Tema1 edebé 3er ESO (llengua)

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,39 KB

 
  RECURSOS EXPRESSIUS DE LA LLENGUA ORAL:.-La varietat d'entonacio (exsclamativa, enunciativa, interrogativa, exhortativa). -Les intergeccions: ajuden a donar mes expressivitat a allo que es diu. -Les frses inacavades: (en el text s'indiquen amb punts suspensius ). -L'alteracio de l'ordre normal de les oracions. -L'us de gestos per a expressar: alegria, pessimisme... L'ORACIO: es un grup de paraules que comuniquen una informacio en sentit complet, pronunciades entre dos pauses i que tenen un element impressindible, el verb. Estructura. subjeste(SN) i predicat (SV). Verbs: poden ser copulatius(ser,estar,semblar,esdebenir...) i predicatius (els altres.). Segons el verb: Predicat nominal (oracio copulativa) o de predicat verbal (oracions predicatives). complements verbals:atribut, CD, CI, CP, CC, CR, Ag. Segons l'actitut del parlant: enunciatives, exclamatives, interrogatives, exhortatives, dubitatives, desideratives. LA SIL.LABA: cadascun dels cops de veu en que pronunciem una paraula. Diftongs: (dues vocals en una mateixa sil.laba) Hiats: les vocals se separen en dues sil.labes. Digrafs: dues lletres que representen un unic so. EL SIGNE LINGÜISTIC: es la unio d'un significat i un significant. Significat: es el concepte o idea que representa. Significant: es la representacio sonora o escrita del significat. El significant es divideix en
lexema (aporta el significat) morfema (aporta el genere i el nombre en els noms i adjectius. I el temps, el mode, la persona, el nombre... en els verbs. Els morfemes es poden separar en flexius i derivatius.

Entradas relacionadas: