Tema 7 y 8

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,75 KB

      

Roques magmàtiques: Roques plutòniques (granit, gabre, peridotita ) Roques Volcàiques (bassalt, andesita, traquita ) Roques filonianes (pòrfir, aplita, pegmatita ) Roques metamòrfiques: Sense esquisoitat ( marbre, quarsita, migmatites ) Amb esquiositat (pissarres, fil·lites, esquists, gneis) Roques sedimentàries: (clast, cristalls, fòssils) Roques detrítiques (conglomerats, gresos, lutites) No detrítiques (carbonatades, salines, silíciques, orgàniques). Distribució de sismes: 1.Dorsals oceàniques (terratrèmols superficials associats a les falles normals i magma ascendent) 2.Zones de subducció(forta activitat sísmica, a la placa que es doblega i s’enfonsa) 3.Lliscament lateral entre plaques (forta activitat sismica, al llarg de les falles transformants que separen les dues plaques) 4.Zones d’obducció (moderada activitat sismica) 5.Zones intraplaca (terratrèmols poc freqüents) Xocs de plaques 1.litosfera oceànica i litosfera oceànica-> arcs insulars 2.litosfera oceànica i litosfera continental ->serralades del tipus andí 3.litosfera continental i litosfera continenatal-> serralades de tipus alpí Formació magma 1.Augment Tº, 2.Descens pressió 3. Presencia fluids Tipus magmes (àcids, intermedis, bàsics, ultrabàsics) -> magmes primaris(granítics i basàltics -> (toleitics, alcalins i calcoalcalins) Anatomia del volcà 1.cràter(obertura) 2.con volcànic(deposició de capes de materials sòlids) 3.con lateral (estructura secundaria de materials solids) 4.xemeneies laterals(per on puja el magma) 5.xemeneia central(per on puja magma i gasos dissolts) 6.cambra magmàtica(espai on estàn les roques fosses amb Tº i pressió elevada) Estructures volcàniques (volcà en escut, estratovolcà, con d’escòries, banyó volcànic, volcà amb caldera, volcà amb caldera i un nou con a dins) Productes volcànics 1.Lava (roques fosses amb gassos dissolts) 2.Gasos (gassos volcànics en dossolució) 3.Piroclasts (fragments de lava llançats a l’aire per el magma->cendres, lapil·li i bombes volcàniques) Tipus activitat volcànica 1.Hawaià(volcà en escut) 2.estrombolià(volcà compost) 3.Vulcanià(volcà compost o con d’escories) 4.plinià(banyó volcànic) 5.ultraplinià(caldera) Vulcanismo atenuat 1.fonts termals 2 fumaroles submarines 3.guèisers 4.volcans de fang 5.Fumaroles


Volcans i tectòniques de plaques (zones de rift i zones de subducció) 1.En les zones de distenció entre plaques, es forma nova escorça oceànica en les dorsals, volcans de rift. 2.En les zones de convergencia de plaqués, es donan zones de subducció, una placa oceànica s’enfonsa sota una continental)Escala de Mohs(talc, guix, calcita, fluorita, apatita, ortosa, quars, topazi, corindó, diamant) Classificació minerals (natius, sulfurs, halurs o sals, oxids i hidròxids, carbonats, sulfats i cromats, fosfats i arseniats, solicats) Caract. d’un sistema (qui no te cap funció no forma part, mecanismos autorreguladors, propietats emergents) Relacions causals (causa-efecte entre les variables d’un sistema) 1.Simples(positiva: mes pendent, mes cabal) (negativa: mes puja nivell del mar, menys superficie de terra) 2.Encadenades (augment del pendent, augment del cabal d’un riu, disminució sedimentació) 3.Compostes (positiva: menys erosió, mes sol, menys vegetació) (negativa: autoregulació, mes CO2, menys biomassa vegetal) Risc mediambiental i induit ( interacció medi amb ésser humà / ésser humà altera equilibri natural del medi. Impacte (inetacció ésser humà amb el medi) Gestió ambiental (mesures preventives: planificació i ordenacio del territori, incentius econòmics, legislació ambiental, educació ambiental) Previsió riscos (prediccio, previsió, prevenció, ordenació territorial) Efectes terratrèmols 1.Medi natural (inestavilitat vessants, formació tsunamis, liqüefacció) 2.Humans (destrucció de construccions, trencament aigua gas i electricitat, danys en vies de comunicació, victimes) Predicció terratremols (deformació de terreny, conductivitat elèctrica, concentració de radó, petits sismes) Prevenció terratremols (ordenació territorial, construcció edificis seguint la norma sismoresistent, educació de la població) Efectes destructius dels volcans (colades de lava, proclasts, nuvols ardents, lahar, explosions, tsunamis, emissions de gasos tòxics, riscos induits) Predicció risc volcànic (sismes i sorolls, fumaroles, deformació de terreny, emissió de cendres, tremolors volcànics, altres alteracions) Prevenció risc volcànic (cartografia de riscos i ordenacio territorial, estudi de fenomens precursos, elavoració de plans d’evacuació)

Entradas relacionadas: