Tema 6

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,13 KB

 
METAL·LURGIA--> es coneix com a el proces de obtencio de metalls
L'alt forn està format per una estructura d'acer recoberta interiorment per material ceràmic refrectari. Per la part superior s'introdueixen les materies primes i sen extreuen els gasos i per la part inferior sintrodueix l'aire calent presió i es retira el ferro colat i les escories, dins del forn es distingeixen 4 zones:*zona de deshisdratació d'elimina el contingut de humitat de les materies primes/ * zona de reducció:el monoxid de carboni en forma de produit per la combustió del carbó de coc, aquest puja y es barreja amb l'oxigfen per forma dioxid de carboni i deixa axi el ferro reduit/ * Zona de carburació: el carboni es convina amb el ferro formant l'aliatge ferric/ * Zona de fusió: es on es produeix la fusio de ferro que s'escola fins al fons del forn per on es retirat
Obtenció de L'acer per obtenir acer cal descarburar el ferro colat que prove del alt frn per reduirne la cantitat de carboni, als converidos no hi ha escalfament extern per tan sa de introduir el ferro colat en fase liquida,
TRACTAMENTS TERMICS?consisteixen a sotmetre l'acer a uns canvis controlats de temperatura per tal de variar les proporcions dels seus constituents
tremp: consisteix a obtenir un acer format per una gran proporcio de martensita consisteix en escalfar el acer i feri un refredament rapid
el revingut: consisteix en laugment de la tenecitat dels acers que han estat trempats, pero consta de una disminució de la duresa, de la resistencia mecanica i del limit elastic
la recuita: consisteix en un escalfament a temperatura elebada i un refredament lent
el normalitzat: l'objectiu es eliminar les posibles tencions internes produides per la deformació i retornarlos les propietsts originals d'abans de la deformació

Entradas relacionadas: