TEMA 1 Estratigrafia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 18,34 KB

 

1.Per què la variable temps és tant important en geologia?Quina es considera la unitat de temps?I per què?

Perquè és un factor clau i per tant el tret diferencial respecte a les altres ciències. La unitat de temps és el milió d'anys Ma, perquè els successos en la geologia es donen molt lentament i no a escala de temps humana.

2. Què son els sediments?Posa l'exemple d'un sediment i la roca sedimentaria en que es converteix.

Els sediments són materials que han sofert l'acció erosiva i de transport per part dels agents geològics i acaben dipositant-se. EX: sediment, argila, roca, argil·lita

3.Què són les conques sedimentàries?

Són els llocs on es dipositen els sediments a la natura

4.Defineix:fàcies sedimentària,litofàcies i biofàcies.

Fàcies sedimentaria: conjunt de característiques que parlen del lloc i condicions ambientals que es va formar una roca.
Litofàcies: quan ens fixem en el tipus de minerals i textura.
Biofàcies: s'observa el contingut en fòssils.

5.Classificaió dels sediments segons els seu origen.

Origen detrític: fragments de roques transportades en estat sòlid. Origen químic i bioquímic: sediments que s'han format per processos químics o orgànics.

6.Classificació dels sediments detrìtics segons la seva textura.

Rudites: sediments de diàmetre més gran de 2 mm
Arenites: sediments de 2mm a 1/16 mm de diàmetre.
Lutites: sediments de menys de 1/16mm de diàmetre.

7.Classificació dels detrìtics segons la madures de textura.

Maduresa de textura: té més maduresa quan els sediments són petits i arrodonits i menys maduresa quan els sediments són de diferents tamanys i angulosos.

8. Classificació dels detrìtics segons la maduresa de composició

-Maduresa de composició: 1 sola composició té més maduresa, més composicions, menys maduresa.

9. Definició d'ambients sedimentaris i tipus d'ambients.

Ambients sedimentaris: Continentals: coloracions vermelloses, sediments detrítics.
De transició: coloracions grisenques, sediments químics i bioquímics fòssils i detrítics.
Marins: coloracions ocres, sediments detrítics i químics i bioquímics fòssils.

10.Els ambients sedimentaris continentals:tipus, i descripció.

Continentals:
-Glacial: glaceres, detrítics, mal classificats, anomenats morenes.
-Lacustre: llacs i llacunes, sediments provinents de rius i torrents, detrítics fins, evaporites.
-Fluvial: rius i torrents, detrítics arrodonits (al·luvions)
-Eòlic: costes i deserts, vent, detrítics mitjans, ben classificats.

11.Els ambients sedimentaris de transició:tipus i descripció.

De transició:
-Deltaic: desembocadura de rius, detrítics, carbons (pantans).
-De platja: línia de costa, fòssils i sediments rics en carbonats.
-Maresmes i d'albufera: llacunes costaneres amb barreres o esculls.

12.Els ambients sedimentaris marins:tipus i descripció.

Marins:
-Esculls: estructures d'organismes colonials en aigües tranquil·les, netes i ben oxigenades.
-Plataforma continental: sota el mar, llum i biodiversitat, margues,evaporites i sorres.
-Talús continental: forta pendent, sediments detrítics i margues.
-Planures abissals: fons oceànics profunds.

13.Roques sedimentàries detrítiques:origen,característiques i descripció de les més importants.

-Conglomerat: rudites i d’origen continental
Gresos: arenites,continental
Limolites: lutites ( una mica més gran que l’argil·lita), d’origen continental
Argil·lites: lutites més petites, continental.

14.Roques sedimentaries químiques i bioquímiques:origen,característiques i descripció de les més importants.

Calcàries: marines, Ca Co3. Si no tenen fòssils són micrítiques, si tenen fòssil s’anomenen com el nom del fòssil.

15.Com es transforma un sediment en una roca sedimentària?

les roques sedimentaries es formen quan s’acumulen els sediments i es cimpaccten i es cimenten en les conques sedimentaries diagènesi.

Entradas relacionadas: