Text expositiu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,94 KB

 

TEXT EXPOSITIU:A.CARACT.:és aquell que informa d´un tema d´una manera clara i objectiva i que transmet uns coneixements .Segons el canal de difusió pot ser oral o escrit. Característiques:-tracta d'un tema concret,clarament identificable i ben estructurat.-l'emissor ha de ser especialista o coneixedor del tema que tracta i ha d'emprar un llenguatge a l'abast del destinatari,estàndard o científic.-el receptor ha d'estar interessat per informar-se sobre el tema que s'hi tracta.PARTS:-introducció/desenvolupament/concllusió. B.RECURSOS: linguistics:-s'utilitza un nivell de llengua tècnic o especialitzat-s'empra el present d'indicatiu(definicions) i els passats per a explicar l'origen dels fets;la tercera persona del singular,primera del plural i la forma impersonal-per a definir els conceptes,s'usen les oracions simples enunciatives i coordinades;per a explicar les consequències-les dades s'hi presenten seguint un ordre lògic i jerarquitzat.S'hi usen connectors enumeratius,explicatius,exemplificatius,causals,temporals i espacials. Gràfics: -tipografia(negreta,punts esquemes..)que ajuda a identificar els conceptes clau,parts ,dades...-gràfics que exposen dades numèriques i permeten que pugam comparar molta informaió.-esquemes gràfics:que ilustren processos que no es poden reduir a xifres.c.ELS MECANISMES DE REFERÈNCIA: en qualsevol tipus de comunicació, la cohesió ve donada per la referència(remissió d'un element linguistic a un altre) i la connectivitat(relació de significat entre dues unitats linguístiques contingudes).els mecanismes de referrència són:-gramaticals: ús de determinants(articles,demostratius,possesius),pronoms o desinències, i la dixi.-Lexicosemàntics:repetició,sinonímia,hiponímia(menut) i hiperonímia(gran grup).LA POESIA DE POSTGUERRA:A.POESIA DE TRADICIÓ SIMBOLISTA: els poetes entonen el cant dolgut,personal i colectiu de la derrota i de l'exili. La poesia simbolista es tanca en un món interior i es desenten de la realitat que l'envolta. Hi predomina els simbols i referències  mitològiques.Autors:Carles Riba i SALVADOR ESPRIU: fou un poeta amb un bagatge cultural excepcional,Espriu és un gran creador de mites.En la poesia,reflexiona sobre la condició humana, la llibertat i la mort. En la pell de brau(1960),l'obra que li ha proporcionat més ressò internacional,Espriu analitza el tema de la Guerra Civil i evoca la necessitat de reconciliació durant la postguerra.B.LA POESIA D'AVANTGUARDA:  se centrà en l'experimentació formal i en la recerca de recursos expressius molt relacionats amb l'anomenada antipoesia i poesia vsual,formes d'expressió caracteritzades amb la concepció tradicional del poema,JOAN BROSSA: els seus poemes es caracteritzen per un toc surrealista on l'associació enntre imatges i objectes no es fa segons les regles convencionals. La temàtica ha evolucionat des de la Gerra Civil fins a la introducció de la màgia i de la fantasia en la realitat quotidiana,en un intent d'aconseguir que el lector es divertisca.C.EL REALISME HISTÒRIC:a partir dels anys seixanta,es concep la poesia com una eina d'expressio de la realitat quotidiana amb un to més reivindicatiu i en contra del franquisme.Es propugna la utilització d'una llengua viva i col·loquial entenedora per a la majoria.vICENT ANDRÉS ESTELLÉS:va contribuir a recuperar i dignificar l¡us de la nostra llengua.Va publicar mes d'un centenar de poemaris.La poesia d'Estellés conté recursos clássics com la preocupació per la forma d'exposició, la disciplina mètrica,l'ús del record com a element poetitzador i les referencies als nostres autors del s.XV.Els temes més freqüents son la fam i la miseria de la postguerra,la mort,l'amor,l'erotisme,la vida quotidiana,la identitat cultural del poble..tot mirat des de diferents punts de vista:la ironia,el compromís,la denúncia social...Va rebre el Premi d'Honor de les LLetres Catalanes(1978),la Creu de Sant Jordi(1982) i el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes(1990).

Entradas relacionadas: