Tecno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,05 KB

Instal·lacions de l'habitatge: Conjubt d'elements encarregats de subministrar i distribuir l'aigua, l'energia i les comunicacions.
Entenem per
aigua potable la que és adequada per a l'alimentació i no produeix alteracions a l'organisme.
La
xarxa d'aigua sanitària és la insltalació interior que permet el subministrament d'aigua freda i calenta a tots els punts de la casa on sigui necessària. -> dues canalitzacions independents: instal·lació aigua freda i la d'aigua calenta sanitària(ACS)
El
cabal d'aigua és el volum d'aigua que circula pel conducte per unitat de temps; s'expressa en litres per segon L/s; o en m3/s.
Les
aixetes són els dispositius manuals amb què es regula el cabal d'aigua.
Per alimentar la
xarxa d'ACS es fan servir els escalfadors i les calderes. Els escalfadors més utilitzats són els de gas i els elèctrics.
Instal·lacions gas butà -> bombona, regulador de pressió.
Els
gasodomèstics són aparells que aprofiten la calor generada enla combustió del gas.
Aparells de
circuit obert: Agafen aire necessàri per a la combustió de l'atmosfera
Aparells
circuit estanc: No té comunicació amb l'atmosfera.
Els
aparells sanità ris són els elements que faciliten la higiene personal i les tasques de neteja amb les condicions higièniques i sanitàries adequades.
La
xarxa de sanejament o instal·lació de desguassos és l'encarregada de recollir i canalitzar aigües residuals i pluvials cap a les clavegueres.
Elements xarxa de sanejament: Sifons, derivacions, baixants, col·lectors, arqueta sifonal.
El
rebut de l'aigua especifica el que hem de pagar pel servei i el consum d'aigua en un període de temps determinat.


La instalació de gas s'encarrega de fer arribar el gas gas combustible als gasodomèstics i d'evacuar els gasos resultants de la combustió amb les màximes condicions de seguretat. (GLP)-> gasbutà i propà; Gasos canalitzats -> Gas natural i manufacturat.
instalacions gas natural -> canonades, claus de pas comptador, reixetes ventilació conductes evaquació.
La
instalació elèctrica té la funció de subministrarenergia elèctrica a l'habitatge, tot garantint la seguretat de les persones i el bon funconament dels aparells i de la mateixa instal·lació.
ICPM: Interruptor de Control de Potència Màxima: interruptor automàtic de l'instalació interior.
IGA interruptor general automàtic:interruptor general de la instal·lació interior.
ID interruptor diferencial: protegeix les persones del perill d'electrocucció per descarregues elèctriques.
PIA Petits interruptors automàtics: Protegeixen tots els circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits.
El born de terra o de protecció: La seva funció és conectar la presa de terra amb el circuit de conexió a terra de la instalació interior.
DPS dispositiu de protecció contra sobretensions: en detectar una sobretensió perillosa la desvia cap a el terra de la instalació a traves dels conductors de protecció.
Els
conductors són els cables que enllacen els diferents elements del circuit per portar el corrent fins al receptor.
Els
aparells de conexió s'usen per empalmar i derivar els conductes.
Les
canalitzacions protegeixen els conductors i els aparells de l'instalació dels agents externs(cops, humitat..)
Els
receptors són els aparells que funcionen amb energia elèctrica: rentadores,frigorifics..
La
instalació de calefacció controla la temp. de l'habitatge i la manté superior a la de l'exterior
La
inst al ació de refrigeració controla la temperatura de l'habitatge i la manté inferior a la de l'exterior.
La
instalació de climatització controla la temperatura i la humitat de l'habitatge i les manté en els valors adequats per al confort ambiental.
estalvi energètic: mantenir les instalacions i els aparells en bon estat, utilitzar electrodomèstics eficients, aprofitar la llum natural...

Entradas relacionadas: