Tema 6

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,05 KB

 
1.K es 1 AGROCIUTAT? nuclis d població amb molts habitants, on predominen ls activitats dl sector primari i no desposen d massa ekipament.
2. Kins
aspectes formals permeten identificar 1 ciutat? ls dimensions, la forma, la densitat i la concentració, ls activitats econòmiques, ls formes d vid.
3. Kines sn
ls activitats pricipals d la ciutat? ls funcions econòmiques, ls funcions politicoadministratives, ls funcions culturals, ls religioses.
4.Kins elements
caracteritzen el procés d'urbanització? l'augment del nombre d ciutat, la quantitat d gent k hi viu, l'increment d la varietat d ls funcions urbanes, la influència d ls ciutats sobre el seu entorn.
5.
Karacterístikes d la urbanització preindulstrial, industrial, postindustrial? preindustrial:des de ls primeres ciutats fins a la revolució industrial. La taxa d'urbanització era molt baixa. Industrial: des del segle XIX fins a la dècada dels 1970. La taxa d'urbanització va creixa d manera accelerada. Postindustrial: s'inicia el 1975, com a conseqüència dls canvi d la crisi energetica dl 1973. En els darrers anys s'ha produit un creixement espectacular d ls ciutats als països no desenvolupats->explosió urbana.
6.
K es 1 conurbació i 1 megalòpoli? Conurbació: són arees urbanes contínues, fruit dl creixement paral·lel d dues o més ciutats. Megalòpoli: és 1 densa extensió urbana k sobrepassa l'espai d'1 sola regió.
7.
Karacteristikes dls barris marginals? són aglomeracions d'habitatges, d'autoconstrucció, mínim ekipamnet(aigua, electricitat...). Són propis d ls ciutats més grans i acullen la població més marginal i amb menys recursos econòmics.
8.
Barris perifèrics:zones residencials k ocupen els trenalladors industrials o grups d població amb un nivell econòmic inferior. Els amplis espais oberts i ls zones verdes disminuexen o desapareixen. La kalitat dls habitants es inferior i en molts casos akestes ampliacions es fan sense cap tipus d planificació, amb enormes mancances en matèria d'ekipament: manca d'aigua corrent, d serveis d netej urbans, d sistemes d clavegueram, d'ekipament d'oci, d'educació(escoles), sanitat(hospital),..
9.
XK s'anomenen barris dormitoris? Xk els seus habitants només hi van a dormir.
10.
Poligom industrial? Parcel·lacions dl sòl, ben planificades i regulades, amb tots els ekipaments necessaris x a la instal·lació d'infraestructures industrials.
11.
Activitas econòmiques: normalment 1 mateixa ciutat combina activitas econòmikes diverses: 1 activitat comercial, producció industrial i 1 oferta d serveis. Funcions politicoadministratives:akesta funció sol destacer kan la ciutat és 1capital administrativa local, regional o estatal. En akestes ciutats s'hi concentren ls serveis propis d l'administració pública.
12.
Pricipals agents urbans? Els propitaris dl sòl:el seu objectiu és aconseguir un benefici d la venda dl sòl, i procuren k ls ciutats creixin cap a ls seves propietats. Ls empreses immobiliàries:procuren k en els plans d'urbanístics es contempli l'establiment d sòl urbanitzable x poder construir el màxim nombre d'habitatges possibles. Els poders públics:intervenen en tots els afers relacionats amb el desenvolupament urbà a través d la planificació. Ls empreses industrials i d servei:necessiten terreny x ls seves instal·lacions. motiu pel kal els seus interessos sovint entre en conflicte amb els d ls empreses immobiliàries x ls rekalificació dl terreny. La ciutadania:el pricipal interès dls habitants d'una ciutat és la millora d la seva kalitat d vida.

Entradas relacionadas: