Textos i les seves parts

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,63 KB

 
TEXTOS I LES SEVES PARTS

• TEXTOS: És la unitat de comunicació. Propietats: Coherencia, Cohesió, Adequació i Correcció.
- PARAGRAFS.
- O. COMPOSTES: Inclouen dues o més proposicions.
- PROPOSICIONS: (SN + SV). Coordinades (Balla i canta), Subordinades (Diu que ve), Juxtaposades (Diu: Vinc).
- SINTAGMES: Son estroctures que sorgeixen de l'expansió de determinades classes de paraules: (SN, SV, SAdj., SAdv., SPrep.)
- PARAULES: Simples (1 arrel), derivades (arrel + afix)o compostes (+1 arrel). Variables (adj) o inveriables (prep, conj, adv).
- MORFEMES: Unitat minima amb significat: Arrel, morfema derivatiu, morfema flexiu.
- FONEMES: Unitats mínimes sense significat. Fonologia.

ELS NIVELLS D'ANALISI ORACIONAL

ANALISI FONÈTICA: Fa referència a com pronunciem l'oració, amb entonació, mots agrupats en grups fònics i distingits en síl·labes.
ANÀLISI MORFOSINTÀCTICA: Fa referència a l'anàlisi dels mots sintàcticament: variables / invariables, categories, concoordança, funció, modalitat..
ANÀLISI LEXICOSEMÀNTICA: Fa referencia en el significat de l'oració i als elements que la componen.

LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES

SUBJECTE (SN), PREDICAT (SV), CD (SN definit, SN indefinit, neutre), CI (a + SN), CRV o CPrep (de + SN, prep + SN), CC (SP, SAdv, sub. adv), ATRIBUT (SAdj, SP, SN), CPred. (SAdj), C.NOM (SAdj, SP, SN aposat).


ELS CONECTORS TEXTUALS

• ADDITIUS (Sumen una nova informació a la que ja s'ha dit): De: Continuitat, Intensificació, Distribució, Digressió, Generalització, Especificació, Ampliació, Equiparació.

• DISJUNTIUS (Expresen que el que es dirà és una alternativa)
: De reformulació parafràstica, de reformulació no parafràstica, d'exemplificació, de resum.

• CONTRASTIUS (Donen a entendre q el q sagueix és una informació oposada a la que s'ha donat
: De: Oposició, Restricció, Concessió, Refutació, Contraposició.

• CONSECUTIUS (Indiquen que segueix una conseqüència del que s'ha dit)
: Per tant, aixií doncs, per consegüent, en conseqüència.

•LA FORMACIÓ DEL FEMENÍ


• Afegint -a al masculí , provocar canvis ortogràfics.
- En l'accent o dieresí : continu / contínua; veí / veïna.
- Duplicacció de essa i el·la: gos / gossa; tranquil·la
- Intarcalació d e -n- quan masculí acava vocal tònica.
- Sonoritzant la consonant sorda. llop / lloba.
- -u passa a -va.
- -e, -o. -u passem a -a.
- -òleg passa a -òloga.
- -c passa a -qua.
Afegint al nom masculí els sufixos -essa, -ina, -iu. A vegades es forma a partir del femení: -ot.
Canviant de lexema un nom de persona o d'animal (marit - muller), (porc - truja)
• Adoptant la mateixa forma que el masulí d'algun nom, adj, etc.. invariable. Acavats en -aire, -iste, -cida.

Entradas relacionadas: