Triangles, definicions bàsiques i poligons regulars

Enviado por Georgina y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,26 KB

 

-Una recta és un conjunt de punts amb una sucesió il·limitada. Aquests mantenen sempre la mateixa direcció.

-Una semirecta és un conjunt de punts amb una succesió limitada en un dels extrems. A l'altre extrem és il·limitada.

-Un segment és una succeció de punts amb un inici i un final.

(la recta, la semirecta i el segment, els punts que formen la línia sempre segueixen la mateixa direcció).

-La mediatriu és el lloc geomètric del pla, els punts del qual equidisten dels extrems d'un segment.

-Teorema de tales: si tenim dues rectes concorrents, tallades per rectes paral·leles,

els segments que obtenim són proporcionals entre ells. la proporció sempre es manté.

-La perpendicularitat és quan dues rectes es tallen dormant quatre angles de 90º.

-Dues rectes són paral·leles quan considerem que es tallen en un punt de l'infinit (punt impropi).

-Una corda és el segment que uneix dos punts d'una circunferència sense parar pel centre.

-Una bisectriu és el lloc geomètric dels punts del pla que equidisten dels costats d'un angle.

-Proporcionalitat de segments es produeix quan la relació entre ells és igual a la unitat.

-quarta proporcional: coneguts tres segments i la raó de proporcionalitat entre dos d'ells,

es troba un altre segment amb la mateixa proporcionalitat (m/n=r/x).

-tercera proporcional: coneguts dos segments i la raó de proporcionalitat, es troba un altre amb la mateixa

proporcionalitat (m/n=n/x)

-mitjana proporcional: coneguts segments m, n. cadascun es inversament proporcional a un desconegut, x.

(m/x=x/n)

-Un angle és la part d'un pla compresa entre dues semirectes que es tallen en un punt (vèrtex).

-Classificació dels angles: agut <90º, obtús="">90º, pla=180º, recte=90º.

-L'angle complementari d'un altre és l'angle que sumat al primer forma un angle recte.

-L'angle suplementari d'un altre és l'angle que sumat al primer forma un angle pla.

-anomenem bisectriu a la recta que divideix un angle en dos angles iguals. cada punt de la recta equidista dels

dos costats de l'angle.

-trisecció d'un angle (dividir un angulo en tres): donat un angle recte, fem un radi de qualsevol amplada des de el

vèrtex de l'angle, i ha format dos punts (tallen les semirectes que surten del vèrtex). centre a cadascún dels punts per

formar els altres dos arcs i unir punts. ens queden 3 angles de 30º.

-El lloc geomètric que formen tots els punts que són vèrtexs d'angles de la mateixa magnitud respecte un segment

s'anomena arc capaç.

-Gir: rotació d'una figura en funció d'un punt donat. Aquest punt és el centre de gir.

-Simetria: quan dues figures se superposen en girar una d'elles respecte un eix o centre de simetria.

-simetria axial: relació entre figures és la seva correspondencia respecte un eixx de simetria

-simetria central: correspondencia entre vertexs de figures respecte un punt o centre de simetria.

-simetria radial: combinacio de simetria axial i central en una mateixa figura.

-Semblança: quan dues figures tenen els angles iguals i els costats proporcionals. relació proporcionalitat entre

costats=raó de semblança.

-una escala és la relació métrica existent entre la realitat i la seva representació. escala : dibuix/realitat.

-Poligons: nombre i numero de lados -> triangle 3, quadrilàter 4, pentàgon 5, hexàgon 6, heptagon 7,

octogon 8, enneagon 9, decagon 10, hendecagon 11, dodecagon 12.

-un triangle és el poligon format per tres rectes que es tallen (3 costats, 3 angles)

equilaters quan tres costas son iguals i els angles també, 60º.

-isòsceles quan dos dels costats i dos angles son iguals

-escalens quan angles i costats son tots diferents

-rectangles quan un dels seus angles es de 90º

-acutangles quan tres angles del triangle son menos a 90

-obtusangles quan un angle es mes gran de 90º

-Una mitjana és una recta que uneix un vèrtex amb el punt mitjà del costat oposat. es tallen en un punt anomenat baricentre.

-Les altures son les rectes perpendiculars a un costat que passen pel vèrtex oposat. les altures es tallen a l'ortocentre.

90º,>

Entradas relacionadas: