Temps de treball i de descans

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,71 KB

 

Jornada laboral


: temps comprès entre el Moment d’arribada al lloc de treball fins que marxes.
N’hi ha de dos tipus->  Ordinària o normal i especials

Jornada ordinària:


40 hores setmanals, amb un màxim de 9 hores diàries pels Majors d’edat i un màxim de Descansos (en jornades Superiors a 6h) 1 mínim de 15 min que NO es considera temps de treball efectiu A no ser que el conveni col·lectiu ho especifiqui.Si el treballadors és menor d’edat i la jornada és de més de 4h i Mitja, el descans és de 30min.
Descans entre jornades: mínim de 12h entre jornada i jornada
Descans mínim setmanal: 1 dia i mig ininterromput. Normalment comprendrà La tarda de dissabte o el matí de dilluns i el diumenge. Es pot acumular aquest Descans, és a dir, si es treballa de dilluns a diumenge durant dues setmanes es Té dret a 3 dies de descans.

Jornada especial


: canviades i regulades, Indiquen ampliacions o reduccions en consideració a les circumstàncies físiques Del treball. (Hoteleria, treball al camp, transport, mines,...)
Algunes reduccions de jornades:
- Guarda legal de fills-> qui tenen a càrrec un menor de 8 anys, Discapacitat o familiar accidentat o malalt que no es val per ell mateix i no Desenvolupa cap activitat retributiva. Tenen dret a un 1/8 i mig de la jornada I proporcionalment del salari.

Hores extraordinàries


: les que excedeixen de la jornada ordinària de treball establerta en el contracte de treball, en el Conveni col·lectiu o si no n’hi hagués, la màxima legal. No se’n poden fer + de 80h/any.
Els menors no poden fer-ne i tampoc es poden realitzar de nit. La retribució ha De ser com a mínim la mateixa a l’hora ordinària i si no es fixa a la seva Retribució serà compensada amb descans dins dels 4 mesos següents a la seva Realització.
*Aquestes poden ser voluntàries o obligatòries. Hi ha hores extres establertes En el conveni col·lectiu o contracte de treball o per exemple les de força Major. La jurisprudència també creu que aquelles hores necessàries per lliurar Una comanda dins del seu període establert es compten com a hores extres de Força major. Aquestes hores de força major no computen dins del límit de les 80h /any.

Horari de treball


: pot o no ser igual tots els Dies de la setmana i per tots els integrants de la plantilla.
Es fixa en el contracte de treball.
La jornada pot ser continuada o partida.

Horari Flexible: Aquell que permet al treballador entrar i sortir de la feina quan vulgui però Dins d’un període determinat. Quan l’horari no es pot alterar, parlem d’horari Rígid.

Treball nocturn:


el que es desenvolupa des de Les 22:00h fins les 06:00h del matí. La jornada no pot excedir de 8h/dia de Mitjana en un període de 15 dies. No poden fer hores extres. Menors de treball No poden treballar en aquest torn. Treballador nocturn és aquell que treballa Mínim 3h en aquesta franja horària i el treballador que prevegi que pot fer en Aquest període una tercera part de la seva jornada de treball anual.
Aquest treball té una retribució específica a no ser que sigui nocturn per la Seva pròpia naturalesa o s’hagi acordat la seva compensació per descansos.

Treball a torns


: quan els treballadors Presten serveis en el mateix lloc de treball però en hores diferents i durant Un temps determinat. Pot ser que no es compleixi la norma d’hores de descans, Per tant aquest descans es pot reduir a un mínim de 7h i compensar la diferència En dies posteriors. No es pot estar més de dues setmanes en el torn de nit a no Ser que el treballador vulgui. Aquests treballadors a torns tenen una Retribució específica (plus de torn).

Descansos:


el calendari laboral ha de ser Coherent amb la regulació que realitza el Ministeri de Treball pel que fa als Dies inhàbils, retribuïts i no recuperables i també pels fixats per la CCAA i L’Ajuntament.
Total de: 14 dies/any (2 són locals) que tenen caràcter retributiu i no Recuperable. Cal respectar la festa de Nadal, Any nou, 12 d’Octubre i 1 de Maig.

Les vacances anuals no poden ser menors a 30 dies naturals i no es poden compensar econòmicament llevat que no s’hagin Gaudit i s’extingeixi la relació laboral. El treballadors té dret a conèixer Les seves vacances amb 2 mesos d’antelació. Si les vacances coincideixen amb un Període de temps d’incapacitat derivat x l’embaràs, el període de lactància o Permís de maternitat es té dret a fer vacances en una data diferent encara que Hagi acabat l’any natural.

Permisos retribuïts


:
- Matrimoni-> 15 dies naturals
- Naixement i defunció d’un fill o accident i malaltia greu, hospitalització o Intervenció quirúrgica sense hospitalització en parents de fins a 2n grau de Consanguinitat o afinitat-> 2 dies o bé 4 si requereix desplaçament
- Trasllat de domicili: 1 dia
- Compliment d’un deure inexcusable-> temps indispensable
- Funcions sindicals o de representació-> segons els termes reglamentaris Fixats
- Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part -> temps indispensable

Entradas relacionadas: