Tecnologia producció i consum d'energia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,24 KB

 

5

10. Justifiqueu si la producció i el consum d'energia hidroelèctrica, de biocombustibles i de gas natural es pot considerar ambientalment sostenible.


L'energia hidroelèctrica és sostenible perquè és renovable i no produeix residus de cap tipus. Però cal tenir en compte que en la construcció de les centrals i embassaments pot deteriorar el medi ambient i trencar l'equilibri de l'ecosistema fluvial i dels deltes. Cal, per tant que en la gestió de les centrals hidroelèctriques es minimitzin els impactes mediambientals.


L'energia provinent del gas natural no pot considerar-se neta o mediambientalment sostenibles perquè no és renovable, (és un combustible fòssil d'origen orgànic que a escala humana s'exhaurirà en el futur). No produeix tants residus com el carbó o el petroli però en la seva combustió genera CO2 i, per tant contribueix a l'efecte hivernacle i el canvi climàtic. El seu subministrament està monopolitzat per uns pocs paisos, fet que provoca conflictes geopolítics. Tot i aixo es un tipus d’energia molt eficient i versåtil pel consum urbà i si es descompta el CO2 produit, per mitjà de la reforestació d'àrees desertitzades o utilitzant els mecanismes de compensació que proposa el Protocol de Kioto els seus efectes nocius es poden minimitzar.


Els biocombustibles o l 'energia provinent de la biomassa (cultius de soja, olis vegetals, bioalcohol, etc.) poden considerar-se nets o mediambientalment sostenibles perquè són renovables, però tenen l'inconvenient, com els combustibles fòssils, de que la seva combustió genera CO2 i per tant, contribueixen a l'efecte hivernacle i al canvi climàtic.


L'avantatge principal és que poden ser una alternativa energètica per a paisos actualment dependents del petroli i els paisos en vies de desenvolupament. Com en el cas del gas natural si es descompta el CO2 absorbit utilitzant els mecanismes de compensació que proposa el Protocol e Kioto, els seus efectes sobre el clima es poden minimitzar.  No obstant cal assenyalar els efectes col-laterals que pot provocar la seväa producció massiva en les economies dels paisos en vies de desenvolupament, desplaçant la producció d'aliments bàsics en benefici dels biocombustibles, els quals assoleixen millors preus en el mercat mundial, i provoquen l'encariment dels productes alimentaris de primera necessitat.


11. Expliqueu les causes de la baixa producció d'energia primària Espanya. Expliqueu també per què la producció d'energi la producció d'energia procedent del carbó estan estancades o en declivi.


Les causes són la manca de recursos energètics a Espanya. Les mines de carbó han anat tancant per manca de rendibilitat mentre que els pous de petroli són escassos. L'energia nuclear presenta el valor més alt però seva producció està estancada fa anys. Les energies renovables ofereixen bones perspectives però la seva posta en funcionament a gran escala és encara recent.


Expliqueu també perquè la producció d'energia nuclear i del carbó estan estancades o en declivi.

L’energia nuclear fa anys que està estancada a causa de la moratòria en la construcció de centrals nuclears que està vigent a Espanya degut a la controvèrsia política i social sobre els avantatges i els inconvenients d'aquest tipus d'energia.

El carbó està en declivi degut a que és recurs no massa abundant i que moltes mines es van tancar per estar exhaurides o no ser rendibles. El gran poder contaminant del carbó també és un fre a la seva explotació.

Entradas relacionadas: