Tecnologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,56 KB

 
Introducció a l’electronica. Camps d’aplicació 1. Objectius de l’electrotècnicaL’electrotècnica té com a objectius fonamentals la producció, distribució i utilització de l’energia elèctrica. 2. Objectius de l’electrònica.Els objectius bàsics de l’electrònica són el tractamen i la transmissió d’informació a partir de senyals elèctrics generalment febles. 3. Etapes en el desenvolupament de l’electrònicaLes tres etapes principals del desenvolupament de l’electrònica són:- L’electrònica de les vàlvules termoiòniques de buit-L’electrònica dels transistors - L’electrònica dels circuits integrats. 4. Materials semiconductors. Avantatges que tenen en referència a les vàlvules de buit.Avantatges considerables:            - Més sòlids i robusts- Més resistents als cops- D’un volum molt més reduït - Una vida útil més llarga - Milloraven el tractament del senyalMaterials semiconductors: germani i silici. 5. Camps d’aplicació de l’electrònicaCamps d’aplicació industrial i domèstica: - Automatització- Control i regulació de processos- Informàtica- Robòtica- Telecomunicacions- Transports- Electromedicina- Investigació científica i espacial- Làser- electrònica de consum- Electroacústica, etc.    Estudi de components electrònics bàsics. 6. Funció dels components electrònics passius.Permeten reduir ajustar el senyal elèctric del circuit. Són exemples els resistors, els condensadors i les bobines. 7. Funció dels components electrònics actius.Són capaços de generar, modificar i amplificar el valor del senyal elèctric. En destaquen els díodes i els transistors. RESISTORS 8. Símbol, característiques i funcions dels resitors.SímbolFunció: Limitar la intensitat del corrent o per dividir la tensió total.Característiques: - Valor atòmic- Tolerància- Potència 9. Tipus de resistors. Definició de cada tipus.- De carboni: resistencia fixa.- Potenciòmetre: resistencia variable accionada manualment.- LDR: resistencia variable amb al llum.- NTC: resistencia variable amb la temperatura. CONDENSADORS10. Símbol i funció dels condensadors.SímbolFunció: emmagatzemar temporalment càrregues elèctriques. Es carrega amb el circuit tencat i allibera el corrent quan aquest s’obra.Característiques: format per dues plaques metàl·liques paral·leles anomeades armadures,                             separades per un material aïllant anomenat dielèctric.                            11. De què depén la capacitat dels condensadors. Unitat de mesura.Depèn de: - La superfície de les plaques - Separació de les plaques- Naturalesa del dielèctricUnitat de mesura: farads (F) 12. Tipus de condensadors.Ceràmic i electrolític(necessita polarització). BOBINES 13. Símbol, característica i funció de les bobines.Símbol Funció: crear camps magnètics quan hi circula corrent elèctric.Característica: coeficient d’autoinducció. DÍODES 14. Definició.Components electrònics actius que permeten el pas del corrent en un mateix sentit. 15. En què es basa el funcionament del díode.Es basa en la unió de dos materials semiconductors (silici o germànic), un de tipus P i un altre de tipus N. Al P s’hi afegeix un determinat nombre d’impureses capaces d’acceptar electrons. Al N, s’hi afegeix impureses capaces de cedir elecrtons. 16. Diferència entre la polarització directe i inversa. Relació amb els valors límit.La polarització directa es comporta com un interruptor tancat.La polarització inversa es comporta com interruptor obert. 17. Definició de LED.És un component electrònic que emet llum quan és travessat per un corrent elèctric. 18. Avantatges dels LED respecte de les bombetes de filament.- Alt rendiment enèrgic- Poca producció de calor- Vida útil molt elevada- Mida reduïda- Carcassa resistent- Disponibilitat de diversos colors- Consum baix 19. Aplicacions del LED.Tenen moltes aplicacions. Són molt emprats en aparells diversos (televisors, vídeos, ordinadors, equips de música, rentadores, càmeres…)També s’utilitzen en semàfors, rètols lluminosos, pantallas de gran format i en comendaments a distància. TRANSISTORS 20. Símbols, parts i tipus de transistors. Definició transistor.Definició: Component electrònic format per material semiconductor que consta de 3 parts(emisor, base i col·lector). Símbols i parts

Entradas relacionadas: