Tecnologia tema 4

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,32 KB

1. Els materials: origen i classificació
-Primera materia: Material natural que s'obte de la natura.
-
Material elaborat: és el que s'obte després de sotmetre la primera matèria a les transformacions oportunes.
-Classificacions
Composició
-metàl·lics( intervé metall com a component bàsic)
-Fèrrics( Acers,fosa, ferro dolç)
-No fèrrics( M. lleugers, m. pesants, aliatges)
-no metàl·lics( no interve metall com a component bàsic)
-Naturals( Seda, fusta,quars)
-Sintètics( formigó,plàstic, vidre)
-Auxiliars( pliments,lubricants,insecticides)
2. Els materials fèrrics
-Materials fèrrics: Aquells el component principal dels quals és el ferro.
-
Minerals de ferro:
   -Magnetita: és una mescla d'òxids de ferro.
-
L'hematites vermella: és oxid de ferro (III)
-Siderita: és carbonat de ferro (III)
-Limonita: és hidròxid de ferro (III)
-Pirita: és sulfur de ferro mesclat amb compostos de coure.
3.Obtenció de ferro: l'alt forn
- Es tracta d'una instal·lació complexa l'objectiu principal de la qual és l'obtenció de ferro colat. El cos central de la instal·lació anomenada alt forn està format per dos troncs de
con col·locats l'un sobre l'altre i units per la base més ampla.La paret interior està construïda amb maó refrectari, i l'exterior és d'acer. Entre totes dues hi ha els canals de refrigeració. L part superior de l'alt forn s'anomena bocana, es compon de dues tremugues.
El material s'introdueix a l'interior del forn en capes alternades:
- capa formada per una mescla de minerals de ferro.
- capa carbó de coc.
-capa de material fundent.
A la cisterna es produeix el primer escalfament. La part més ampla s'anomena ventre, i és on es produeix el procés de fusió del ferro i de l'escòria. Sota el ventre hi ha les toveres, encarregades d'insuflar l'aire necessari per a la combustió. Aquest aire procedeix d'unes instal·lacions anomenades recuperadors de calor.La part inferior s'anomena etalatge.
L'extracció de l'escòria i el ferro fos es duu a terme a través de dos orificis situats en la part inferior, anomenats :
-Bigoteria: s'extreu l'escòria que sobreneda.
-Forat de colada: surt el ferro fos.
4.Productes siderúrgics
-Productes siderúrgics: son els diversos productes que s'obtenen a partir dels minerals de ferro.
Classificació:
-Ferro dolç : ferro que té un contingut en carboni inferior al 0,1%.
-
Foses:material que s'obté directament de l'alt forn.
Segons les impureses podem classificar:
-Fosa grisa: S'obté quan el contingut de silici és elevat.
-Fosa blanca: S'obté quan el contingut de manganès és elevat.
-Afinament: Reduir el contingut de carboni i modificar la composició dels altres elements presents en el ferro colat.
5. Acers
-Acer: Aliatge de ferro i carboni.
Tipus:
-
Carboni( duresa, resistencia)
-
Silici( elasticitat i bona conductivitat magnètica)
-
Manganès(duresa i resistencia al desgast)
-
Crom(duresa, resistència a la calor i al fregament)
-
Níquel(tenacitat, resistència a la tracció i a la corosió)
-
Molibdè(duresa, resistencia al desgast)
-Tungstè( tenacitat, resistencia a la corrosió i a la calor)
Segons la proporció de les substàncies:
-
Sense aliatge( elements no superen 1%)
-
De baix aliatge( 1%-5%)
-
D'alt aliatge(+5%)
6.Processos de fabricació d'acers
-El convertidor de Bessemer i Thomas:
Fases:
-Ompliment
-Bufament
-Buidatge
- El convertidor LD:
Fases
-Ompliment
-Afinament
-Buidatge
- El forn de Siemens- Martin:
-Gran forn de reverber.
-Els forns elèctrics:
-Tipus
-Forn elèctric d'arc
-Forn d'injucció
7. tractament de la colada
- Procés de buidatge en lingoteres:Consisteix a abocar la colada lìquida en l'interior d'uns motlles anomenats lingoteres.
-
Colada contínua:Consisteix en abocar el material fos sobre motlles de fons desplaçable la secció dels quals té la forma del producte que es vol obtenir.
7.1Tipus d'instal·lacions siderúrgiques:
-Siderúrgies integrals: parteixen de la reducció del mineral de ferro.
-Siderúrgies no integrals: no disposen d'alts forns i parteixen del material que s'hi produeix.
8.Tipus d'acers comercials
-Acers de contrucció(F1)
-Acers especials(F2)
-Acers inoxidables(F3)
-Acers per a eines(F5)

Entradas relacionadas: