Tema 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,27 KB

 
Medi ambient:escenari on sinterrelacionen els elements del medo físic i els factors de les activitats humanes que shi desenvolupen.Inclou elements antròpics.Es pot classificar en,ecosfera i geosistema.Gestió ambiental:conjunt de mesures que garanteix lús correcte del medi ambient,com laprofitament dels recursos naturals i el control dels riscos ambientals.Recursos naturals:són les primeres matèries i lenergia procedent del medi.Recursos no renovables:són els que sexhaureixen amb el seu ús i no tenen capacitat de regeneració.Es classifica:energetits-carbó,petroli,gas i no energètics-minerals metàl·lics i no metàl·lics i roques industrials.Recursos potencialment renovables:poden ser renovats mitjançant processos naturals de diferent durada.Es poden explotar indefinidament sempre que el ritme dexplotació sigui inferior al de la regeneració natural del recurs ? degradació ambiental.Es classificaEnergetics-biomassa:matèria viva existent en un ecosistema.no energètits:recursos abiòtics,edafològics,biològics,paisatgístics.Recursos renovables:es poden utilitzar il·limitadament i mai sexhaureixen amb lus. Tots són energetics-energia solar,hidràulica,eòlca,maremotriu,geotèrmica.Medi ambient i risc: Riscos naturals:produïts per la dinàmica natural de la Terra.Poden ser dorigen geofísic,atmosfèric,biològic.Riscos antròpics:causats per les activitats humanes.Per conflictes o guerres,riscos industrials i tecnologics,incendis forestals.Riscos induïts:acivitats humanes que alteren lequilibri natural del medi i agreugen els efectes dels riscos naturals.La conservació del medi:protecció del patrimoni natural i creació despais protegits legalment.Causes que amenacen la conservació del medi:Creixement demogràfic,contaminació,desforestació,eliminació de zones humides,males pràctiques agrícoles i ramaderes,incendis,introducció despècies al·lòctones.Espais naturals protegits a Espanya i Catalunya:PEIN-pla despais dinterès natural.parcs nacionals:espais poc modificats per lhome amb una gran extenció.parcs naturals:espais amb valor natural,però la protecció dels quals es fa de manera compatible amb laprofitament dels seus recursos.paratges naturals i reserves naturals.Ecosistema:regió de la biosfera formada per la intervenció delements abiòtics o biotop (medi físic)i delements biòtics o biocenosi (éssers vius)Bioma:conjunt decosistemes duna zona de la Terra que estan en equilibri amb les condicions del seu medi i tenen caracteristiques comunes de clima,vegetació,sòls i fauna . Hi ha biomes terrestres i aquàtics.Biodiversitat:conjunt despècies animals i vegetals en el seu medi natural.És la fon de recursos biologics,molts dels quals encara no shan descobert.Criterics ètics i morals,relacionats amb la conciencia ecològica.Importancia de lamazones i les selves ecuatorials:són les areas del platena amb major biodiversitat. Aquestes selves són reguladores del clima de la zona,influeixen en la formació de nuvuls,quantitat de plujaInflueixen en el clima de tot el planeta.