Tecno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4 KB

 
6.1Els materials i procesos industrials:proces tecno:criteri d seleccio d materials:les propietats,la disponibilitat,les kualitats estetikes, limpacte ambiental, el cost.6.2Propietats mecanikes: Descriuen l comportamnt d material aplikanli forces extremes contra posades a ls forses interiors(forses d cohesio k mante lestructura) dls materials, el resultat sanomena resistencia dls materials.Resistencia mekanika i asax d traccio:res.mecanika s la capacitat dun material x suporta esfosos snse deformarse o trencarse.Esforsos:traccio(estira)compresio(axafa)flexi(doblega)torsio(retorsa)cisalla(tallar)Modls d deformacio i comportmnt magnetik:Fragil:es trenken casi snse dformarse, i ductiul s dformen mol avns d trencarse.Assax d traccio:estiren la provet i calculen l llargaria i diamtre d la pesa dsps d sutmetala a un esfors.Duresa:signifika dificl d rencar, contrari d fragilitat, s la resistencia k presenta 1 matrial a s rallat o penetrat.X mesura la dures s fa servir difrns assaix q cnisteix en forsa la penetracio:Assax d Brinell:utiltza 1 penetrado mol dur n forma desfera i sareta cntra l material a examina, dsps s calcula l diamtre k a dexat l penetrado i ns dona l valor d duresa Brinell. Tenacitat:capacitatd resist. a 1 xok, cntrari ala fragilitat,mtrils tenasos, absobexn e.cinetika i la trnsf. n deformacio plastika o elastika.assaig d resilencia(resilencia:energ. necesaria x trenca 1 matrila dun kop):

Assax d Chapry:pendol d 22kg a 1 extrem ala vertikalitat s situa la proveta,laltura"h"s la altura dl pendol ala provet n l psicio incila, es deixa ana l pendol, trenca la proveta i continua avansan, kuan es para l altura cap a la provet es"h' "kes + petita . h-h' s proporcional ala tenacitat. Asax d fatiga:esforsos k alternen l seu sntit d frma ciclica n l tmps=esforç d fatiga.lasax d fatiga reproduex ls cndicins d treball 1 mtrial.s represeta x digrma d corba S-N o Wöhler.resist.ala ftiga:valor k provok l trencamnt d matria dsps duns cicles det.vida ala ftiga:cicles k pot supera 1 matrial.2 cmportmnts d mtrial:ls k sakabn trencan i altrs k no si n sa supera 1a amplitud.Assaig n destrucius o d defecte :no dexa marca i d fa n peces elabordes x busca defecte n observable.Assax magnetic:saplika 1 c.magnetik,si letructura s omogenia la permeabilitat sra constant, si te algun defcte(ne s omgenia) l defecte provocara 1a dsviacio dl cam.no+ n matrials feromgnetiks(acers i foses)A.d raix X Y :S coloca una plaka darrera, davan l mtrial semetn ls raixs k van perden intensitat, si ls raig donen en 1 defecte, l intnsitats capta + o - clara .A x ultrasons :es situa 1 emiso i receptor ala matexa cara,i semeten ultrasons am impuls curts, si n ia defecte, s reben d sñals(srtida i eco) i si ia dfecte s reven 3(eco,eco defecte,eco).6.3Propietats tè rmikes:s la facilita q oferex 1 mtrial x permetre l flux e,termika.+suprficie +flux,+grux,-flux i + temps,+ trnferenciad calo.Dilatacio termika :provoka 1 augmen d dimensions(lineal,suprficie o cuibika)en augmnt l temprtra, depen dl material i d l temps.

Entradas relacionadas: