Pla de treball tecnologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,34 KB

 

Tema 12. Treball, tecnologia, tecnocràcia


0. Defineix treball


És l’activitat productiva que l’home realitza en relació amb la naturalesa i amb els altres homes (intersubjectiva). Té com a objectiu la satisfacció de les necessitats: orgàniques (menjar, beure...) o estrictament humanes.

1. Què significa l’expressió ‘necessitats humanes’?


L’home té més i diferents necessitats que els animals. I no només perquè els mitjans per satisfer certes necessitats produeixen noves necessitats, sinó perquè l’home inventa necessitats que sobrepassen el caràcter orgànic, biològic i natural de les necessitats que comparteix amb els animals. A l’home li és necessari el benestar.

2. Esmenta les característiques del treball i diferencia-les de la producció animal:


S’ha observat que els animals també produeixen per satisfer les seves necessitats, tot i que el treball humà implica un mode específic de produir exclusiu d’ell

Producció animal


(simplicitat)
-Limitat (pel que fa als seus mitjans de producció i a les necessitats)
-Condicionada pel desig i obtenció de plaer de manera immediata.
-Consumeix la naturalesa i no produeix res perdurables.
-Relació immediata entre el treball (mitjà) i el fi a assolir.
-No produeix un món objectiu
-Mitjançant l’activitat productiva, l’animal no es realitza a si mateix.

Treball humà:


(complexitat)
-Il·limitat i l’home es realitza a si mateix
-No està mogut pel desig o satisfacció immediata del desig.
-Consumeix els recursos i produeix béns perdurables.
-La relació entre el treball(mitjà)-fi és mediada.
-Crea un món objectiu i artificial diferent al natural.

3. Com es defineix Locke la propietat? I en quina relació esta amb el treball?


Locke considera que la propietat privada és un dret natural de l’home. L’home té el dret natural de posseir allò que ha creat amb el seu treball. És el dret que es té sobre una cosa, com a resultat del treball que s’ha invertit en la seva producció.
Relació amb el treball: és el treball que crea el dret de la propietat.

4


Consideres que el treball exerceix un paper important en el reconeixement dels éssers humans?


Sí, aixó s’explica entenent reconeixement com a valoració, consideració, perquè segons el treball que realitzes, estàs més reconegut que un altre.

5


Què significa alienació del treball? Es pot aplicar aquest significat d’alienació a una persona que ‘ha perdut el seny’?


És una manera peculiar de realitzar el treball que es dóna en un sistema de producció determinat (el sistema de producció eplotador-explotat propi de la societat capitalista). Fa que el producte esdevingui aliè al treballador (la seva obra no li pertany, és propietat d’un altre), i el treball un mitjà de subsistència material. L’acte de producció que realitza el treballador és tractat (manipulat com si fos una cosa), venut i explotat segons les lleis del mercat. Aquest treball es dóna tan respecte l’objecte produït com respecte l’activitat, com respecte el mateix procés de treball.
No, aquest no. L’alienació en el treball implica una deshumanització. Les persones que han perdut el seny estan alienades en tant que deshumanitzades, són tractades com objectes, explotades.

6


Quina relació hi ha (segons Arnold Gehlen) entre tècnica i equipament biològic?


1. La tècnica ve reclamada per la insuficiència de l’equipament biològic de l’home.
2. Sorgeix del desajustament entre les necessitats de l’home i la naturalesa.
3. La mediació entre els dos: necessitats i naturalesa.
7

. Hi ha relació entre tècnica i veritat?


Quan produïm fem sortir una cosa que abans no existia (d’una matèria), és a dir, alliberem alguna cosa. El terme alliberar s’entén en dos sentits:
- fer sortir, donar a llum.
- el que ens allibera de les feines feixugues.
La tècnica permet fer passar del “no ésser” a “l’ésser” i en aquest sentit l’ésser produït queda alliberat. En produir, descobrim alguna cosa. Els grecs entenien la veritat com a descobriment.

8


Quins són els dos aspectes compresos dins la tècnica?


Base material


La producció sempre es realitza sobre una matèria i a més no qualsevol matèria es apta per aplicar una tècnica. S’utilitza per a la producció.

Base sociocultural:


l’activitat tècnica està inserida en un procés sociocultural, tant en la seva organització, com en el destí dels seus productes.

9


En quina relació està la ciència moderna amb la tècnica?


La tècnica i la ciència tenen una aliança i una relació de mútua implicació i circularitat. Les tècniques promouen la investigació científica, que possibilita noves tècniques, que aquestes, plantegen nous problemes a la ciència. Aquest sistema complex el podem anomenar tecnociència.

10


Què significa l’a priori tecnològic?


Vol dir que la tecnologia s’ha convertit en quelcom a priori (abans de). És donar per suposat que tots els avenços tecnològics són imprescindibles, inevitables i que la tecnologia és inqüestionable dins del nostre món.

11


Què és la tecnocràcia?


La tecnocràcia és la conseqüència de l’a priori tecnològic.. És el domini de la tècnica en tots els ordres de la vida, fins i tot el político-moral. La tècnica esdevé una instància de poder i de domini. 

12. Explica les característiques fonamentals de la raó instrumental


1) és subjectiva.
2) és formal, perquè no fa referència ni s’ocupa de cap contingut.
3) és procedimental, tracta dels procediments en la conformitat i adequabilitat de mitjans qualssevol.
4) és calculadora, calcula possibilitats i escull mitjans amb criteris d’eficàcia.
5) és neutre respecte dels valors i de les valoracions.

Entradas relacionadas: