Tècniques agrícoles als països subdesenvolupats

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,31 KB

 

Que es l’agricultura:L'agricultura és el conreu de la terra amb la finalitat d'obtenir aliments per al consum humà i animal, i primeres matèries per a la industria/Paisos desenvolupats:Als països desenvolupats, aquesta activitat tan sols ocupa menys d'un 5% de la població activa i l'agricultura té una alta productivitat a causa dels avenços tècnics/Països subdesenvolupats:Als països subdesenvolupats, hi viuen gairebé el 80% dels treballadors dedicats a les feines agrícolas i als estats més pobres l'agricultura ocupa la majoria de la població i aporta més del
20% de la riquesa nacional/Quins son els factors físics de l’agricultura:El clima, el relleu i el sol/Clima: Cada planta necita unes condicions de temperatura i humitat determinades per poder créixer/

Relleu: L'altitud i el pendent del terreny condicionen l'activitat agraria/Sol: Cada planta necessita un terreny amb unes característiques adequades. La mida i la porositat dels grans de terra condicionen la quantitat d'oxigen del sòl i la capacitat per retenir l'aigua/Els factors humans de l’agricultura: Volum de població, les tecniques agrícoles, la destinació final de la producció i les polítiques agràries/Volum de població:La necessitat d'alimentar una població cada vegada més nombrosa ha fet que s'estengui la superfície conreada i que es facin servir mitjans que millorin el rendimende les terres/Les tecniques agrícoles: L'ús d'unes tècniques agrícoles o unes altres determina el rendiment de les terres conreades. Als països desenvolupats, les tècniques agrícoles modernes han fet que augmenti la producció. Als països subdesenvolupats es continuen fent servir tècniques tradicionals/ La destinació final de la producción: En el que s'anomena agricultura de subsistència, la producció es destina al consum de la família pagesa, que conrea els productes que pot/Les polítiques agrícoles: Els governs influeixen decisivament en les característiques i l'evolució de l'agricultura mitjançant diferents mesures: lleis de reforma agrària, plans hidrològics que permeten regar noves terres, ajuts econòmics als agricultors o la fixació de quotesa una producció determinada/Parcel·la: Una parcel·
La és cada una de les parts en què es divideix l'espai agrari. Les parcel·les poden estar o no delimitades per tanques d'arbustos, murs de pedra seca o tancats de filferro/Quan les parcel·les no estan tancades: Son les que donen lloc a un paisatge de camps oberts o openfield/ Quan esta tancat: parlem de paisatge de camps closos o bocage/‘’Les parcel·les tenen diferents formes i mides. Quan les parcel·les són petites, parlem deminifundi, i si ocupen una gran superfície, de latifundi’’/Agricultura intensiva: Quan l'agricultor busca aprofitar al màxim la terra/En els països desenvolupats: la productivitat de l'agricultura intensiva és molt alta, gràcies a l'ús de tècniques de conreu modernes/En els països subdesenvolupats: la productivitat és més baixa: com que els recursos tècnics són escassos, l'aprofitament intensiu exigeix fer servir una mà d'obra abundant/Agricultura extensiva: les parcel·les no s'exploten totalment, sinó que se'n deixa una part en guaret i es per facilitar la recuperació de la fertilitat de la terra/En els països desenvolupats: La utilització de màquines permet obtenir uns rendiments elevats amb molt poca mà d'obra/En els països subdesenvolupats:

poc poblats on les feines agrícoles es fan fonamentalment de manera manual, la qual cosa dóna com a resultat una baixa productivitat/Els sistemes de reg: La presència o no de canals, sèquies, aspersors, etc. En un paisatge agrari ens indica si ens trobem davant d'una agricultura de secà, on els conreus només reben l'aigua procedent de les pluges, o davant d'una agricultura de regadiu/L’especie conreada: Existeix una gran varietat de conreus. A escala mundial, els principals productes que es conreen són: els cereals (arròs, blat, blat de moro, ordi...)/ Si en un mateix espai es conreen espècies vegetals diferents, parlem de policultura. La policultura es dóna en parcel·les petites/Però si en una explotació agrícola es conrea un sol producte, direm que es tracta de monocultura. La monocultura simplifica l'ús de maquinària i té com a objectiu obtenir la màxima producció al mínim cost per fer-la competitiva/L’hàbitat i la xarxa viària

El paisatge agrari també varia segons la manera com la població humana s'ha assentat en el territori (assentament concentrat o assentament dispers)/Com és l’agricultura de mercat: L'agricultura de mercat té com a objectiu principal obtenir el màxim benefici. Això s'aconsegueix de diferents maneres: L'especialització de la producció, la mecanització de les feines del camp i L'aplicació de tècniques de conreu modernes/ L'especialització de la producción:Normalment es conrea un sol producte a cada explotació agrícola, la qual cosa simplifica la feina i l'ús de maquinària, i millora els rendiments/

Entradas relacionadas: