Tecnologia producció i consum d'energia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,76 KB

 

* L'energia. (cocepte)

-
L'energia ès la força vital: S'obté dels recursos

energetics, recursos amb la capacitat de produir

energia.

L'energìa Primaria: (concepte)


És la energia que no ha partit cap procés de

transformació prèvia sinó que es pot utilizar

directament, com ara la solar, èolica, nuclear.

- El desenvolupament d'un país es troba

lligat a un creixent  consum d'energia.

→Hi ha una clara correlació entre el

Creixement de la renda i la demanda

Energetica


→L'augment de la demanda i dels

intercanvis genera un increment del

Consum energetic


-Aquesta xarxa s'ha de mantenir i ha de

poder preveure les necesitats futures, com

ara les puntes de demanda en determinades

èpoques de l'any.

-La xarxa elèctrica d'alta tensió espanyola es

troba gestionada per xarxa elèctrica d'Espanya.

-Conecta els centres de producció i els punts de

distribucció als consumidors.


Red electrica de Espanya:


Tè cura de les connexions

de la xarxa amb l'exterior (Espanya importa

electricitatde França i Portugal), mentre que exporta

 al Marroc i aAndorra).

-Des del
Marroc i per sota de l'estret de Gibraltar,

procedent d'Algèria, un gasoducte porta gas fins

a Irún (País Basc). Larrau (Navarra),on conecta

amb la xarxa europea també connecta amb

Portugal per Badajoz (Extremadura) i tui (Galícia).

→Els gas es distribueix dins Espanya amb una important

Xarxa de gasoductes, en ampliació


-La xarxa d'oleoductes espanyola s'inicia en una

sèria de parts que tenen instal.Lacions per rebre

baixells carregats de creu.

Energies Convencionals

Combustibles Fossils (concepte).

-Subtàncies que procedeixen d'esses vius sotmesos

durant milions d'anys a procesos gèologic en ser

cremades alliberen gran quantitat d'Energia.

-Són la base de l'actual civilització occidental.

-Malaurament, ocasionen un gran impacte

 ambiental durant la seva extracció, transport

i utilització (Combustió).

Carbó: Tipus:


Torba, lignit, hulla, (més utilitzat)

 i antracita.

-Malauradament, genera un fort impacte

ambiental (danys en l'extracció, la seva

combustió provoca l'efecte hivernacle i la

pluja àcida).

-Com a grans consumidors destaquen sobretot

xina, EUA , Índia i Austràlia.

- Hi ha reserves estimades en uns 1000  anys.

-A Espanya la mineria del  carbó ha estat molt

destacada.

-L'Estat vol mantenir la producció de carbó

→Raons socials (Hi ha zones d'Astúries i Lleó que

Pràcticament únicament viven del carbó


→Disminuir la taxa de dependència energètica

(el carbó s'utilitza per produir electricitat)


-Malauradament, del del 2010 la UE redueix

les seves subvencions, car la crema de carbó

en cetrals termoelèctriques ès molt (Co2, Pluja

àcida)→El sector té un futur incert.


Els petroli


S''obtè. Desprès es destil.La i refina per obtenir

 derivats solìds, gasos i líquids.

-Es bàsic per a la societat industrial, car és el

 motor enèrgetic i econòmic mundial.

 →El petroli, el carbò i el gas natural aporten

 gran part de l'energìa consumida al món.

→Els problemes de subministrament provoquen

crisis mundial.

 →A molts països ocasiona una balança de

pagament nagativa, ja que cal importar-lo.

-Es transporta en grans vaixells (petrolers)

i en oleoductes.

-Espanya consumeix un gran volum de petroli.

-La producció de petroli (0,43%) és insignificant

en comparació amb el comsun (48,52%)

 →La relació entre l'energia consumida i la

produïda (balanç energètic) és deficitària.

 →Es vol reduir costos amb flotes pròpies i refinat

al mateix país (hi ha  a refineries per fabricar

 combustibles).

-Davan les costes de tarragona s'extreu petroli,

encara que en quantitats molt modestes.

Gas Natural


-És el combustible fòssil que presenta un menor

impacte ambiental.

-Està format per brutà, età, propà i metà (sobretot)

sovint es troba associat a petroli.

-És utilitzat a partir de la liquefacció en la indústria

la producció eléctrica, el consum domèstic, en la

producció de fibres i plàstics.

-Transportat sobretot a partir de gasoductes

(tambè en vaixell).

-Darrerament hi ha més consum i més producció.

→Es troba mès disseminat arreu del món que el petroli

→Presenta un alt poder energètic.

→És més net (centrals de cicle combinat).

-El gas natural és una font d'energia d'importància

creixent a Espanya.

 → La demanda domèstica i industrial, així, com

la seva utilització per la producció energètica, s'ha

 incrementat considerablement en els darrers anys.

-Al País Basc s'ha localitza un important jaciment

de gas, que podria augmentar considerablement el

volumde gas produït a Espanya.


(La fissió nuclear minerals radiactius: Urani)


-L'energia nuclear s'obtè del calor alliberat en el

procès de fissió dels nuclis dels àtoms dels minerals

radioactius (sobretot urani enriquit).

-S'utilitza com energia primària per a l'obtenció

d'electricitat en centrals nuclears.

-L'energia nuclear es va generalitzar als països

desenvolupats a partir de la crisis del petroli del

1973 com a estratègia per superar la dependència

energètica del petroli.

-La majoria de les centrals nuclears es troben al

 països desenvolupats: EUA, Europa, Rússia i el japó.

 →Darrerament, alguns països en vies de

desenvolupament, com Índia, Pakistan, Mèxic o xina.

-Els principals països productors d'urani del món son:

Canadà, Austràlia, Nigèria i Namíbia.

-L'energia nuclear tè importants avantatges i

 inconvenients.

AVANTATGES

-Produeix un gran volum d'energia, a un preu

relativament baix.


INCONVENIENTS.-La inversió és molt

forta cal un gran nivell tecnològic.

L'urani s'ha d'enriquir impacte ambiental

(extracció d'urani, residus).

 -A Espanya, l'energia nuclear fa anys que

està estancada a causa de la moratòria

en la construcció de centrals nuclears que

està vigent.

-Una important part de l'enerfia produïda

a Espanya la proporcionen.

-A Catalunya existeixen 2 centrals amb 3

reactors (Ascó I i II, Vandellos II, Tarragona)

que produeixen una part destacada de

l'energia produïda a Catalunya.

FUTUR:


-Es planteja el seu demontellament (Garoña,

Burgos).

-També hi ha veus defensen la construcció de

noves centrals (evitar la brutal dependència

energètica).


Energia Hidraulica


-Es tracta d'aprofitar la força de l'aigua per a la

producció d'electricitat.

-L'energia es genera en una central hidroelèctrica a

causa de la transformació de l'energia mecànica

d'un salt d'aigua en energia elèctrica, per mitjà d'un

generador mogut per la força de l'aigua enmoviment.

-Es neta irenovable (no emet gassos contaminats).

-L'aigua es pot utilitzar per a altres finalitats.

-Provoca un fort impacte ambiental i social

Inunda zones de muntanya.

•Afecta al règim hidrològic dels rius al modificar

artificialment el seu cabal.

-Les centrals hidroelèctriques es localitza on hi ha

aigua abundant.

→A Catalunya es situen en punts del curs mitjà dels

principals rius, sobretot en la conca pirineus-Ebre

(Noruega, Ribargarçana, Ebre i Fer).

-El problema de les centrals, hidroelèctriques és el

seu elevat cost, les dificultats de la seva construcció,

l'impacte social i mediambiental, i les sequeres.

-En tot cas, l'elevada explotació hidrològica dels

 rius espanyols no permet pensar a ampliar aquest

recurs energètics.


Energies Alternatives-Font energètica renovable:

(concepte)

És una energia que no disminueix ni pot arribar

a esgotar-se amb el seu ús.


-Font energètica neta:

(concepte)

-El seu impacte ambiental és mínim. El sol,

el vent, la força de les marees i l'energia

interna de la terra en són les principals.

AVANTATGES


•Inesgotables (provenen del sol).

•Distribucció arreu del món.

•Disminueixen grau de depèndencia

Energetica


•Sense impacte ambiental.

•Formenten equiibri territorial.

INCONVENIENTS


  • Producció irregular.
  • En desenvolupament tècnic.
  • Escàs poder energètic.

-A Espanya existeix el PER (pla d'Energies

 renovables), que vol aconseguir que el 30,3%

de l'energia elèctrica consumida a Espanya

provingui de fonts netes.ç

-A Catalunya les energies renovables tambè

es troben en expansió, tot i que encara la seva

aportació és modesta.


Energia Eòlica


-L'aerogenerador tranbsforma l'energia eòlica

que mou. Les pales en energia electrica.

-S' instal.La en àrees on hi ha d'haver vents

constants i amb força suficient per moure

les pales de l'aerogenerador.

-L'energia eòlica ès renovable,  no emet gasos

contaminats, pot ser compatible a l'ús agrícola,

o ramaders, es pot instal.Lar en zones àrides o en

les aigües marines properes a la costa.

-És l'energia alternativa que mès ha crescut a

Espanya.

•Tè un gran potencial èolic.

•La normativa legal ès favorable.

•Els poders polítics hi col.Laboren.

•Gran interès del sector industrial.

-Tenologies i indústria própies, amb una

important capacitat de millorar la Exportació.

-Desenvolupament accelerat: Espanya ès

el según país del món en producció eòlica,

darrera Alemanya.

Els inconvenients dels parcs eòlics són:


  • Els impacte visuals i paisatgístic que provoquen.
  • Els efectes sobre els ocells quam interfereixen

amb les rutes de desplaçament dels mateixos.

Energia solar


(cencepte)

-Es basa en l'aprofitament directe de la

radiació del sol.

Energia sola fotovoltaica:


(concepte)

Obtè electricitat amb un dispositiu

 semiconductor (cèl.Lula fotovoltaica).

Energia solar tèrmica:


(concepte)

Aconsegueix calor i el transfereixen a

un fluid de treball. La calor es fa servir,

 llavors per escalfar edificis, aigua moure

 turbines per generar electricitat.

Energia Maremotriu


(concepte).

Aprofita la força del mar (onades-energia

undimotriu-corrents, marins) o les diferències

de temperatura del mateix per aconseguir

electricitat. Encara s'ha desenvolupar molt.

Energia geotermica


(concepte).

Aprofita l'escalfar interna de la terra per

obtenir aigua calenta,ultilitzada directament

o per la generació d'electricitat.

Energia de la biomassa


(concepte).

La biomassa és la matèria orgànica

(vegetal o animal) produïda com aresultat de 

la fotosíntesis.

Balanç Energetic (concepte)

Relació entre l'energia produïda i l'energia

consumida.

Taxa de dependencia energetica


(cencepte).

Percentatge d'energia important sobre el total

consumit.

Entradas relacionadas: