Tipus de contaminants-substàncies químiques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,65 KB

 

La troposfera: Es la capa inferior d'un gruix que oscila entre 9 i 16 km ( 9 als pols i 16 a l'equador). Es una capa molt important ja que es on es donen tots els fenomens atmosfèrics. La temperatura disminueix progressivament amb l'altura fins a valors de -80ªC i -90.  Estratosfera: Va desde la troposfera fins als 60 Km d'altura. S'anomena aixi perque l'aire que conte es manté estratificat i estable. Aproximadament entre 30 i 45 km d'altura es troba la capa d'ozó.
A mifa que pujgem, la temperatura va augmentant. Mesosfera: Va dels 60 a 100 Km d'altitud. La temperatura torna a disminuir (-90). Termosfera: Va dels 100 a 600 Km, en aquesta capa s'originen les aureoles. Aquestes aurores son plasma solar que es concentra principalment als pols i que son simetriques. Exosfera: Es a partir de 10.000 Km fins al exterior.

ContaminacióGasos o petites partícules abocats a l’atmosfera que afecten a la dinàmica1.1   Les fonts de contaminació de l’aire Font natural: erupcions volcàniques, incendis forestals, zones pantanoses (on es dóna la fermentació de substàncies orgàniques), respiració dels éssers vius.

Font antropològica: trànsit, residus industrials, calefacció.

1.2   Agents contaminants
   Partícules: aerosols (petites partícules de poca densitat que es mantenen a l’atmosfera durant poc temps), partícules de metalls pesants( poden arribar a formar part de les xarxes tròfiques).Gasos: combustió de combustibles fòssils (òxid de sofre, de nitrogen, monòxid de carboni). Són contaminants primaris.

1.3   Conceptes importants Temps de residència: temps que un contaminant es troba a l’aire. El contaminant és una partícula si depèn de la seva grandària i si és un gas dependrà de la capacitat de reacció d’aquest. Valor d’immissió: concentració d’un contaminant a l’atmosfera Valor d’emissió: quantitat d’una substància contaminant que és abocada a l’atmosfera per una font emissora.Valor guia: concentració determinada d’un contaminant a partir de la qual aquest contaminant pot tenir unes conseqüències a mitjà o llarg termini sobre la salut de les persones o de l’ecosistema. Valor límit: concentració de contaminants que no es poden sobrepassar pperquè afectaria a la nostra salut.1.4 Tipus de contaminants Primaris :Combuustió de combustibles fòssils originat per processos industrials (tèrmiques, incineració de residus). ·Òxid de sofre: combustió de combustibles fòssils i a partir de processos de combustió a temperatura alta i calderes (motors d’expulsió, erupcions volcàniques). ·Òxid de nitrogen: Afavoreix la formació  de la pluja àcida o bé de posició seca de l’àcid en condicions d’humitat molt elevada. Afavoreixen les boires fotoquímiques  amb la formació d’ozó troposfèric i per la formació de compostosque són el PAN(nitroperòxid d’aire). Aquests dos components (OZÓ i PAN) i es formen en situacions annticiclòniques de forta insolació i altes temperatures.  Produeix problemes a les mucoses respiratòries (agreuja l’asma i afecta a la respiració). ·Òxid de carboni: Són molt abundants en les zones urbanes. Es produeixen per la combustió de combustibles fòssils CO2:Porta a terme l’efecte hivernacle i fa que es reguli la temperatura. ·Compostos  orgànics: són els més abundants provinents de processos naturals com la producció de metà. Es produeixen en grans quantitats a les zones pentanoses. Aquest metà es produeix amb la ramaderia.Reacciones amb el diòxid de nitrogen i participen en la formació de la boira fotoquímica. ·Compostos halogenats: (Cl2, HCl, CFC). Tenen molt poca densitat i en principi s’haurien de mantenir a la troposfera i són compostos que afavoriran l’efecte hivernacle perque capten molta energia. Tenen un gran temps de residència: es degraden lentament. Es descomponen cap a les capes altres (estratosfera). Competeixen en la formació d’ozó. Secundaris: Format a partir de la reacció de contaminants primaris. Ozó: Es forma a partir de la reacció de l’òxid de nitrogen i hidrocarburs (força radiació i altes temperatures). Per això la concentració d’ozó augmenta.Ozó troposfèric:        NO2 + (llum ultraviolada) = NO + O                            O + O2 = O3

 Factors que generen canvis climatics: Factors astronomics ( alineació planetària, cicles d'activitat solar, cicles orbitals terrestres, impactes de meteorits.) Factors geologics ( Posició de les terres emergides, erupcions volcàniques, canvis d'intensitat i polaritat en el camp magnetic terrestre) Factors antropològics ( contaminació del home ). Funcions de l'atmosfera: 1-Caracter protector. Filtrar la radiació ultraviolada. 2- Conté els gasos necessarios per a la vida, té el origen per a respirar i el CO2 necessari per fer la fotosíntesis. 3- Regular la temperatura, els contrastos termics a la terra principalment entre el dia i la nit i també afavoreix que l'aigua es mantingui en estat líquid. Complete el cicle de l'aigua. 4- Impedeix la caiguda de material cosmic.

Factors que determinen el clima d'un indret

Latitud ( Em de tenir en compte el moviment de rotació i translació de la terra que determinen importants desequilibris termics depenent de la incidencia de la radiació solar. Segons aixo, a l'ecuador li arriba la radiació de manera perpendicular ( zona calida)Ç i als pols els hi arriba amb mes inclinació. Aquesta variació termica generara una circulació atmosferica i una distribució mundial dels diferents climes.) Altitud, distancia al mar, orientació, humanització

. Circulació atmosferica

"La força de coriolis es una força que es genera amb el moviment de rotació i translació terrestre, que te la capacitat de desviar els fluids..

Climes

Equatorial ( temperatures altes durant tot l'any. Precipitacions abundants i regulars sota la influencia de les baixes pressions equatorials). Temperat humit ( Temperatures suaus pero amb variacions estacionals. Precipitacions abundants i molt regulars al llarg de l'any). Temperat d'estiu sec( estius calorosos i hiverns suaus. Estiu sec. Precipitacions no gaire abundants i irregulars que depenen directament o indirectament de les depresions subpolars ) Continental amb hivern sec: ( Hiverns molt freds, variacions estacionals amb forts contrastos, hiverns secs pel domini de l'anticicló siberia. Preciptacions moderades la resta de l'any.) Alta muntanya ( Fred, precipitacions abundants, pero irregulars geograficant),

Entradas relacionadas: