Textos valencià

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,65 KB

NARRATIU:FINALITAT.narrar, contar fets o accions ESTRUCTURA:plantejament, nus i desenllaç ADEQUACIÓ I COHESIÓ. DESENVOLUPAMENT TEMPÒRAL:te una progressió en el temps i una continuitat CONNECTORS TEMPORALS I CAUSALS:ara, després ahir, demà. l'altre dia, perquè, com a consequéncia,,com a resultat VERBS D'ACCIÓ AMB VALOR PERFECTIU:pretèrit perfect simple,pretèrit perfect perifràstic,pretèrit pluscuamperfect ABUNDÀNCIA DE SUBSTANTIUS,ADJECTIUS I ADVERBIS DE LLOC FUNCIONS DEL LLENGUATGE :referencial,poèticai expressiva REGISTRES :estandart o culte.

EXPLICATIU O EXPOSITIU:explicar o fer entendre alguna cosa.ESTRUCTURA:introducció, desenvolupament conclusió. ADEQUACIÓ I COHESIÓ TÍTOL O SUBTÍTOL ORDENACIÓ EN PARÀGRAFS, RESUMS..POT HAVER GRÀFICS,TAULES O QUADRES per una millor comprensió DIFERENTS TIPUS DE LLETRES per destacar algun concepte inportant NOMINALITZACIONS que permeten la síntesi i l'abstracció CONNECTORS EXPLICATIUS,CAUSA,CONSEQUÈNCIA I ORDREper establir connexions lògiques.es a dir,es degut a ,primerament,perque,doncs RECURSOS D'OBJECTIVITAT:SUBSTANTIUS PRECISOS,ADJECTIUS NO VALORATIUSI,MPERSONALITZACIÓ:Verbs impersonals haver caldre."Es impersonal"(es diu) subjecte genèric "tothom""algú","ningú""uns quants"construccions impersonals"quan pense això"construccions en infinitiu"vindre és millor"TEMPS VERBAL:present d'indicatiu amb valor atemporal FUNCIONS DEL LLENGUATGE:referencial REGISTRE estàndart SOLEN APARÈIXER TECNICISMES I NEOLOGISMEES,`LÈXIC DENOTATIU PARAULES D'UN MATEIX CAMP SEMÀNTIC, PARÈNTESI per fer aclaracions.DESCRIPTIU:te com finalitat descriure com són les coses o les persones.ESTRUCTURA:jerarquitzada (de més generala més concreta. de dalt a baix, d'esquerra a dreta i a la inversaADEQUACIÓ I COHESIÓ ORDENACIÓ ESPACIAL:dalt, baix, a l'esquerra.POT PRESENTAR MARQUES MODALITZADORES :depenent si la descripció és subjectiva o objectica:adjectius, sintagmes preposicionas i oracions de relatiu.FIGURES RETÒRIQUES: metàfora i comparació.ABUNDÀNCIA DE NOMS per denominar els diferents objectes de descripció VERBS COPULATIUS I TEMPS DURATIU:present i pretèrit imperfect ADVERBIS DE LLOC I MANERA:així, malament, be, mal prop, lluny YUXTAPOSICIÓ I COORDINACIÓ:oracions separades per comes i per nexes coordinants:però ,i o, no obstant, és a dir, això és..FUNCIONS:referencial,poètica i expressiva REGISTRES:estàndart o culte.

ARGUMENTATIU FINALITAT:donar lòpinió sobre alguna cosa i intentar convèncer.ESTRUCTURA:introducció, desenvolupament,conclusió.ADEQUACIÓ I COHESIÓ DIXI PERSONAL que servix per manifestar la presència de l'emissor :pronoms personals en 1ª persona,verbs en primera persona,possessius 1ª per.del singular.Si apareix la 2ª persona, inclou el receptor.SUBJECTIVITAT MODALITZACIÓ:ADJECTIUS I SUBSTANTIUS VALORATIUS desgraciat,bo, bonic,dificultat,simpatiaVERBS MODALS EN PRIMERA PERSONA: pense, vull,crec,celebre,opinedesitge PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ cal anar,devem ser,hem de ADVERBIS I LOCUCIONS ADVERBIALS:felicment,per sort,per desgràcia QUANTITATIUS SUBJECTIUS:molt,massa poc,bastan FORMULES D'EXPRESSIVITAT: interjeccions "uf" invocacions"mare meua",renec DERIVATS:diminutius,augmentatius,superlatius IRONIA ,INTERROGACIONS I EXCLAMACIONS RETÒRIQUES per  cridar l'atenció del receptor.L'exclamació servix per expressar alegria ,tristesa..CANVIS DE LLENGUA O REGISTRE per apropar-se més al receptor.FIGURES RETÒRIQUES: metafora, hipèrbole,comparació CITACIONS,GUIONETS,COMETES,CURSIVA per citar textualmentremarcar una paraula o donar-li un to especial  VERBS DE CAUSALITAT I CONSEQUÈNCIA:es deu a ,produirà,originarà FUNCIONS DEL LLENGUATGE:expressiva,conativa REGISTRE estandart.

Entradas relacionadas: