Tecno energia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,74 KB

 
Les fonts denergia
Són els recursos dels quals pot obtenir-se energia per produir calor,llum, moviment,etc.

Les formes denergia més importants són: mecànica , tèrmica, elèctrica ,nuclear,química,sonora i radiant.

Classificació de lenergia

Segons la seva naturalesa es classifiquen en:
-
Primàries: Són les que es troben a la natura: vent ,aigua ,Sol, llenya,carbó,petroli,etc,
-
Secundàries:Són les que sobtenen a partir de fonts primàries: electricitat,gasolina,etc.

Segons les reserves de fonts denergia i la capacitat de regeneració:
-
Renovables:Són les que provenen de fonts energètiques que es renoven en un període prou curt i que nhi ha reserves ilimitades.
-
No renovables: Són les que provenen de fonts energètiques que es a la terra en un quantitat limitada. P.ex.:petroli,gas natural , carbó,urani,etc.

Central elèctrica
És essencialment una instal·lació capaç de produir electricitat en grans quantitats a partir duna font denergia primària,que posteriorment és transportada a través de xarxes elèctriques fins als llocs de consum.

Les centrals hidroelèctriques
Són les centrals on shi genera electricitat a partir de la força de laigua.
Consisteix en que la força potencial de laigua emmagatzemada en una
presa o embassament passa per una canonada forçada on hi ha instal·lada una turbina que transforma lenergia de laigua en energia mecànica ,aquesta turbina esta connectada a un


alternador que transforma lenergia mecànica en elèctrica, aquest corrent elèctric es modificat per mitjà de transformadors per elevar-ne la tensió, o disminuir-la. Als parcs de distribució és on la central connecta la xarxa de transport i distribució.
Les centrals tèrmiques
Les centrals tèrmiques generen electricitat a partir de lenergia tèrmica produïda per una combustió.
Consisteix en produir vapor daigua a molta pressió i elevada temperatura en una
caldera per transformar-lo en energia elèctrica, mitjançant una turbina que impulsa l alternador per produir electricitat. El vapor daigua debilitat a la sortida de la turbina es refredat en un condensador,laigua obtinguda es torna a fer servir per produir vapor daigua. Per retornar laigua als rius o als mars ha de passar per la torre de refrigeració per refredar-se. Els fums i els gasos de la combustió i la caldera són expulsats per la xemeneia.
Les centrals nuclears
Les centrals nuclears són les generen electricitat a partir denergia tèrmica produïda per una reacció nuclear.
Energia nuclear : reactor
l

Entradas relacionadas: