Tenen una sola utilitat i desapareixen amb el seu consum

Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,06 KB

 
 • Diferenciades:


  L'empresa intenta adptar el producte a cada segment amb la intenció De millorar les vendes en cada grup, i també les totals.
 • Indiferenciades:


  L'empresa ofereix el mateix producte a tots els segments.
 • Concentrada:


  L' empresa tria un segment i adpta el seu producte per sastifer Les seves necessiats.

Màrqueting

Què és el màrqueting?


És el conjunt d'activitats que Desenvolupa una empresa encaminades a sastifer les necessitats i els Desitjos del consumidor per tal d'aconseguir un benefici.

El contigut de aquesta Definició:


 • Conjunt D'activitats:


  això vol dir que no es tracta d'una única Actuació, sinó de tot un conjunt de tècniques de contigut Diferent.
 • Que Desenvolupa una empresa


  .:

  Les empreses són els agents Econòmics que apliquen les tècniques d'investigació i actuació En el mercat.
 • Per Sastifer necessitats i desitjos del consumidor


  Els Consumidor, com a persona que és, té necessitats, i el màrquting Ha de descobrir-les o ajudar a fer-les conscoents.
 • Aconseguir Un benefici:


  Les empreses tenen com a últim objectiu Obtenir beneficis.

Els Elements del màrqueting:


hi ha quatre controlables Per l' empresa que formen el màrqueting total o marketing mix: Producte, preu,promoció i distribució.

Marqueting Total o marketing mix:


és en conjunt de tècniques o Elements sobre els quals pot actuar una empresa per sastifer les Necessitats del consumidor i aconseguir un benefici mutu, i està Format per: producte, preu, promoció.

Producte:


És qualsevol bé o servei que fabrica una empresa i que sastifà Una determiada necessitat.

Producte Diferenciat:


És el conjunt de béns que són el Resultat de variar un o més atributs d'una producte, de tal manera Que el consumidor el pot percebre com una cosa nova i diferent.


Sovint L'exit comercial s'aconsegueix quan es llança al mercat un producte Nou que no es comercialitzava abans i que presenta unes Característiques que són atractives per als consumidors. Això és El que s' anomena innovació


Tipus de productes:


 • Producte De consum:


  són totas aquells que satisfan les necessitats Dls particulars; per tant, tenen un ús personal, que pot ser Individual o familiar, però no industrial. Ex els aliments. Els Productes de consum és poden subdividir en productes fungibles i Productes de consum durador.

  Producte fugible:

  es De una sola utilitat ex aliments. Producte durador:

  es poden fer servir moltes vegades ex: els mobles.
 • Productes Industrial:


  Són els béns físics adquirits per les empreses I que són utilitzats en la seva actiivitat específica.
 • Els Serveis  Són els productes immaterials o Intangibles. Constitueixen el conjunt d'activitats econòmiques que Realitza el sector terciari. Ex: les assegurances.

Cartera O gamma de productes:


És la totalitat d'articles que Una empresa ofereix en el mercat a tts els consumidors.

Tres Característiques:


 1. amplitud O nombre de línies de l'empresa.

 2. Profunditat O nombre de producte de cada línea.

 3. Suma De tots dels productes de l' empresa.

El Nombre de línies que formen la gamma s'anomena amplitud de Gamma, i el nombre de variants de producte que formen la Línea s'anomena profunditat de la línia.

Línia De productes:


són les agrupacions dels productes que Fabrica una empresa amb unes característiques homogènies.

Cicle De la vida del producte:


És la durada en el mercat D'un producte i està format per les etapes d'introducció, Llançament, creixement, maduresa i declinació.

 • Etapa D'introducció o llençament:


  Aquesta etapa la Constitueix la sortida al mercat d'un nou producte. Es pot tractar D'un producte completament nou o bé d'una variació d'un altre ja Existent. Con que el producte és desconegut per la major part del Públic, les vendes en aquesta etapa són baixes i el seu creixement és lent.(el llençament d'un nou producte al mercat implica molts Costos en aquipament i investigació, així com importants despeses De promoció i publicitat per donar-lo a conèixer)
 • Etapa De creixement:


  Un cop s'ha superat la primera etapa, el Producte comença a ser conegut i les vendes experimenten un fort Creixement. En aquest moment la publicitat deixa de ser informativa I esdevé persuasiva.( es generen beneficis per a l' empresa, ja que Les vendes experimenten un fort creixement)
 • Etapa De maduresa:


  En aquesta fase la velocitat de Creixement de les vendes comença a establitzar-se. Les vendes es Mantenen durant algun temps. La publicitat busca nous consumidors. S'intenta segmentar el mercat per aconseguir nopus clients amb Arguments cada cop més sostificats.(els beneficis per a l'empresa, Ja que les vendes experimenten un fort creixement)
 • Etapa De declinació o saturació:


  Les vendes en aquesta fase cauen De manera considerable. L'empresa s'ha de plantejar si rellança el Producte, si en busca nous usos i utilitats, si es concentra en un Segment del mercat o si el deixa de comercialitzar. En aquest darrer Cas, ha d' intentar no perjudicar ni els clients ni la imatge de L'empresa, i tampoco no ha de deixar forats per a la compretència.( Els beneficis disminueixen, fins que desapareixen amb la mort del Producte).

L'Envàs:


La presentació del Producte és important per aconseguir-e la venda, sobretot en els Productes de gran consum que són adquirits sense gaire reflexió i De manera impulsiva.

Abans de comprar:


 • Idenfificació Fàcil:


  És important Aconseguir que un producte tingui una personalitat, és a dir, que La forma, el color, etc... Siguin idenficatius d' aquell producte eb Concret i clarament diferenciadors de la resta. Ex L' empolla de la Coca-cola.
 • Associació de Continent i contingut:


  No tots els productes Poden tenir un envàs de vidre que permeti reconeixer el que hi ha a L'interior. En molts casos els embolcall són de paper, catró, Hacer, et. En aquets casos, els colors, els dibuixos i les lletres De l'etiqueta ha d' ividenciar què hi ha a l' interior.
 • Atractiu i Impactant:


  L'envàs ha de Tenir una combinació de forma i colors que resulti atractiva al Consumidor i es converteix en la publicitat que faci qye el Consumidor compri aquell producte i no un altre.

Després de la Compra:


 • Fàcil d' obrir:


  És important establir Dispositus que permetin una obertura fàcil, sobretot en aquell Productes que es presenten en llaunes, caixes de catró, etc.
 • Comoditat:


  Si es tracta d' un envás que Conté un producte d'us repetitiu, és convenient que presenti Facilitat d'obertura i de tancament, adequada per a una bona Conservació del producte en diferents circumstàncies i èpoques de L'any.
 • Facilitat de Transport i emmagatzemantge


La marca:


És un nom, un terme, un símbol o disseny, o una combinació de tots Aquets elements, que tracta d'indentificar els bens i serveis d'una Empresa i diferenciar-los dels de la competència.


Quan Es parla de marca s' engloben dos elements: el nom i el logotips. Cada empresa pot aplicar una estratègia de marca diferents:

Entradas relacionadas: