Tema 11.2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,07 KB

ESTUDI DE MERCAT: Procés d'investigació on la finalitat es obtenir informacio sobre els consumidors, el grau de competencia i altres caracteristiques de l'entorn que afecten el producte. LES ETAPES DEL ESTUDI SON: 1. Definicio de l'objectiu (aspectes en concret que es volen analitzar) 2. Disseny del pla d'investigacio 3. Recerca de fonts d'informacio( Primaries: es recopilen especificament per al projecte actual. Secundaries: ja estan elaborades abans i apareixen recollides per estadistiques, llibres,...) 4. Obtencio de les dades 5. Analisi de les dades MARQUETING: Es una estrategia de desenvolupament de l'empresa centrada a satisfer les necessitats i els desitjos del consumidor i a proporcionar un benefici a l'empresa. Les activitats es centren en el PRODUCTE, PREU, PROMOCIO, i DISTRIBUCIO. PRODUCTE: Les activitats lligades al producte es convenient definir quins son els seus atributs: DISSENY( Conjunt de caracteristiques que permeten que el seu us sigui mes senzill segur o comode) CADUCITAT (periode al final del qual el producte deixa de ser apte per la seva finalitat) SERVEI POSTVENDA (conjunt d'activitats orientades a la satisfaccio del client en el periode posterior a la compra del producte) PERIODE DE GARANTIA, OPCIONS, QUALITAT ( caracteristiques que el fan mes o menys adequat per a la seva finalitat) QUANTITAT, ENVAS, MARCA. MARCA: Es el nom signa o disseny que distingeix o serveix per a distingir en el mercat un producte determinat. Una marca a de ser: breu, de facil lectura, agradable a l'oida, que es pugui memoritzar, diferent dels altres, aplicable en qualsevol idioma, protegida per la llei perque no pugui utilitzarse per altra empresa. CICLE DE VIDA DEL PROD. En termes generals qualsevol producte presenta al llarg de la seva existencia quatre fases que consisteixen el seu cicle de vida: INTRODUCCIO (Entrada del producte en el mercat) DESENVOLUPAMENT (els consumidors consumeixen i identifiquen el producte) MADURESA ( les vendes s'estabilitzen) DECLIVI (la demanda del producte disminueix) PREU: Les estrategies de preu són les seguents: 1. PREUS PROMOCIONALS: facilitar la venda del producte en un moment determinat per captar nous consumidors. 2 PREUS DE PENETRACIO: Preus baixos que s'adopten amb l'objectiu d'afavorir l'introduccio d'u nou producte en el mercat 3 PREUS DE DESNATACIO: Preus alts fixats per obtenir beneficis rapids 4 PREUS PSICOLOGICS 5 DESCOMPTES: Consisteixen en rebaixes del preu que es poden oferir d'una manera temporal 6 DISCRIMINACIO DE PREUS: Fixar preus diferents segons el comprador, jubilats, estudiants,... 7 PREUS DE PRESTIGI: Recomanable fixar preu alt, ja que el consumidor acostuma a donarli mes qualitat al producte més car.

PRMOCIO: S'ha de dur a terme la promocio del producte per comunicar l'existencia, donar a coneixer les caracteristiques, el que satisfau per motivar al consumidor. Les activitats que ha de tenir són: 1 PUBLICITAT: Forma de comunicacio pagada per l'empresa que preten informar el consumidor i motivar-lo d'una manera beneficiosa per l'anunciant. 2 RELACIONS PUBLIQUES: Conjunt d'activitats que pretenen actuar sobre la relacio de l'empresa amb determinats grups de persones o entitats 3 VENDA PERSONAL: Tracta relacionar-se directament amb el client per incrementar confiança. 4 MARXANDATGE: Conjunt de tecniques que pretenen destacar l'article en el punt de venda 5 FIDELITZACIÓ: per tal de estar lligat amb el consumidor es poden donar vals de descompte, punts acumulables,... 6 PROMOCIO DE VENDA: Conjunt d'activitats de durada curta diferents de la venda de personal i de publicitat que tendeixen a aumentar la efectivitat de l'esforç comercial. PUBLICITAT: Per a que l'estrategia publicitaria sigui efectiva s'ha de complir uns principis i definir els elements. PRINCIPIS: Per a que el missatge sigui efectiu ha de ser: CREIBLE, CLAR, REITERATIU, OPORTU. Els ELEMENTS de l'estrategia són: MISSATGE: S'ha de definir d'una manera precisa el missatge que es vol comunicar al consumidor FORMA: Ha de captar l'atenció del consumidor, i despertar en ell el desig de consumir el producte PRESSUPOST: es la quantitat que l'empresa destinara a les activitats publicitaries SUPORT: Existeixen tals com la televisio, radio,... MARXANDATGE: Existeixen un conjunt de tecniques de les quals es afavorir la venda del producte una vegada que es troba en el punt de venda. Te els seguents aspectes en compte: 1. Ubicacio del producte en el local 2. Localització en la prestatgeria 3. L'ús de musica o elements audiovisuals. DISTRIBUCIO: Es el conjunt d'activitats que permeten posar el producte una veda elaborat a la disposicio del consumidor final. Les feines propies ed la distribucio son: 1 Recollida de comandes per part dels clients 2 Transport dels productes fins al punt en que es procedira a la venda 3 Venda al client. CANAL DE DISTRIBUCIO: Esta format pel conjunt d'intermediaris que hi ha entre productor i consumidor i que faciliten la circulacio del producte. NOVES FORMES DE DISTRIBUCIO: FRANQUICIES: Consisteixen en la cessio per part d'una empresa a empresaris independents. VENDA A TRAVES D'INTERNET ATENCIO AL CLIENT: Les activitats que constitueixen el marqueting tenen com objectiu fonamental contactar amb el client i influir decisivament en la seva intencio de compra. PRINCIPIS DE LA RELACIO AMB ELS CLIENTS: 1- El venedor s'ha d'adaptar al client. 2-El llenguatge no verbal es important: En la relacio entre persones, es important aspectes com la vestimenta, o estrenyer la ma... 3-Evitar negatives i substituir-les per propostes 4-L'etica es important: L'empresa ha d'informar el client de manera adequada perque aquest prengui la decisio de compra comptant amb tots els arguments rellevants.

Entradas relacionadas: