Telecomunicacio

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 5,01 KB

 
TELECOMUNICACIO: comunicacio a distancia mitjançant senyal electriques. *Sistemes daudio i video: radio, televisio, satelit, xarxes dordinador, sistemes telefonia. *sistemes que integren veu i dades: RDSI ADSL UMTS(Telf. movil) ELEMENTS SISTEMA COMUNICACIONS: font informacio-> transductor-> emissor-> receptor-> transductor-> desti. SENYAL: representacio electrica o eelectromagnetica de les dades o informacio. Els senyals representatius de la informacio poden ser: -analogiques/continu -digitals/discrets. AMPLADA DE BANDA: difeerencia entre la maxima i minima de les frequencies que composen una senyal. ESPECTRE: amplitud de les diferentes frequencies de que esta formada una senyal. ESPECTRE: AMPLADA DE BANDA DAUDIO I DE VIDEO. Canal telefonic 300-----3400Hz--> A.B= 3400-300=3100Hz Audio 50Hz----15Khz A.B=1500-50=14950Hz. Video 0Hz----5MHz VENTATGES DE LES TRANSMISSIONS DIGITALS: menor cost de la tecnologia utilitzada, utilitzazio de regeneradors en lloc damplificadors, redueix el sorol que safegeix al senyal, augment de la seguretat en la transmisio, la integracio de senyals (veu, video, dades). VELoCITAT DE TRANSMISIO DUN SISTEMA DIGITAL: numero de bits que es transmeteixen per segon (bps). VENTATGES DE LA MODULACIO: poguer escollir lona portadora que millor sadapti al medi o canal de transmissio, reduir el tamany de les antenes en una transmisio per un medi no guiat, puguer transmetre varies senyals que tenen la mateixa banda bas (bb) per un mateix canal, puguer eliminar possibles interferencies que pugin afectar a la senyal en banda base (bb). PROBLEMA: frequencia lateral inferior= frequencia portadora - frequencia modulador. frequencia lateral superior= Fp+ FM. Banda lateral superior= F3= fp+300 F4=fp+ 3400 Banda lateral inferior= F1=fp-3400 F2= fp-300 UIT= organitzacio Internacional de Telecomunicacions. Espectre Radioelectric= 3KHz------300GHz UHF= 300MHz-----3000MHz CCIR= comite consultiu internacional de radiocomunicacions. DVB= Digital Video Boadcarsting. MODULACIO de AMPLITUD (AM): consisteix en variar lamplitud de la ona portador proprcionalment al valor instantai de lamplitud de la ona moduladora. MODULACIO EN FREQUENCIA (FM): consisteix en variar la frequencia de la ona portadora proporcionalment al valor instantani de lamplitud de la ona moduladora. PERTURBACIO: son les auses que fan que les senyals arrivin al receptor atenuades o deformades, perturbacions mes importants: antenuacio, soroll, distorcio, diafonia.. en les transmisions analogiques les perturbacions provoquen deformacio en el senyal. en les transmision digitals les perturbacions poden ocasionar perdues o modificacions en les cadenes de bits tranmsmitis. ATENUACIO: es la disminucio de lenergia de la senyal en que recorreix. SOROLL: son aquelles senyals que es van agregant a la senyal util i que perjudica la calitat duna senyal--> tipus de sorolls: soroll termic: degut a la temperatura dels components, no es pot eliminar. soroll impulsiu: soroll imprescindible ja que es genera de forma impresindible i sol ser de corta durada aunke pot ser intens, o pot ocasionar descarregues electriques. soroll degut a interferencies: es produit per interferencies radioelectriques daltres sistemes de comunicacio que sintrodueixen a la banda de treball.Distorcio--> es produeix quan la ina arriva al receptor no es la mateixa forma respecte amb la que va emetre el transmissor. Diafonia: es produeix als cables i es deguda quan una senyal que es transmeteix`per un cable es transefereix de forma electromagneticament a un altre cable proxim per el qual viatja amb una altre senyal . TERMINAL TELEFONIC: es el dispositiu que ens permet entablar conversacio de veu amb lña persona amb la que volem parlar o ens truca. PARTS IMPORTANTS--> circuit fonic (microfon i auricular), circuit supressor local, timbre o zumbador, circuit dalimentacio, teclat per realitzar la marcacio(pulsos o tonos)

Entradas relacionadas: