Tema 4

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,86 KB

maó o totxo:parets de carrega
maó calat o gero:obra d vista
totxana:paret mitgera o d'envá
mitxa totxana
:per tabiques,per parets + fines
rajoleta:per els terrats
encadellat:per aillar
tevoltó:per separar una planta d'un altre
teula arab:per les taulades
taula romana: " "
............................................
planols+importants:
planta de cotes,distribucio i ls instalacions.es dibuixen a scala 1/100.
superficie util d'un abitatge:te l'habitatge sense tenir en compte el q ocupen les parets,pilars,etc.
suprficie total knstruida:te en compte la superficie util+ el k ocupen els elements knstruits.
progecte:caracteristiks k s'ha d fer en el disseny.(memoria,plec d cndicions i planols).
planols:representacio grafik i a scala d totes ls parts k integren una obra arkitectonik.
elements cnstructius:fonaments,structura,cobertes,tncaments,revestiments,acabats i instalacions.
aglomerats:materials en frma d pols q quan es barregen amb aiwa adkireixen plasticitat.(ciment,guix,calç)


ciment.es fa servir per frmar materials conglomerats(formigo)
guix.per revestiments d parets i sostrs.(escaiola)
calç.per revestir l'exterior d ls façanes a ls zones calids.
conglomerats.barregan un aglomerat amb sorra.dspres d posar aiwa y pastar-los,adkireixen
plasticitat.
morter.barreg d sorra i ciment portland+sorra:formigo
structura.sta dstinad a suportar tots els sforços de l'edifici.
cobertes.separen oritzontalment l'edifici de l'exterior.funcio:poregir els abitatges d la pluja i la neu i evitr la umitat.poden ser:
inclinades
teulada.impideix l'acumulacio d'aiwa.
horitzontals
terrasses i terrats.
tancaments.frmats per parets,q serveixen per separar i aillar les diferents estances ntre ells o l'exterior.
façanes.aillar l'edifici del exterior.mitgeres.separar habitatges.envans.separar spais interiors.
revestiments.amaguen ls imperfeccions ds elements knstuctius i els preparen per rebre l'acabat final.

Entradas relacionadas: