Temps i clima

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,44 KB

 

¡Escribe tu texto aquí!

**Humitat Absoluta (Y):

és la relació de massa de vapor per unitat de massa de gas lliure De vapor.                       [kg vapor/kg aire sec]Humitat relativa (YR):
és La relació entre la pressió parcial del vapor i la pressió de vapor del líquid A la temperatura del gas.                           [%]Humitat percentual (YA):
és la relació entre la Humitat absoluta i la humitat de saturació (YS). Per totes les Humitats 0%<Y<100% à YA<YR                        [%] Quan considerem que YR i YA Són el mateix?
Quan la pressió parcial del vapor (Pv*) i la pressió de vapor del Líquid són iguals (Pv). Quan Pv*=Pv Temperatura d’aproximació:
És la Diferència entre la temperatura de l’aigua a la sortida de la columna i la Temperatura humida de l’aire a l’entrada de la torre. (Tl,s-Tw,e) Gràfic:
Corba d’equilibri i operativa i traçar dos punts (entrada Tw,e i sortida Tl,s). Criteris de **Selecció d’un adsorbent:
Depenent de si és líquid o gas el Fluid, del tipus de compost que es vol separar i de la capacitat d’adsorció de L’adsorbent. Quan diem que està saturat?
Quan la concentració de L’adsorbat a l’efluent pateix un augment notable. 

**Temps de retenció:

és el temps que triga cada substància (solut) en Abandonar el sistema cromatogràfic. Amplada del pic:
és la longitud del Tram de la fase mòbil, compresa entre les dues tangents del pic, és a dir, Entre les interseccions amb els costats del pic. Retenció relativa (α):
és La relació entre els temps de retenció de dos components. Si està entre 1 i 2 és una bona separació cromatogràfica, més de dos és dolenta. Resolució (R):
és el paràmetre que expressa el grau de separació entre dos substàncies o Components. Relaciona la capacitat separadora de dos components en un sistema Cromatogràfic. N d’etapes (N):
mesura la capacitat de la columna per Separar els components. La resolució ve determinada per:                      tr són els temps de retenció (separació Entre pics), w és l’amplada dels pics. Per tant, sí és possible tenir valors de Tr acceptables però tenir pics amb molta amplada que donaria una resolució més Petita. Per millorar la Resolució (R):
augmentar el nombre d’etapes, factor de retenció o factor de Selectivitat.                                                               K’avé=0.5·(k1’+k2’);Factor de retenció(k);Factor de selectivitat (α). Seria més satisfactori canviar el factor de Retenció, augmentant la temperatura per gasos o modificar la composició de la Fase líquida per líquids.

**UF:

Quan augmentem la pressió, el flux Augmenta i per tant disminueix la capa de gel i el sòlids de la membrana.

Entradas relacionadas: