Tot el que es biolo

Enviado por marc y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,37 KB

 

GLUCIDS: (hidrats de carboni)→no del tot correcte, n es C+H2O. son biomolecules organiques constituides (C,H,O).Monosecarits:(sucres senzills) d 3 a 8 atoms d carboni ex: ribosa, desoxiribosa, glucosa. Glicosecarids:(unio d monosecarids) d 2 a 10 monosecarits ex: disecarids: sacarosa, lactosa Trisecarids.Polisecarids: (unio de moltes celules de monosecarids)Polisecarids: Homopolisecarids: iguals monosecarids (pentoses: polimers de pentoses, )(exosones: plolimers dexoses: midó, glicogen, celulosa)Heterosids (monosecarids+ molecula no no glucidiques. ex: lipids proteines..).FUNCIONS DELS GLUCIDS: (•principal font energetica, •elements estructurals,•constituents daltres biomolecules).LIPIDS: greixos, formats per C,H,O(sovint P,N,S) insolubles en h2o i solubles en disolvents organics.(saponificables=acids grassos)(insaponificables=no acids grassos)FUNCIONS DELS LIPIDS: reserva energetica: acumula en el teixit adipos. estructural: fosfolipids, colesterol, triglicerids. Reguladora: vitamines liposolubles, hormones esteroidals, prostaglandines. ACIDS GRASSOS: llarga cadena hidrogen carbonada amb un grup carboxil terminal CH3-(CH2)n-COOH. • Amfipatica: dos grups amb propietats diferents(hidrofil:polar,afinitat am aigua/hidofoba:apolar repeleix laigua),(lipofil:afinitat am lipids/lipofab:no afinitat am lipids) • AG(saturats: enllaços simples/insaturats:doble enllaç) • AGesencial: ingerits per la dieta xq no els podem sintetitzar.


 PROTEINES: llargues cadenes d'aminoacids unides amb enllaços peptidics. • DESNATURALITZACIO: condicions no adequades de les proteines, expressen informacio genetica gracies a sintesi d prote. es sintetitsa als ribo ADN→ARNm. son les biomolecules mes abundandants i vaiades de la celula. •AMINOACIDS: son compostos amfoteics en medi acid es comporten com a bases i en medi basic com a acids. • ENLLAÇ PEPTIDIC: enllas qe fa posible lunio de diferents aminoacids.(molt rigida) en la formacio de lenllaç es despren una molecula d'H2O, suneix el (-COOH)a.a am el (-NH2)del zn aa.

Entradas relacionadas: