Tema 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,52 KB

 
Concept i clsificsci dls riscos! Els riscos mediambientals s produeixen quan els procesos dl mdi interaccionen i amenacen ls essers humans, ls seves acitivtat o els seus recursos. Podem definir perillositat com la pobabilitat d que es formi un fenomen destructiu tenin en compre la periodicitat del fenomenm aixi podem parlar del periode de retorn q es l’intrvl d tmps mitj entre q es produeix i s trna a rpetir.Exposicio: nombr d victims i bsn q pden sr afects x un fnmn natural.Vulnerabilitat: proporcio d prsons i bns afectats respcte dl total exposat. Fa rferencia a la protecci davnt d’una catastrf.Danys: prsons i bns afectats. Inclou la vulnerabilitat I l’esxposicio. Un cas diferent es el risc induit q es prdoueix quan l’alteracio de l’equilibri naturala causa de ls activitats humanes desencadns proocessos q acbn afectant persones o bns materials. Els riscos naturals e sclasifiqn segons els agents q ls provoquen:Atmosferics: sequeres i aiguats, vens intensos, llamps i fneomens climatics d grans proporcions. Geodinamic externs: inestbilitat gravitatoria, avingudes torrencials, erosio fluvial i litoral, esfondraments expansio d’argiles, enerament per dunes, erosio del sol i deserització. Geodinamic intern: sismes, tsunamis i erupsions vulcaniques. Sismisitat: la probabilitat q es produeixi un sism dstructiu en una regio. Les franges ms destacades son: cinturo circumpacific: seguix totes les fosses oceaniques i tst els arcs d’illes d’aquest ocea. Cinturo mediterrani i transasiatic: franga totalment continental. Cinturo de dorsals oceaniques: inclou les dorsals dels oceans atlantic, indic, i pacific i el Rift Valley.Sismisitat a Catalunya: pirineus, prepirineus i serralada transversal: en l’area on sha produit sismes historics importants, olot.Sistema litoral. Efectes destructius del TERRETREMOLS 1.Allteracions en el medi: inestabilitat de vessants, formacio de tsunamis: el moviment d falles submarines i el depriments i les esllavisaades dls fons oceanic . liquefaccio: es un proces q s prdueix n els sedmints cnsolidts i sturats d’aigua quan es veun afctats x les ones simiques. El sol s convrteix en un fluid molt móvil, en el k les contruccions subterrnies cm ara condicions o clavegueres s trenken i es veuen impulsads cp a la superificie.2.Danys provocats als humans: destruccio total o paricial de construccions. Trencament de conduccions de gas, aigua i electricitat. Danys de vies de comuicació. Victimes entre la poblacio.3.Danys indirectes: efects q n s produeixn en el mteix momnt dl sisme: cm ls perdues d collits, ls efects ngatius n l’economia o l’aaricio d’epidemies.


 Prediccio dls trretremls: encra n es posible predir on i quan es produira el trretremol. Precursors: q acostumen a indicar la imminencia d’un sisme fort. Dialctancia: presions q espongen ls roques i obren esquerdes prexistns.Precursos d’un sisme: dilatacions o deformacions dl terreny: d pcs cm a causa dl esponjament esmentat. Conductivitat eléctrica o la gravimentaria a causa d l’entrada d’aire o aigua les esquerdes obertes a causa d la pressio creixent. Concentracio de rado en ls aigues subterranies q es allibert x les roques en esquerdarse. Petits sismes: locals causats tb x la pressio.Evaluar un sisme:1.Estudi topografic i geologic detallat2.Instalar una xarxa d sensors x registrar les dades abans esmentades3.Establir un centre de vigilancia i prediccio on es recullin ls dads registrds.Prevencio de terretremols: entenem x prevencio tot allo q es pot fer abans q es doni un sisme. El primer k s t k tnir en compte es l’ordenacio territorial.Contruccio d'edifics seguint la norma sismoresistent: L’edifici ha de ser lleuger i rigid. La sitacio ideal seria q la seva rigidesa fos la mateixa q la dl subsol, pq vibres d la mateixa manera i pgues evitar cisallamens q les pden danyar. Les bigues han d ser reforçades. Continguts de ferro x metre cubic en l’estroctura. El cimen ha d tnir un contingut maxim d sorra. Hi ha d’haber reforçament d ls parets d carrga mitjançant contrafort x fer mes resstn l’estrocturs.Les conduccions d aigua gas electricitat siguin visibles. Evitar elements extrns d’edificis.Educacio a la poblacio: cal saber cm actuar quan es produeix el terretremol fort.En els plans educatius s’explica a l’laumnat com cal protegir-se en cas d sisme.Empreses i centres educatius duen a terme perdiodicamnt simulacres.Cada any el dia 1 es celebra le dia mundial.Que hi hagin farmacioles i petits rebost.Hi ha les ciutats senyalitzacions.

Entradas relacionadas: