TEcno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en español con un tamaño de 3,23 KB

-explika kina es la caracteristica principal de les energies renovables?? x q provenen d'akelles fonts d'energia q es renoven de manera continuada en contrapossicio als combustibles fossils.

-Raona x q les energies renovables també s'anomenen energies alternatives. x q son altres en fonts de obtenir energia q no pas la k coneixem q es la nucler.

-indica les causes k an frenat el desenvolipamet de les energies alternatives. implika la inversio de molts diners,

-explika breument el motiu d l'actual imterès em la utilització d'energies alternative. Akestes energies actualment redueixen les emissions de dioxid de carboni, protecció de l'entorn natural, afavorir el reequilibri territorial.

-Raona x q lenergia solar es considera una font d'energia neta. X q l'energia arribar en formar de radiació a les nostres plaques solar fotovoltaiques.

-Explicala diferencia de la utilització de l'energia saolar per via...... En via termica consisteix en la transformacion de la radiació solar en energia termica i la conversioó fotovoltaica, en q la radiació es transaforma directamnet en energia electrica.

-Diferencia entre DSC (centrals amb colector distribuits ) i CRS (centrals solar de torre central)

DCS utilitzen els anomenats col·lectors de concentració, q concentren la radiació solar que rbeben en la superfeiciie captadora d'un element receptor de superficie molt reduidad

CRS aprofiten l'enenergia solar a alata temperatura. el sistema de captació esta format per una gran superficie coberta d'heliostats.

-Funció dels principals elements d'uan aeroturbina....

Rotor o turbina trnasforma l'energia de vent en energia meanica

Sistemes de orientació té la funció de col·locar el rotoor perpendicular a la direcció del vent

Sisitemes de regulació tela funcio de disminuir la velocitat d'engegada mantenir la potencia i la velocitat

Convertidor energetic és la part mecanica detinadad a transmetre o trnasformar l'energia mecanica obtinguda a l'eix del rotor

Bancada es l'element estructural que juntament amb la carcassa suporta i protegeix el convertidor energetic i els sistemes de regulació i orientació

Torre es el suport de toto l'ekip, te la funció d'elevar el rotor per millorar la captació i absorvir les vibracions

-le principals diferencies de aeromotor i aerogenerradors

1AEromo- makines lentes, te moltes pales aprox. 12 o 14, rendiment es baix, rekereix poka velositat de vent,makina de potencia baixa

2Aeroge- makines rapides, te pokes pales aprox 2 o 3, rendiment molt elevat, necesiten molt de vent, makina de potencia alta

-Explia diagrama de blocs les tranferencies energetikes en un aerogenerador.

l'energia mecanica obtingudad a l'eix del rotor es transmet atrvez de un multiplicador, aun aerogenerador electric. el multiplicador esta format per un sistema d'engrantges, q la baixa velocitat de rotació de leix a una velocitat mes alta.

-

Entradas relacionadas: