Tema 1 i 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,86 KB

 
Hi han 8 tipus de textos:
-Descriptiu. -Narratiu.
-Conversacionals. -Retòrics.
-Expositius. -Argumentatiu.
-Instructiu. -Predictiu.

El
text descriptiu te com a finalitat explicar com és qualsevol element de la realitat. Les persones, els paisatges, els ambients, els objectes...

El
text narratiu te com a finalitat narrar fets, reals o ficticis. Les noticies, els contes, les novel·les...

El
text conversacional te com a finalitat reproduir una conversa entre dues o més persones en una situacio comunicativa concreta. Els textos teatrals, les entrevistes, els fragmants dialogats...

El
text retoric te com a finalitat produir un efecte estetic i treballa la llengua per aconsegir bellesa. Els poemes, els eslogans, els acudits, els refrenys...

El
text expositiu te com a finalitat informar i transmetre coneixements. Les enciclopedies, els llibres de qualsevol especialitat, les conferencies informatives...

El
text argumentatiu te com a finalitat convèncer, influir en el receptor utilitzant una opinio raonada, es a dir, amb arguments. Els articles d'opinio, els diversos partits...

El
text instructiu te com a finalitat donar consells i instruccions. Les recomanacions dobre l'us dun medicament, el codi de circulació, les instrucions dun aparell...

El
text predictiu te com a finalitat anticipar fets que poden tenir lloc en el futur. La previsio del temps, els horoscops...

El
tema es l'assumpte de que tracta el text. Quan formulem el tema expliquem le sidees que desenvolupa el text, sinó que simplement n'indiquem la qüestió general. El tema s'indica amb un sintagma nominal (l'amor, la por, els insectes...).

Un text expositiu sol constar de
3 parts:

-La introducció.
-El desenvolupament.
-La cloenda.

El text descripció organitza la informacio en apartats diferents;cada apartat exposar caracteristiques d'un fenomen o element.

El
text seqüència organitza la informacio seguint un ordre temporal. El contingut s'estructuraen etapes que tenen una continuitat en la linie temporal.

El
text comparacio s'organitzaa partir de les semblances i diferencies entre dos o més elments.

El
text causa-efecte s'organitza a partir de la relació de casualitat que s'estableix entre un agent efecte.

El
text prolema-solució parteix del plantajemant d'un problema i es desenvolupa amb l'exposició de solució.

El
so es el resultat de les vivracions fetes pels organs articulatoris.
La
fonetica estudia els sons de la llengua, i els sons es representen amb uns signescomuns a totes les llengües que recull l'Alfabet Fonetic Internacional (AFI).
La
grafia es la representacio escrita del so. L'ortografia estudia les normes amb que cal escriure els sons.

Els
sons consonantics es classifiquen atenent 3 criteris:

·Sonoritat. Segons si les cordes vcals vibren o no vibren,, hi ha sons:
-Sords o sonors.

·Punt d'articulació. Segons els organs que entren en contacte, els sons consonantics poden ser:
-Bilabials, quan els dos llavis es premen.
-Labiodenntals, quan el llavi inferior entra en contacte amb les dents de dalt.
-Dentals, quan la llengua toca la part del darrere de les dents.
-Alveolars, quan la llengua toca els alvèols.
-Palatals, quan la llengua entre en contacte amb el paladar.
-Velars, quan la llengua toca el vel del paladar, o s'hi acosta.

·Model d'articulació. Segons la manera com surt l'aire sde la boca, els sons consonantics es classifiquen en :
-Oclusius. L'aire pateix una retenció i despres surt de cop.
-Fricatius. L'aire surt lliscant, fregant per la boca.
-Africats. L'aire surt amb dos moviments, un d'oclusiu i un altre de fricatiu.
-Nasal. L'aire surt per la boca i per la cavitat nasal.
-Laterals. L'aire surt pels costats de la boca.
-Vibrants. L'aires surt percudint la llengua als alveols.
Entradas relacionadas: