Tema 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,32 KB

 
·medi ambient:conjunt de sistemes naturals (atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera ...) i humans (éssers humans, relacions i activitats humanes) sobre els quals actuen els factors ambientals.
Els sistemes humans exploten els recursos naturals que provoca una sèrie d’impactes ambientals.
-Factors ambientals: són factors que provoquen algun efecte sobre un organisme, una població o comunitat. Poden ser físics o químics.
·
Impactes ambientals:són les conseqüències de la sobre explotació dels recursos naturals. Les seves característiques són:
Persistència o durada- Temporals.
- Per Moments.
Reversibilitat o recuperabilitat.
Extensió- Superfície afectada.
- Tipus d’impactes:
Atmosfèrics- Contaminació de l’aire, pluja àcida, ...
Hidrològics- Abocament de residus a l’aigua, marees negres, ...
Edàfics- Defecació, fertilitzants i productes químics provoquen erosió, desforestació i desertificació.
Biològics- Pèrdua de biodiversitat.
Visuals i acústics- Modificar els paisatge, ...
- Mesures preventives i correctives:
per tal de reduir al mínim els impactes ambientals s’han d’adoptar mesures preventives i correctives. Les preventives són totes aquelles accions que es duen a terme abans que es produeixi el impacte. Les mesures correctives es realitzen desprès de que es produeixi el impacte ambiental per tal de reduir o recuperar la zona afectada.
·
Riscos ambientals:Un risc ambiental és la possibilitat de que es produeixi una catàstrofe natural i que afecti negativament els éssers vius o al medi ambient.
-Tipus de riscos ambientals: segons l’origen es poden destacar dos tipus. Els naturals o els antròpics. Distingim quatre tipus de riscos naturals:
Geològics- S’originen per l’activitat interna i externa de la terra com els volcans o els terratrèmols.
Atmosfèrics- Estan relacionats amb l’activitat climàtica i meteorològica d’una zona. Un exemple són els tsunamis i els huracans.
Biològics- S’originen en l’activitat dels éssers vius. Un exemple serien les plagues.
Còsmics- S’originen fora del planeta. Com els meteorits.
Dintre dels riscos antròpics i distingim:
Industrials i tecnològicsà Poden tenir conseqüències que afectin directament a les persones. Com un abocament d’algun producte tòxic.
Incendis forestalsà
- Efecte hivernacle:
l’efecte hivernacle consisteix en l’elevació de la temperatura de la terra com a conseqüència de la presència d’uns gasos anomenats hivernacle (CO2, CH4, CFC i òxids de nitrogen). Aquests gasos deixen passar la radiació visible, però retenen o bé absorbeixen la radiació infraroja, de manera que la terra torna a rebre part de la calor.

  - Pluja àcida: és un tipus de precipitació causada per òxids de sofre i òxids de nitrogen, que provenen dels vehicles de motor i les activitats industrials. Aquests gasos es combinen amb vapor d’aigua i formen àcid sulfúric i àcid nítric respectivament. Aquests àcids tornaran a la superfície terrestre a través de les precipitacions i produiran acidificació del sòl o bé de l’aigua. Com a conseqüències aquests àcids faran més sensibles les fulles dels arbres i les plantes, provocaran corrosions als edificis, si disminueix molt el pH del sòl produiran la mort de moltes espècies animals i vegetals de la zona... Aquests àcids poden produir molta més destrucció perquè poden viatjar a través de l’aire i afectar zones molt més allunyades del seu origen.
- Mesures predictives, preventives i correctives:
els danys derivats dels riscos ambientals depèn de la perillositat i de la vulnerabilitat.
La perillositat- És la probabilitat d’un fenomen que provoca un risc.
La vulnerabilitat- Són les pèrdues de vides humanes, d’una espècie, o de bens materials.
Les mesures predictives tenen com objectiu anunciar amb antelació, que es produirà un fenomen. Un exemple de mesures predictives serien els mapes de risc i les xarxes de vigilància.Les mesures preventives es basen en evitar que l’activitat humana interfereixi negativament en la dinàmica natural. Un exemple seria no edificar en zones de risc.
Les mesures correctores tenen com a finalitat reduir els efectes un cop ja s’ha produït el risc.
  
· Riscos ambientals:

Moltes vegades la natura és explotada de manera insostenible i això origina desequilibris
Disminució dels recursos naturalsà Això condiciona la no disponibilitat en un futur.
Contaminació de l’aigua i l’aireà Això comporta problemes de salut.
Disminució de la biodiversitatà Això comporta que s’extingeixin algunes espècies.
Augment de la temperatura globalà Com a conseqüència es creen gasos d’efecte hivernacle.
Aquests desequilibris creen una necessitat: les mesures de gestió ambiental. Aquestes són un conjunt d’accions per defensar protegir i millorar el medi ambient. Aquestes mesures poden ser de:
- Gestió preventiva: es realitza abans de realitzar qualsevol projecte i la seva feina és minimitzar els impactes. La educació ambiental suposa adquirir conductes respectuoses per el medi ambient i sobretot és vàlid per a totes les edats. La AIA (Avaluació del Impacte Ambiental), consisteix en avaluar els efectes que tindrà sobre el medi ambient un determinat projecte abans que es realitzi.
- Gestió correctiva: es porten a terme durant o després del projecte. La Recuperació Ecològica recupera el ecosistema danyat. Les Auditories Ambientals es fan com a correcció i són avaluacions que es fan periòdicament a les empreses i informen de l’efecte de les seves activitats sobre el medi ambient. Les eco etiquetes informen que el producte que es ven a estat elaborat sense perjudicar el medi ambient.

Entradas relacionadas: