T.EXPLICATIU y T.ARGUMENTATIU

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 
T.EXPLICATIU: -INTENCIONALITAT: objectiva->es limita a donar informacions,a fer-nos compendre conceptes cientificament demostrables,indiscutibles-FUNCIO: hi predomina la funcio informativa -LLENGUATGE: mes aviat distant,fred, busca la claredad,sovint usa una terminologia mes o menys tecnica -ESTRUCTURA: sol ser tripartida, pero n´hi ha que precedeixen de la introduccio o de la conclusio.En el paragraf d introduccio es busca captar l interes del lector i en el de conclusio es recullen o es resumeix les idees basiques exposades-GENERES TEXTUALS: tractats,llibres de text,enciclopedia,etc.T.ARGUMENTATIU: -INTEN: subjectiva->preten convencer el receptor d una determinada idea-FUNCIO: preten convencer-LLENGUATGE: molt personal,hi abunden expresions com penso que..,crec que...,Sovint inclou figures estilistiques-ESTRUCTURA: consta de tres parts.La tesi de vegades ja es presenta en l introduccio;en qualsevol cas es demostra en els paragraf centrals per mitja d arguments,proves,etc,com tambe rebatent els arguments del contrari.En conclusio es repren la tesi defensada.-G.TEXTUALS: articles d opinio,assaigs,judicis,etcANTONIMIA:significat contrariSINONIMIA:mateix significatPOLISEMIA:(ratoli:rosegador/accesori informatic)HIPERONIMIA:vehicle(cotxe,moto,etc)CLASES:copulatives(i,ni),disjuntives(o,o be),distributives(ni..ni,o..o,ara..ara,no solament...sino(que)tambe)adversatives(pero,sino(que))Explicatives(es a dir,o sigui,aixo es)il.latives(doncs,per tant,per conseguent,de manera que)continuatives(doncs,a mes,d altra banda)

Entradas relacionadas: