canviar i tenir la intel·ligencia par saber distigir les unes de les altres Filosofia d'empresa Significa concepció general que dirigeix les linies d'acció si una ONG diu la nostra filosofia de l'empresa es ayudar a la gent Deixet de filosofies S'oposa a la practica Es pura expeculació o teorització. Es refereix a estar ausents de la realitat, especular o pensar massa les coses. En la vida corrent s'enten com una activitat lligada a la reflexió, a donar voltes a les coses, a certes actituds davant la vida i a certa teorització Composició de l'univers: Materia normal o Bariona 4%. Atoms d'elements quimics. El 75% es Hidrogen, la resta son els altres 109 elements -0,4% Materia normal visible(estels, planetes i gasos calents) -3,6% Materia normal no lluminosa(forats negres i gas intergalactic Materia Fosca 21% Composició desconeguda (no emet cap tipus de llum). Es va postular la seva existencia perque la massa total de la materia coneguda no explica la intensitat de les forces gravitacionals ni el moviment. Energia fosca Actua de manera contraria a la força gravitatoria, causa la separació accelerada entre galàxies.

Origen de l'univers i la teoria Big Bang Proposada al 1948 per G.Gamow. Fa 13700Ma La materia de l'univers estava concentrada en una zona petita i es va produir una explosió la qual es va impulsar en totes direccions. La materia es concentra en llocs formant estels i galaxies i desde llavors ha estat en evolució. En el moment de l'expansió es crea tota la materia i l'expansió profueix l'espai i el temps. Confirmació del Big B a)Efecte doppler: El 1928 E. Hubble Corriment cap al vermell de l'espectre de la llum procedent de galaxies llunyanes. Aquest desplaçament esta lligat a la velocitat d'allunyament. Com més distancia hi ha entre dues galaxies, a més velocitat s'allunyen: V=H(distancia) x D(constant de hubble) b) radiació de fons de microones cosmiques: Al 1965 A.Penzias i R. Wilson. Van captar una radiacióde microones a tot l'espai, producte de l'expansió de l'univers i que demostra que va tenir un origen.Premi N de Fisic del 1978 c) L'eco del B.B: Detecció de petites pertorvacions de la radiació cosmica (diferencies de temperatura un radiació de microones de fons) Suposit d'un univers primitiu molt calent(entre 10^13 i 10^31k) i molt dens. Estudis portats per J.Mather i G.Smoot galardonat amb P.Nobel de Fisi del 2006 L'evolució de l'univers Durant els primers segons es forma una sopa cosmica de materia i radiació fent l'univers. Minuts despres la tempreatura baixa de 10^10k fins a 10^8k formant-se nuclis d'atoms d'elements lleugers Hidrog Heli Liti Berilli. Proces s'anomena nucleosintesi primordial, fusió nuclear entre els 100 i 300 primers segons. Es formen els atoms dels primers elements quimics per exemple gairebé tot l'heli que hi ha actualment 300.000 anys despres fel B.B la temperatura es inferior als 3000k. Es forma hidrogen i l'univers es fa trasparent a la llum. Origen radiacio microones. En l'univers madur uns 6.000 M.A despres del B.B ja hi havia energia fosa i gairebé no es produien fusions o xocs entre galaxies ni formació d'estels.El futur de l'univers sgons el BB Abans del descobriment de l'energia fosca es plantejava: Si la Densitat de la Massa era mes gran que la Densitat Critica, l'univers es colapsa i cada cop seria més calent i mes dens fins que al final es produiria un estat similar al proces anomenat Big Crunch. I si la DM era mes petita o igual que la DC hi havia una disminució de la densitat i temperatura fins a la mort termica. Quan apareix la energia fosca va apareixer una nova opcio que deia que l'univers amb predomini d'energia fosca que invalidaria la força de la gravetat i els atoms es destruirien. Les Galaxies Estan constituides per materia visible (estels, nubols de gas i pols) materia fosca i energia fosca unides per la gravetat. Les galàxies s'agrupen i formen cumuls galactics i aquest s'uneixen  i formen supercumuls. La via lactia te una mida de 100.000 A.L i forma espiral. Forma part del cumul galactic Grup Local, format per 30 galaxies. Els quasars son galaxies amb un forat negre al mig Estructura de les galaxies: Cumuls estelars: Agrupacions d'estels que es mantenen units per efecte de la gravitació Nebulosa: Estructures fetes de gas i pols. Son llocs on neixen o moren estels Sistemes estelars multiples: Grup de dues, tres, quatre i més estels units per la gravetat que giren a un voltant d'un centre comu. Tipus de galaxies: Galaxia eliptica: Formada per estels vells i tenen poc gas i pols. Acostumen a tenir un forat negre al centre Galaxia espiral: Als braços de l'espiral hi ha nubols de gas i estels joves i estels vells formant un halo que envolta el disc Galaxia irregular: Aspecte caotic. Formades per estels joves i per pols i no tenen nucli.

Els estels Son cosos esferics que generen energia al seu interior i es produeixen reaccions termonuclears. Formació: Els estels es formen en les nubuloses quan el gas i la pols es comprimeixen i augmenten la densitat. El nubol comença a girar i el gas i la pols de la nebulosa es va concentrant al centre fins que es colapsen i formen un nucli molt calent anomenat proestel. El material del disc giratori que envolta l'estel pot donar lloc als planetes. Formació delements quimi mes densos: L'energia de l'estel ve de reaccions nuclears de fusió que es donen al nucli. 1a fase: a l'interior de l'estel es van formant els elements a partir de l'hidrogen de la taula periodica fins al ferro i el niquil, i una part del plom 2a fase: Es dona quan explota com les supernoves, que es formen la resta de elements quimics. La a composició d'un estel evolucions cap a elements pesants, quan l'estel mor el material passa a ser gass interestelar.

Entradas relacionadas: