Tipologia contractual

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

 
contracts indfinits: duració indfinida, significa kl patró no pot prscindir dl trbayador en 1a data concrta, pr trncarl vincl s' a d rcorrr a alguna d ls yeis df la lgislació vignt.l trbayador pot marxar d l'emprsa en qualsvol momnt, al·lgant alguna yei o pravisantl su cssamnt amb l'antlació k fixal convni.
els contracts indfinits podn sr a jornada complrta o a tmps parcial. existixen incntius pr fr- o d'una o altr manra dpn dls col·lctius: jovs dsocupats d - d 30 anys, dsocupats scrits a l'inm duran 1 priod d tmps com a minim 12 msos, aturats majors d 45 anys.
contract a tmps parcial: quanl trbayador prstals sus srvis durant 1 numro d' ors al dia, ms, smana infrior al 77% d la jornada fixada prl convni o la lgal.
duració: tmps indfinit, duracio dtrminada, no contracts pr formació a tmps parcial. rmunració: en proxció d ls ors trbayads. drts i obligacions: amb ls pculiaritats k stablixil convni col·lctiu
formalització dl contract: scrit amb modl oficial, indicantl númro d' ors i la sva distribució.
s podn acordar ors extra enl cas d'akst contract a tmps parcial indfinit. akst tipus d contract sta pnsat pr tasks k s an d forma ciclica en dtrminads tmxads d l'any.
contracts duració dtrminada: contracts pr a la ralització d tasks d duració limitada. modalitats:
ralització d'una obra o srvi dtrminats: tnn pr objct ralització d'una obra o srvis concrts, tnn autonomia i substantivitat pròpis amb indpndència d la rsta d'activitats k ralitza l'emprsa, s d duració incrta prò limitada. contract vignt mntr dura l'obra o srvi, jornada stablrta s complrta o parcial i an d'idntificarl srvi o obra k s duu a trm. evntual pr circumstancis d la producció:
s formalitzn pr atndr exigèncis circumstancials dl mrcat, acumulació d tasks o excés d comands, fins i tot tractan-s d'activitats normals d l'emprsa.
intrinitat: concrtn quan s vol substituir a trbayadors amb rsrva dl su yoc d trbay. a d'spcificar en nom dl trbayador substituït i la causa.

Entradas relacionadas: