Umn

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,6 KB

en un relat intervenen 2 aspectes:?la istoria conjunt de esdeveniments protogronats x uns personatgesq viuen en un temps i en un espai determinats discurs:es la manera ccm sexplica listoria.formen part del discurs tots el elements lingistic i tegnics q ajudn a configurar el text la histria i la trama:dosaspectes complementarisdel relat • La istoria:conjunt de esdeveniments explicats segin lordre cronologic i tl com succeirien ala realitat
la trama:es la estructura q desideix segir lautor x explicar la istoria.pot alterar el sentit del temps.la trama pot ser:
lineal o contínua:ordena els fets segons el pas real del temps
•plantejament :exposicio dela situacio.
•nus desenbolupament dela accio
•desemllaç:resolucio del fnal del argument:fnal tancat(el argmet es rsol de manera definitivai presisa)o fnal over(demana una interpretacio x part del lector)
no lineal o discontinua:trenca lordre lineal del temps i altera la disposicio successiva dels fets.lautor altera el sentit del temps apartir de dos recurssos:•la anticipacio:consisteix a avansar un fet q ,segin lorder dels sdeveniments es produira +endavan •la retrospeccio: relata un ft q sa produit avans.El movil:es el estmul q impulsa al personatge a actuar.hiha movils de naturalezadiversa:sentimentals,economics,familiar,politics.psicologics...El conflicte:frma part de la vda i de les rlacions humanes.En el moment en q els personatgs1na naraciocomença a actuar am un movil q posa en marcha la accio apareixen els obstacles/les contrarietat q fan q el relat avanci.3 tipus •conflictes am forses humanes•coniflictes am forces no humanescanflicts interns.


tipus d txt en la narracio:•la naracio organitza la acio apartir dls fts i sdvnimnts q succusixen enl tmps.el sv ns la structura dminant.•dscripicio:t cm al fnalitat caractritza prsns,indrts i objcts. la dscripcio pt sr:•objctiva(explica cn s 1lmn atrav stiks q s pdn comprbar i valora •subjctiva(expica cm s 1lmt apartir alo q suggrix intrsa dstar-n la visio prs i subjctiva.lingisticamn,el sn s lstructura dominat dla dscripcio•el dialg:exprsa la vu dls prs q intrvn enl rlat.(s pot exprsar en stil indirct:s as carrc dl narador.sol explicar en pasat ayo q an dtls prsnatgs i utilitzar la subordinacio/stil dirct:rcuy ls xauls exacts dl prsnatgs il auto fa insisosx dstacarls spcts n vrbals(vu entonaci posturs..))la structura dl sintagma nominal: sn=det+nom+complemnt delnm.TEMA 2
lespai
es el lloc on trasocorre laccio dela naracio (funcions 3) funcio didactica:la accio transcorre en indrets reals.funcioreferncial:el estai no existeix (on es desembolupa la accio)funcio simbolica:no es un llou objectiu.el temps en la narracio:•temps historic: fa referencia a lepoca historica en q seedeve el rela•.temps narratiu: fa referencia ala cuantitat de temps q dura la aciio narada•.temps del dscurs : fa referencia ala manera com lautor disposa del elemtns dela trama EL PUNT DE VISTA: es la perspectiva des de ña qual es narra la istoria .El punt de vista l'extableix el narrador. Cal no confondre la figura de l'autor, q es qui crea l'obra amb la figura del narrador, q es qui la explica. NARRAdor INtern: es un personatge que interve en la historia.(• Narrador protagonista: escriu en primera persona i explica el relats segons la subjectivitat de la propia experiencia. / •Narrador Testimoni: Sol escriure en tercera persona i es un personatge que coneix els fets o els ha presenciat d'una manera o altra / •Narrador Multiselectiu:Tots els personatges de l'obra prener la paraula i en primera persona i de forma subjectiva.) NARRador EXTern o omniscient: es una veu que no interve en la q s'expressa en tercera persona.(•Parcial:Coneix els fets de la istoria,pero no s'introdueix a l'interior dels personatges./ •Total:s'introdueix a l'interior dels personatges i en coneix els sentiments ,idees,reflexions.. Domina el mon inten i extern del relat

Entradas relacionadas: