Tipus de legitimació negociació col·lectiva

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,68 KB

 

2. LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA


La negociació col·lectiva és un diàleg entre els representants dels treballadors i els empresaris orientat a aconseguir acords. Gràcies a la negociació col·lectiva s’aconsegueixen pactes sobre les condicions de treball, i això afavoreix la productivitat i la feina, així com el benestar i la Pau social. 

2.1.Tipusd’acords

La negociació serveix tant per regular les qüestions relacionades amb les condicions de treball com les pròpies regles de la negociació. 

El diàleg entre treballadors i empresaris pot donar com afruit DISTINTS TIPUS D’ACORDS


1. ACORDSMARC:


Subscritsa nivell autonòmic o estatal

Serveixenper establir l’estructura formal de la negociació col·lectiva, fixar les regles per resoldre els conflictes entre convenis de distint àmbit o aconseguir acords en matèria laboral. 

Elsacords Març estableixen les regles de la negociació


2.CONVENISCOL·LECTIUS:


Fixenles condicions de treball i productivitat en un àmbit laboral determinat


3. CONVENISD’EMPRESA:


Sónexclusius d’una empresa o centre detreball

tractensobre les condicions de treball que el conveni col·lectiu no ha regulat o bé que ha deixat llibertat per tal que es reguli per conveni d’empresa. Com per exemple, els sistemes de qualificació empresarial dins l’empresa, el règim d’ascensos, la distribució irregular de la jornada. 

Els convenis per tal que siguin vàlids han de contenir com a mínim:


Identificacióde lesparts


Àmbitd’aplicació: s’ha de delimitar a la perfecció a qui afecte el conveni. Hi ha 4 àmbits:


Geogràfic: territori d’aplicació del conveni


Funcional: sector de l’activitat a que és aplicable


Personal: menció específica de a quins treballadors afecta i a quins no


Temporal: període de vigència del conveni


Denúncia del conveni:

quan un conveni està a punt d’expirar és necessari que alguna de les parts interessades denunciï l’acabament del mateix. Si no és així s’entendrà que el conveni es prorroga. així i tot hi ha  convenis que contenen clàusules que consideren el conveni denunciat automàticament una vegada que ha acabat la seva vigència. a partir del moment en què el conveni és denunciat, aquesttendràuna vigència màxima d’un any. Passat l’any i no s’hagués arribat a acord sobre el nou conveni, deixarà de ser aplicable a no ser que es pacti el contrari. 

Quan un conveni col·lectiu deixa de tenir vigència s’aplicarà el conveni col·lectiu d’àmbit superior


EL PROCÉS NEGOCIADOR:

Per tal que el procés negociador sigui legal, és necessari que les parts estiguin legitimades per negociar i que es compleixin en temps i forma les fases delprocediment. PROPOSTA DE NEGOCIACIÓ. Amb còpia a l’autoritat laboral. Qui proposi la negociació ha de comunicar a l’altra part els àmbits i matèries que vol negociar. 

RESPOSTA: per escrit en el termini d’un mes


CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA:


Termini d’un mes des de la resposta


Màxim 12 membres per cada part als convenis d’empresa


Màxim 15 membres per cada part als convenis d’àmbitsupraempresarial


DELIBERACIÓ I ADOPCIÓ D’ACORDS

REGISTRE I PUBLICACIÓ: signat el conveni per les parts, el conveni s’ha de registrar en un termini de 15  dies a l’autoritat laboral. I aquesta en 10 dies l’ha de publicar.

Entradas relacionadas: