Temas 7 i 8

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,62 KB

 
   Que son els canvis químics? Posa algun exemple- Son canvis que es caracteritzen per la formació de substancies diferents de les inicials. - Combustió de un paper
Que son els canvis físics? Posa algun exemple- Son els canvis que es caracteritzen perquè les substancies que intervenen no canvien. - MovimentQue es la ciència ?
- Es saber, ordenar esdeveniments que es produeixen en la naturalesa En que es bassa la ciència?- En l’observació i l’experimentació.Quin es el seu origen- Aristòtil filòsof grec ( 348-322 a.C)- Al s.XVI-XVII hi ha una separació, la filosofia passa a ser ciències naturals ( geologia, biologia, química i física) Quins son els tipus de física?- La mecànica que són els moviments i les forces.- La termologia que és la temperatura i la calor.- L’òptica que es la llum i els fenòmens lluminosos-L’electricitat.- Magnetisme. Es necessari que un cos estigui en moviment perquè tingui energia?- NO Que es és moviment?- Un fenomen natural.
Que es la magnitud ?- Qualsevol propietat mesurable. Que es mesurar?- comparar amb un patró que s’agafa com a unitat. Quins tipus de mesura hi ha ?- Els directes i els indirectes.Quines son les magnituds fonamentals?- Son las que no es poden expressar a partir de cap altre magnitud i que normalment es determinen fent una mesura directe.Quines son les magnituds derivades?- Son las que es poden expressar a partir de magnituds fonamentals i que normalment es determinen fen una mesura indirecta.Quin es l’origen de la física?- es l’estudi dem moviment i l’observació de fenòmens de l’entorn com els moviment d’aigua, astronomia i vent. Que es el moviment d’un cos?Es el canvi de posició/lloc respecte un punt en el transcurs del temps. Que es la cinemàtica?- Es la part de ka física que estudia el moviment dels cossos sense considerar les causes que el provoquen. Que es la dinàmica?- Es l’estudi del moviment dels cossos i de les forces que el provoquen.
Que vol dir mòbil?- es un cos en moviment.Que es la posició?- es el lloc que ocupa un cos definit per tres coordenades. Quin es el sistema de referència?- es aquell punt o objecte que consideren en repòs i respecte del qual estudiem un moviment determinat.- Respecte nosaltres el mon no gira però respecta l’univers el mon si que gira. Que vol dir que un objecte esta en repòs?- Que la posició del objecte no varia.Que vol dir que un cos esta en moviment?- Que la posició del objecte varia.

Deixa caure una pilota des del sostre del IES i triga 50s en arribar a baix, quina velocitat tenia al arribar a baix ?
Dades a= Av/At= vf-vi/tf-ti
t=50s
V= ? g= vf-vi/tf-ti 10=10m / s .$ x 50$ = vf =
500m/s
G= 10m/s
Vi= 0s
Quins dos tipus de força hi ha?- De contacte i a distància.Quines són les de contacte?-Són el fregament (amb terra, aire, maquinaria,...).Quines són les de distància?-La gravetat i el magnetisme.Amb que es tradueix qualsevol força?-Amb una deformació d’objecte (plastilina- Un canvi en el seu moviment (parar una pilota)Què és el pes?- És la força d’un cos sobre el que actua l’acceleració de la gravetat i es mesura en newtons Que és la massa?-És la comparació amb un patró i es mesura amb kg.Què és la força de fregament?-És la força que efectuen les rugositats de les superfícies en contacte quan l’objecte es mou.
Qué es el resultant?- D’un conjunt de forces que actuen sobre un cos, la força unica que genera sobre el cos al mateix efecte o sigui, que equibal al conjunt de forces.Què és el principi de la inèrcia?- Si un cos no hi actua cap força o la força és nul·la, el cos manté el seu estat de moviment.
Què és el principi fonamental de la dinàmica?- Si sobre un cos hi actua una única força, es produeix una acceleració sobre el cos.
Que es l’acceleració?- el canvi de velocitat.Quina es la formula de la velocitat mitjana?- v=desplaçament/temps= Ax/At= xf-xi/tf-tiQuina es la formula de la acceleració?- a= Av/At= vf-vi/tf-tiQue vol dir que el moviment es relatiu?- Que un cos pot estar en moviment respecte un sistema de referència (univers) i en repòs respecta un altre (terra)Que es la trajectòria?- es la línea real o imaginaria que indica el recorregut fet per un cos en moure’s. Quins son els tipus de moviment segons la trajectòria ?- rectilini o curvilini ( circulini, el·líptic o parabòlic )

Entradas relacionadas: