Tecnologia producció i consum d'energia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,61 KB

 

1

- Biomassa: la biomassa fa referència a la matèria orgànic d'origen vegetal o animal produïda inicialment com a resultat de la fotosíntesi. La utilització de la biomassa com a font d'energia es redueix a la fusta, restes vegetals residus agraris i forestals o residus procedents de la indústria alimentària i aquells conreus produits no amb finalitats alimentàries sinó amb l'objectiu de la seva conversió en energia.


- Combustible fossil: nom que es dóna al carbó, el petroli i el gas natural recursos energètics que provenen de la descomposició de matèria orgànica atrapada en el subsòl fa molts milions d'anys.


- Contaminació atmosfèrica: Consisteix en el canvi de la composició físico- química de l'aire per l'emissió de partícules i gasos procedents sobretot de les activitats humanes.


- Petjada ecològica: Indicador que mostra la superfície que seria necessària per produir els recursos que utilitza cada individu i per assimilar els residus que genera. Avalua I' impacte sobre el planeta d'un determinat mode de vida. -


- Energies alternatives: el terme energies alternatives fa referència a aquelles energies renovables com l'energia hidràulica, eòlica, solar o procedent de la biomassa, que es propugnen com a substitutes dels combustibles fössils. Com exemples d'energies alternatives, es pot citar algunes de les següents: l'energia hidràulica, eòlica, solar, la procedent de la biomassa, els biocombustibles, l'energia geotèrmica, l'energia procedent de les marees, etc.


- Energia primària: és l'energia que s'obté directament de recursos naturals com el carbó, el gas natural, el vent, els rajos de sol, etc.


- Energia renovable: és l'energia que s'obté de fonts inexhauribles com el Sol, el vent, les marees, el calor intern de la Terra,... O de fonts que presenten unes taxes de renovació ràpida, com per exemple la biomassa


- Recurs renovable: és aquell que a causa de les seves característiques no s'exhaureix: l'energia solar, el vent, l'onatge, per exemple, o es regenera amb unes taxes de renovació condicionades pel funcionament dels sistemes naturals dels quals depèn: la biomassa del boscos, l'aigua dolça, les poblacions d'espècies silvestres, etc. Cal assenyalar que una sobreexplotació d'un recurs renovable pot causar la seva disminució o desaparició


- Recurs no renovable: element o substància d'origen natural que te un període de renovació molt llarg, sovint superior al de vàries generacions humanes.


1.Els minerals són recursos renovables? Justifiqueu la resposta Esmenteu tres exemples de recursos naturals renovables i exposeu, per a cadascun, alguns dels seus usos.


Els minerals no són recursos renovables ja que són finits i la seva extracció disminueix les reserves existents. Es poden utilitzar fins que s'esgoten o el cost d'extracció és massa gran per poder obtenir-ne un rendibilitat econòmica         La resposta a la qüestió d'escollir tres recursos renovables i exposar els seus usos és oberta ja que l'alumnat pot escollir entre una gran diversitat de recursos renovables com, per exemple: la fusta, la biomassa, l'energia solar, l'energia eòlica, la hidràulica, l'aigua dolça, etc.


2. Escriviu el nom de tres combustibles fòssils emprats en la producció d'energia elèctrica. Expliqueu per què l'energia obtinguda a partir dels combustibles fòssils es considera no sostenible ambientalment.


Els tres combustibles fössils emprats en la producció d'energia elèctrica són: el petroli, el carbó i el gas natural L'alumnat hauria d'explicar que l'energia obtinguda a partir dels combustibles fòssils es considera ambientalment no sostenible perquè són fonts d'energia no renovables i altament contaminants


Entradas relacionadas: