Teatre. Propietats dels textos.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,48 KB

 
El teatre de la renaixença va aplegar una tendencia popular i culta. *Teatre popular. Aquesta tendència està formada per obres escrites en llengua col·loquial farcida de vulgarismos i castellanismos, q presenten situación cuotidianes. *Teatre culte. Es tracta d?un teatre romantic. Amb l?amor com tema destacat i escrites en llengua culta i arcaica.
*Eduard Escalante* es considerat el màxim representant del Sainet Valencia. El teatre d?eduard manifesta una ideología popularista i liberal i reprodueix una barreja idiomatica. Fou un autentic mostrari de la situacio de la llengua de valenciaa la seua epoca, als barris populars. En les seues obres reprodueix amb un to satiric, ambientas i personatges tipificats.
*Angel Quimera* Ha estat l?unic autor del s.XIX a assolir un exit important tant dins com fora de les postres fronteras. Comenta amb el drama Gal.la placidia el 1879 dins la tradicio del romanticismo historic. Va convertir la passio humana en el tema principal.


*Propietats dels textos* Coherencia. Els paragrafs q componen un txt han d?estar ben estructurats, les idees han de seguir un ordre i una relacio logica i no han de contenir repeticions ni contradiccions. *Cohesio. Els enunciats han de relacionar-se correctament des del punt de vista gramatical, mitjançant els nexes corresponents. Han d?usarse coorectament els pronoms, la puntuacio, la corcondancia? *Adequacio. El text ha d?adequar-se a la situacio comunicativa en que s?emet.
*Punt d?articulacio. Es el lloc on l?aire q ix a l?exterior troba un obstacle. Les consonatns poden ser Bilabials, Labiodentals, Dentals, Alveolars, Palatals, Velars. *Mode d?articulacio. Es la manera com es venç l?obstacle. Pot ser q hi haja una forta interrupcio, q l?aire passeo fregant els organs articulatoris, q ocorreguen les dues cpses, q algun organ articulatori vibre. *Intervenciode les cordes vocals. Si l?aire fa vibrar les cordes vocals, les consonants son sonores, i si no les fa vibrar, sordes.* Cavitat per on circula l?aire. Si l?aire circula nomes per la boca, el so es oral, i si tambe circula pel nas, es nassal.

Entradas relacionadas: