Text tècnic

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,84 KB

 

ELS GÈNERES PERIODÍSTICS

Un mitjà de comunicació és el canal a través del qual es duu a terme la Transmissió d'informació adreçada a grans col.Lectius socials.

Se sol admetre que les funcions dels mitjans de comunicació són les Següents:

• Informar, és a dir, comunicar dades veraces i objectives.

• Formar, transmetent coneixements, teories i explicacions de fenòmens.

• Entretenir, és a dir, comunicar per distreure.

• Persuadir, a través del missatge, per influir en el comportament o les Creences dels destinataris, per raons ideològiques o bé per obtenir-ne un Benefici.

Elements fonamentals de la comunicació periodística:

Emissor


Periodista, corresponsal, cronista, articulista, equip de redacció, ...

Canal:


premsa (diari o revista), ràdio, televisió, Internet.

Receptor:


públic lector, oient de ràdio, teleespectador, internauta,

Missatge:


 contingut de la informació (notícies, interpretacions, crítiques, Opinions...).

Codi:


 lingüístic, icònic, tipogràfic, audiovisual...

Context:


 circumstàncies relacionades amb el tema, el lloc, el moment, el Mitjà...

GÈNERES INFORMATIUS

NOTÍCIA

Text narratiu que té com a objectiu informar dels Esdeveniments d'actualitat amb un criteri objectiu. No hi ha ni anàlisi ni valoració.

Factors que determinen que un fet sigui noticia:


Proximitat, Novetat, Actualitat, Notorietat, Rellevància, Suspens

Estructura interna i contingut:


Dóna informació Sobres les sis qüestions periodístiques bàsiques: qui, què, quan, on, com i per Què.

Piràmide invertida: S'estructura la información de més a menys importància, per mantenir l'atenció Del receptor de la informació tot dosificant-ne els punts d'interès.

Seqüències narratives I descriptives.

Estructura externa:


Titular:


encapçala la notícia.
Pot ser informatiu (síntesi del text)
O sensacionalista (voluntat de sorprendre el lector). Se sol subdividir en tres Parts:

1. Avanttítol: situa El lector en el context necessari per entendre la notícia. No sempre hi Apareix

2. Títol: introdueix La informació fonamental

3. Subtítol: completa O aclareix la informació del títol. No sempre hi apareix

Entrada O lead:

conté la informació rellevant de la notícia i es ressalta Amb un cos de lletra gran. Síntesi que respon la majoria de les 6W. Sol Incorporar el nom del redactor.

Cos:

desenvolupa la informació i n'afegeix detalls i dades en Ordre d'importància decreixent. Quan el text és molt llarg, sol incloure intertítols Per facilitar-ne la comprensió.

REPORTATGE

Text expositiu que Explica uns fets que el periodista ha presenciat o indagat directament. Hi predomina El llenguatge informatiu sobre l'especulatiu. S'hi desenvolupa un tema D'interès general que s'ha de contextualitzar amb dades fiables. Estil Personal.

Característiques:


- Es distingeix de la Notícia per l'extensió i perquè no està tan lligat a l'actualitat

- Els esdeveniments S'hi han d'exposar amb objectivitat.

- Estil dinàmic i Viu: pot alternar descripcions, retrats, diàlegs, etc.

Estructura:


Titular:

enuncia el tema del reportatge.

Entrada:

és la primera part del text. Ha de ser atractiva pequè inciti El lector a llegir el reportatge.

Cos:

és el conjunt de dades sobre els fets narrats (causes, Conseqüències, testimonis, etc.). El paràgraf final sol ser una recapitulació De la informació.

GÈNERES D'OPINIÓ

EDITORIAL

Text que expressa l'opinió Del diari sobre aspectos d'interès general que són notícia i que està dirigit a Lectors amb els quals sol mantenir una certa sintonía ideològica.

Característiques:


- Finalitat de L'editorial:
Ajudar el lector a entendre algun aspecte de la realitat social, Econòmica o política, i a formar-se'n una opinió.

- No va mai signat. Es tracta d'una mena de veu de la publicació.

- Se li atribueix Influència a l'hora de generar debats o suscitar discussions al voltant d'un Tema.

Estructura:


Té dues parts:

Títol I cos

El cos consta de tres Apartats:

- introducció: s'hi Anuncia el tema i es relaciona amb alguna notícia del dia.

- anàlisi: reflexió Sobre els antecedents, les dades, les relacions entre els diferents fets, etc.

- conclusió: mostra La posició del diari, que deriva de l'anàlisi anterior. Les idees més Significatives es reserven per al final.

ARTICLE D'OPINIÓ

Text en què l'autor Exposa les seves idees sobre qualsevol aspecte de l'actualitat (política, Educació, economia...). De vegades, aquestes idees giren al voltant d'una Notícia que s'utilitza com a pretext per consignar-hi la crítica o visió Personal.

Característiques:


- Caràcter Marcadament subjectiu.

- Escrit en 1a Persona i adreçat directament al lector.

- S'hi solen incloure Experiències personals o anècdotes relacionades.

- Nivell lingüístic elaborat. Molts articulistes són escriptors.

- No té periodicitat Fixa.

Estructura:


- Estructura pròpia Dels textos argumentatius o expositius.Consta de títol i cos.

Títol:

intenta cridar l'atenció del lector, ha d'impactar (pregunta Retòrica, etc.).

Cos

- Exposició de la Tesi

- Demostració i Presentació dels arguments que demostren la tesi.

- Conclusió: síntesi I reafirmació de la tesi.

COLUMNA

Text que proposa una Reflexió raonada sobre algún aspecte de la realitat. Sol tenir un estil Personal molt marcat per part de l'autor.

Característiques:


-Afinitat amb l'editorial: La columna va signada i s'ocupa d'un ventall més ampli de temes.

- Afinitat amb l'article D'opinió: l'article d'opinió té un caràcter més eventual. La columna sol ser Més breu.

- L'autor sol ser un Col.Laborador habitual del mitjà de comunicació.

- Periodicitat Determinada (diària o setmanal)

- Ubicació fixa.

- Tenen més llibertat Per utilitzar jocs de paraules, girs i tots aquells recursos per assolir un Estil més personal (ironia, exemples, citació d'altres veus, etc.).

- Predomini de Seqüències argumentatives i expositives.

Estructura:


Els columnistes fan Servir diferents tipus de text (narratiu, argumentatiu, expositiu) i de Registre. L'estructura bàsica de les columnes és la pròpia dels textos Argumentatius o expositius.

CRÍTICA

Text que recull el Punt de vista d'un periodista especialitzat que analitza, de manera raonada, un Espectacle concret al qual ha assistit (exposicions, concerts, obres de teatre, Cinema, etc.)

Característiques:


- El crític ha D'aportar arguments objectius, perquè el lector faci la seva propia valoració De l'obra o espectacle.

- La crítica ha de Ser rigorosa i raonada, sense caure en el terreny de la desqualificació personal Ni adoptar un to àcid, que s'explica més per picabaralles personals que no pas Per criteris artístics.

CARTA AL DIRECTOR

Text escrit per un Lector d'un mitjà de comunicació (un diari) per tal d'expressar la

seva opinió, Felicitació, queixa o denúncia sobre qüestions d'actualitat i d'interès

general. En alguns Casos, poden mostrar divergències amb algun comentari que hi

hagi aparegut Anteriorment.

Característiques I estructura:

- Temes d'àmbits molt Diversos: economia, civisme, educació, trànsit, serveis socials...

- L'estructura de les Cartes s'ajusta habitualment al model argumentatiu (exposició dels fets, Defensa argumentada d'una certa posició i conclusió, que pot incloure una petició O demanda).

- Solen estar Escrites en registre estàndard i en primera persona, per donar credibilitat a La informació.

- Els diaris limiten L'extensió de les cartes i han d'anar signades.

GÈNERES HÍBRIDS

CRÒNICA

Informació d'uns fets Elaborada a partir de la impressió personal del periodista, que es troba al Lloc on s'han produït. Per això sempre està signada pel seu autor.

Característiques:


- Directament Relacionada amb la notícia, però escrita des d'un punt de vista més personal, a Cavall de la informació i l'opinió.

- No cerca L'objectivitat. Això permet l'ús de recursos que poden donar color i força al Text: metàfores, comparacions, etc.

Tipus de cròniques:

1. Segons el lloc on Es produeixen els fets: cròniques locals, comarcals o internacionals. El diaris Encarreguen les cròniques a enviats especials o a corresponsals.

2. Segons el tema: Cròniques polítiques, socials, culturals, esportives, artístiques, econòmiques, Etc

3. Segons el mitjà de Comunicació: cròniques escrites i audiovisuals

Estructura:


Sol adoptar una Estructura narrativa (i no la de piràmida invertida, pròpia de la notícia).

Les parts d'una Crònica són:

Titular

Encapçala el text i té una Intenció expressiva o suggeridora. Pot tenir un subtítol.

Cos

Desenvolupa la informació i l'organitza Més lliurament que en el cas de la noticia o el reportatge. A més, inclou Elements subjectius aportats per la visió del periodista.

ENTREVISTA

Text, en estil Directe, que reprodueix la conversa entre un periodista i una persona relacionada Amb algun fet o esdeveniment d'actualitat. Gènere molt freqüent en la ràdio i La televisió.

Característiques:


En funció de la Persona entrevistada i l'objectiu, podem diferenciar:

Entrevista d'actualitat

S'entrevista Una persona relacionada amb un fet o un esdeveniment d'actualitat (un Testimoni, un afectat...)

Entrevista divulgativa o temàtica:

S'entrevista una persona especialista en alguna matèria concreta amb l'objectiu D'explicar i interpretar adequadament una información d'actualitat.

- Entrevista de personalitat:

s'entrevista una persona amb L'objectiu de conèixer-ne la biografia, la personalitat i la trajectòria Professional.

Estructura:


S'estructura en tres Parts:

Presentació

Es presenta als oients o Als lectors la persona que serà entrevistada o bé el tema de què es pretén Parlar.

Cos

Conjunt de preguntes i respostes Ordenades seguint un fil lògic i coherent. Cal distinguir tipogràficament les Preguntes i les respostes.

Acomiadament

Es donen les gràcies a la Persona entrevistasa per la seva col.Laboració i es tanca l'entrevista amb unes Conclusions o comentaris finals. En els mitjans escrits, hi sol haver un títol Amb el nom del personatge o unes declaracions i el text pot incorporar alguna Descripció sobre el to, els gestos, les reaccions de l'entrevistat. En els mitjans Audiovisuals els elements extralingüístics són copsats pel públic: veu, to, reaccions, Etc.

EL LLENGUATGE PERIODÍSTIC

Les condicions d'ús De la llengua són diferents segons si es tracta de textos informatius o textos D'opinió (o interpretatius). Aquest fet determina l'ús d'un o altre ventall de recursos Lingüístics.

Textos Periodístics de caire informatiu:
La finalitat del text -funció Referencial-, les característiques del receptor -públic ampli- i les Limitacions de temps i d'espai són

els elements que Determinen l'estil d'aquest tipus de text: l'objectivitat, la claredat, la Concisió i la correcció pròpia dels textos formals.

OBJECTIVITAT:

• Modalitat enunciativa: pròpia de l'explicació de la realitat Objectiva (s'evita la presa de posició del redactor).

•Mode indicatiu: adequat per representar el món de la Realitat.

•Temps: present atemporal. Veu passiva i construccions Impersonals

•Ús de la 3a persona dels singular.

Lèxic denotatiu (per evitar l'ambigüitat) i neutre.

•Combinació d'estil directe i indirecte.

CLAREDAT:

•Sintaxi simple: frases curtes que segueixen l'ordre Habitual.

•Paràgrafs curts que desenvolupen una idea, en els quals S'eviten mots de difícil comprensió: arcaismes,cultismes, tecnicismes...

•Freqüència d'aposicions, construccions que expliquen mots de Registre especialitzat.

CONCISIÓ

•S'eviten dades supèrflues.

•Es concentra la informació.

•Se sintetitzen les dades més rellevants.

Textos periodístics de caire interpretatiu i d'opinió.
La finalitat de text -funció conativa-, les característiques Del receptor -sector ideològic determinati

els Trets de l'emissor -visió particular de la realitat i estil lingüístic propi- Activen elements propis de la subjectivitat: són els trets modalitzadors D'aquest

tipus De text que presenta molts elements comuns amb els textos assagístics i que, Per la seva elaboració formal fa que es pugui considerar periodisme

literari.

•Presència del jo de l'autor: ús de la 1a persona.

•Participació d'altres veus en el discurs: per criticar, Desqualificar, lloar, manifestar acord, o per distanciar-se o no Comprometre's...

•Signes de puntuació amb funció de posar de relleu: cometes, Guions, parèntesis...

•Modalitat oracional: exclamatives, interrogatives...

• Presència de lèxic valoratiu: estic d'acord..., m'agrada..., és intolerable/fantàstic...

Entradas relacionadas: