Tema 6.- substituci

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,72 KB

Tema 6.- SUBSTITUCIÓ FIDEICOMISARIA (fideicomissos)

6.1- La situació fideicomisaria , concepte, classes, forma d'ordenació, proporcions i límits
Art 426. El causant (fideicomitent) disposa q el primer hereu (fiduciari) adquireixi la H o L amb el gravamen de q un cop finalitzat el termini o complerta la condicióà els béns hereditaris facin trànsit a 2ns o posteriors hereus (fideicomisaris).

FINALITAT de les subst. Fideicomisariesà predetermina el destí dls béns al llarg del temps. En l'actualitat està en decadència i està mal vista pel legislador, en la mesura de que amortitza o treu del mercat els béns subjectes a fideicomís.
H
ca> es va utilitzar com un mecanisme per a mantenir indivís el patrimoni familiar agrari.
El
fideicomitent és el causant (el qe ordena la substitució fideicomisaria).
El
fiduciari es el 1r hereu gravat de restitució.
El
fideicomisari el segon (o posteriors hereus) en el qual faran transit els bens.

Classes de fideicomisos
1. Universal: quan abarca la H o una quota a part.
2.Particular: quan té per objecte béns concrets
3.Expresses o tàcites: xo no s’admeten les presumptes.
4.A termini o condicional: la substitució fideicomisaria ordenada x dsp de la mort del fiduciari és condicional (426-4.2). En CAT el termini incert es condició.

Formes d’ordenació (426-2)
Pacte successori
Testament
Codicil
Donació x causa de mort

Límits (426-10)
1. Crida a favor de persones vives: en el moment de la mort del fideicomitent. No hi ha limitació de nº!
2. Disposicions a persones no vives: A)
fideicomissos no familiars: les persones encara no nascudes es restringeixen a una sola crida, només podia haver un fideicomisari.; B) en els familiars: pot cridar a les persones q vulgui sns limitació de nº, smpre que no passi de la 2ª generació. S’entén per 1ª generació la dels fills o nebots del fideicomitent.

6.2 Sit del fiduciari i del fideicomisari en deferirse la 1ª successió i en deferir-se o transmitir-se el fideicomís
Efectes:
Quan mor el fideïcomitent: El fiduciari és un autèntic hereu q no perderà tal condició al finalitzar el termini (término) o complir-se la condi. Respon dels deutes hereditàris igual que l’hereu pur, podent aprofitar-se del bci d’inventari si ho pren o fa en el termini i forma legalment previstos. Obligacions del fiduciari:1)formar inventari en el termini de 6 mesos.; Prestar garantia o caució Les facultats o drets del fiduciari:1) és el propietari dels béns i per tant té el seu ús i gaudi (pot millorar-los, alterar la seva substància).;2)facultats de conservació i administració, podent reclamar el pagament dels crèdits
Hereu fiduicomisari: Té una expectativa de drets, la cual pot protegir mitj. la "interrogatio iure" intervenint en l’inventari i exigint la caució al fiduciari. El fideicomisari pot disposar del seu dº i en el fideicomís a termini ho transmet als seus hereus.
Venta a disposició dels bens pel fiduciari
: 1) Venta amb el gravamen, amb la càrrega: el fiduciari pot vendre o disposar dels béns en el fideicomís condicional xo si es compleix la condició, la venta o disposició quedarà sense efecte.; 2) Venta o disposició dels bens lliures del fideïcomís: pot disposar dels béns llirement si ho autoritza el fideicomitent, ho assenteixen els fideicomisaris o en els supòsits legalment previstos (426-39). Dins d’aquests inclou disposicions amb autorització judicial (426-30) à novetat llibre IV
Trànsit dels béns al fideicomisari: El quan es compleix la condició o venç el termini. El fiduciari està obligat a entregar els béns al fideicomisari que sense necessitat d’acceptació adquireix la condició de successor del fideicomitent, sense que el hereu fiduciari perdi la condició de tal.

6.4 La quarta trebel·liànica
Es tracta de la figura més important. Part dls bens fideicomisats q el fiduciari pot retenir en concepte de lliure, sense obligació d’entregar-se’ls al fideicomisari.
FINALITAT: estimular l’acceptació pel fiduciari
REQSUISITS de la detracció de la 1/4 trebel·liànica:
1.Q es tracti de 1 fiducia universal
2.Q l’hereu fiduciari accepti l’herència gravada amb la restitució.
3.Q el fideicomitent no hagi ph la detraccio de la 1/4
4.Q el fiduciari prengui inventari en temps (6m) i forma
5.Ha de tractar-se del hereu fiduciari q adquireixi en primer lloc
6.Q el fiduciari no hagi renunciat a expressa o tàcitament (hi ha renuncia tàcita quan lliura els béns al fideicomisari sense mencionar i retenir la 1/4 trebel·liànica)

6.5 La substitució sota condició "si sine liberis decesserit"
Art 426-17: substitució sota condició de que mori sense fills. El legislador considera que si no s’entenen els fills posats en condició, no s’entenen cridats a la substitució.

6.6 El fideicomís de residu i la substitució preventiva de residu.
Fideicomís de residu (426-51): El fideicomitent faculta al fiduciari x a disposar en tot o en part dels béns fideicomisats o bé estableix que els bens dels q no hagi disposat el fiduciarià faci en trànsit al fideicomisari o bé subordina o condiciona al fideicomiso al fet de que al morir el fiduciari quedin en el fideicomís els béns dq no hauria dispost.
Substitució preventiva de residu (426-59): Quan el testador en previsió dq algún hereu o legtari mori sense deixar successor voluntari, crida a un o a varis substituts per a que quan mori aquell faci seus els béns que l’hereu ha adquirit en la successió del testador i dels que no hagi disposat per actes intervivos inclús a títol gratuït o per actes mortis causa.

Entradas relacionadas: