Tipus de necessitats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,86 KB

 


CONCEPTES CAPACITAT:


Es la possibilitat de funcionament (tant a nivell Físic,mental o social) que una persona pot assolir en un moment determinat en el Domini d’una activitat i participació.“és capaç de..” COMPETÈNCIA:
Capacitat per a aplicar el Conjunt d'habilitats, actituds, coneixements i processos complexos. Aquesta Aplicació és avaluable per persones externes.

AUTONOMIA:

Capacitat per realitzar Activitats per un mateix i sense ajuda.

A. Personal:

Capacitat Física i psíquica per desenvolupar les ABVD.

A. Social:

Capacitat per desenvolupar-se en l'entorn social. *Grau d’autonomia es la capacitat de l’individu i l’adaptació a l’entorn, els ajuts tècnics i L’accessibilitat de l’entorn permetran la seva millora.

INDEPENDENCIA:

Desenvolupament d'una Persona per a satisfer les necessitats bàsiques, d'acord amb la seva edat, L'etapa de desenvolupament o la situació de vida o de salut en què es troba.

AUTODETERMINACIÓ:

Capacitat De controlar, afrontar i prendre decisions personals sobre com viure d'acord amb Les normes i preferències pròpies.

VIDA INDEPENDENT:

es la situació en la qual una persona amb Discapacitat té el poder de decisió sobre la seva pròpia vida i participa Activament en la vida de la comunitat, d'acord amb el dret de desenvolupament Lliure de la personalitat.

AVD


Activitats orientades al manteniment i la cura propis Que permeten a la persona desenvolupar-se autònomament sense dependre dels Altres.

Es poden dividir en: (ABVD)

Activitat associada amb l'acompliment de les tasques elementals Que permeten a una persona de viure amb una independència raonable.

Aquestes poden ser,

cura personal (menjar, vestir-se i Despullar-se, rentar-se, anar sol al servei, dutxar-se o banyar-se, aixecar-se i Anar a dormir, traslladar-se dins de casa i poder quedar-se sol durant tota la Nit.)

reconeixement de Persones i objectes *orientació *comprensió *acompliment d'ordres o tasques senzilles.

(AIVD)

Activitat orientada Al manteniment del funcionament d'una persona i la seva independència, implica La presa de decisions o la interrelació amb el medi.

Aquestes Poden ser, *lectoescriptura *anar a comprar *ocupar-se dels altres

controlar la medicació *fer neteja *altres tasques de la llar

utilitzar el telèfon, ascensor, ordinador

preparar el propi menjar

comprar el que es necessita Per viure

realitzar activitats Domèstiques bàsiques (fregar els plats, fer el llit, etc.) *passejar *anar al metge *control de l’economia personal o domèstica

administrar els propis diners.

(AVDA)

Són també relacions Complexes relacionades amb l’estil de vida de la persona. No són indispensables Per al manteniment de la independència. Activitats de tipus lúdic i relacional Que permeten a la persona desenvolupar els seus rols socials. Són exemples *activitats d’oci *participació en grups *contactes socials *viatges *esports,... 

DEPENDENCIA És l’estat permanent en Què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, malaltia o Discapacitat, i lligades a la manca o pèrdua d’autonomia física, mental, Intel·lectual o sensorial, tenen necessitat de l’atenció d’altres persones o Ajudes per a les ABVD o, en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o Trastorn mental, d’altres ajudes per a la seva autonomia personal. pot Afectar a qualsevol àrea:
D física:

estat de la persona que a causa d'una discapacitat Física no disposa de prou autonomia personal per a dur a terme les AVD. Engloba La d.Funcional i d.Instrumental, per indicar que no disposa de prou autonomia Personal per a dur a terme les ABVD o les AIVD, respectivament.

D social:

Estat conseqüència de la falta de relacions Significatives que li ajuden en el seu procés d’adaptació a L’entorn.

D Psíquica:

Estat de la persona que a Causa d'una discapacitat psíquica no disposa de prou autonomia personal per a Dur a terme les AVD i afecta a la capacitat per prendre les pròpies Decisions.

D Econòmica:


Estat d'una persona que No disposa dels recursos econòmics suficients per a satisfer les seves Necessitats bàsiques i rep suport d'una altra per a proveir-les. Generalment, Vinculada a la impossibilitat o dificultat per accedir al mercat laboral.

El Barem de Valoració de la Dependènciaa)


Grau I. Dependència moderada: 


ajuda/suport per a realitzar diverses AVDB, com a mínim Una vegada al dia

necessitat de suport intermitent o limitat per a la seva Autonomia personal.
b) Grau II. Dependència severa/greu:  

ajuda Per a realitzar diverses AVDB, 2-3 vegades al dia

no li cal ajuda permanent de un cuidador

té necessitat de suport extens per a la seva autonomia Personal.
c) Grau III. Gran Dependència:

ajuda Per a realitzar diverses AVDB diverses vegades al dia

per la seva pèrdua total d’autonomia física, mental, Intel·lectual o sensorial, li cal ajuda indispensable i continua d’una altra Persona

ajuda generalitzada per a la seva autonomia Personal.

Entradas relacionadas: