Tabla de mesura

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,17 KB

 

01 El mètode científic

La ciència és un conjunt ordenat de coneixements objectius i verificables de manera experimental.

El mètode científic és el mètode de treball basat en l’observació i en l’experimentació que utilitzen els científics per investigar els fenòmens que es produeixen en la naturalesa.

Generalment es fa servir un mètode basat en aquestes etapes: observació, recerca d’informació, enunciat d’hipòtesis, experimentació, anàlisi de resultats, formulació de lleis, teories o models i, per acabar, publicació de l’informe científic per donar a conèixer  les conclusions.

01.1 L’observació

Per observar, l’investigador ha d’emprar tots els seus sentits i el seu enginy.

Observar és examinar atentament un fenomen aplicant-hi tots els sentits per poder estudiar-lo.

01.2 Recerca d’informació

Un cop es té clar quin és el problema que cal investigar, s’ha de buscar tota la informació disponible. Es pot  cercar  en  llibres  o publicacions sobre el tema, o en pàGinés web de confiança, com ara les de les universitats i les dels centres d’investigació.

01.3 Enunciat d’hipòtesis

Un cop plantejada la pregunta, es busca donar-hi resposta mitjançant una o diverses hipòtesis que serveixin per explicar el fenomen observat.

Una hipòtesi és una suposició que intenta explicar un fet observat.

Les hipòtesis científiques han de complir algunes condicions: s’han d’enunciar de manera clara i precisa i s’han de poder com provar experimentalment per saber si són veritables o falses.

Les hipòtesis poden estar ben enunciades, però ser falses.

01.4 Experimentació

Per comprovar si una hipòtesi és veritable o falsa, cal dissenyar experiments. El disseny d’un experiment ha de ser clar, de manera que una altra persona l’entengui i el pugui repetir.

L’experimentació consisteix a reproduir un fenomen observat en condicions controlades, que es poden modificar per esbrinar què succeeix. En els experiments, s’acostuma a treballar només amb dues magnituds variables per poder estudiar com varia una en funció de l’altra, mentre que les altres es deixen fixes.

01.5 Estudi dels resultats

És  necessari  prendre  nota  de  les  dades  obtingudes  en  cada  experiment,  per ordenar-les  i  classificar-les,  i  així  obtenir-ne  les conclusions oportunes.

Taules de dades:Les taules consten de files i columnes en les quals s’indiquen els valors (dades) de les diferents magnituds.

Gràfic  de  sectors:Consta d’un cercle dividit en porcions, les mides de les quals són  proporcionals als valors que  s’han representat en tant per cent (%).

Gràfic de barres:Consta de barres verticals o horitzontals les altures de les quals són proporcionals al tant per cent dels valors representats.

Gràfic o representació sobre eixos de coordenades.

S’han de tenir en compte aquests passos per a la representació:

01.6 Enunciat de lleis

Quan una hipòtesi es comprova experimentalment es converteix en una llei.

Una llei científica és una hipòtesi confirmada mitjançant experiments.

01.7 Teories i models

Una teoria explica els fets relacionats amb un mateix fenomen. Ara bé, si n’hi ha, ni que sigui només un, que no es poden explicar,la teoria deixa de ser vàlida i cal modificar-la o rebutjar-la.

Unateoria és una llei generalitzada que explica un conjunt de fets.

Tota teoria està formada per una sèrie d’enunciats o petites lleis, anomenades postulats,que expliquen els fenòmens observats en la naturalesa.

Un model és una representació, gràfica o conceptual, que serveix per poder interpretar com és alguna cosa.

01.8 L’informe científic

L’informe científic és clau per donar a conèixer les investigacions a la societat i a la comunitat científica. Ha de complir algunes característiques:

Ser redactat de manera clara i precisa.Ser original i aportar quelcom nou.Servir com a font d’informació per fer noves investigacions.Descriure les tècniques i els procediments experimentals utilitzats perquè uns altres científics puguin reproduir-los i verificar-los.

02 La mesura

El quilogram és la massa d’un cilindre de platí i iridi que es guarda a l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures, a Sèvres, a prop de París.

L’estudi  experimental  requereix  mesurar,  és  a  dir,  expressar  numèricament  diverses  quantitats.  No  totes  les  propietats  són mesurables. Així, per exemple:

La massa, el temps, la temperatura, el volum i la força són propietats que es poden mesurar i expressar mitjançant un nombre que indica la quantitat i la seva unitat de mesura.La imaginació, la bellesa, la bondat i l’egoisme representen qualitats que no es poden mesurar amb un nombre.Una magnitudés tota propietat mesurable d’una substància.Una unitat de mesuraés un patró que, pres com a referència, serveix per expressar la mesura d’una magnitud.
Són unitats de mesura, entre d’altres, el quilogram, el segon, el grau Celsius i el litre.Les mesures d’una magnitud poden ser de dos tipus:Mesures directes.S’obtenen directament fent servir un instrument de mesura. Per exemple, la mesura del temps i d’una longitud s’obtenen llegint el que marquen un rellotge i un regle, respectivament.Mesures indirectes.S’aconsegueixen utilitzant una fórmula matemàtica. Així, la mesura d’una superfície no es pot mesurar amb un metre quadrat, sinó que es mesuren algunes longituds i s’apliquen les fórmules de la geometria.02.1 Tipus de magnitudsLes magnituds poden ser de dos tipus:Magnituds bàsiques.S’obtenen mitjançant una mesura directa, perquè no depenen de cap altra magnitud. Magnituds derivades.S’obtenen a partir de les magnituds bàsiques. 02.2 Sistema Internacional d’unitatsL’any 1960 es va adoptar un sistema de magnituds i unitats internacional, anomenat Sistema Internacional (SI), perquè tots els països el fessin servir. El SI consta de magnituds bàsiques i de magnituds derivades, amb les seves corresponents unitats de mesura.MAGNITUD BÀSICA SÍMBOL UNITAT SÍMBOL Longitud lmetre m Massa mquilogram kg Temps tsegon s Temperatura Tkelvin K Intensitat de corrent Iampere A Intensitat lluminosa Icandela cd Quantitat de substància nmol mol La resta de les magnituds són derivades i es calculen a partir de les bàsiques utilitzant una fórmula, per exemple:MAGNITUD DERIVADA SÍMBOL UNITAT SÍMBOL Superfície Smetre quadrat m2Volum Vmetre cúbic m3Velocitat vmetre per segon m/s Densitat do ρquilogram per metre cúbic kg/m302.3 Notació científicaImagina que vols representar quantitats molt grans, com ara la distància entre el Sol i un planeta, o molt petites, com la massa d’un glòbul vermell. En aquests casos, caldria escriure un gran nombre de zeros a l’esquerra o a la dreta. Per expressar aquesttipus de quantitats, s’utilitzen potències de 10. Per exemple, la distància entre la Terra i el Sol és de 150 000 000 000 m, que en notació científica s’expressa:Així, la massa d’un glòbul vermell és: 0,0000000000001 kg = 1 · 10–13kg02.4 Múltiples i submúltiplesEls múltiples i submúltiples s’apliquen a les unitats del SI, i alguns múltiples i submúltiples són els següents:PREFIXSÍMBOLEQUIVALÈNCIAS’UTILITZENMúltiplesquilok 103= 1000 Per expressar quantitats més grans que la unitat hecto h 102= 100 deca da 10 Unitat1 Submúltiplesdeci d 10–1= 0,1 Per expressar quantitats més petites que la unitat centi c 10–2= 0,01 mil·li m 10–3= 0,001


Entradas relacionadas: