T12 el màrqueting i els seus elements

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,83 KB

 

1.Qué Pretén la segmentació de mercats? Expliqueu tres dels criteris de Segmentació més habituals


-El Mercat es pot dividir (segmentació) en grups segons les Característiques, desitjos o necessitats que tenen en comú.

-La segmentació de mercats és la identificació de grups de consumidor que es comporten d'una manera seblant davant d'un bé o un Servei.

-Cada Un d'aquestos grups rep el nom de public objectiu o target.

-Els Críteris de segmentació de mercats poden ser:

 • Críteris Geogràfics (rural o urbana, densitat de població)

 • Críteris Demogràfics (edat, sexe, nivell cultural)

 • Críteris Psicogràfics (personalitats, valors, idees polítiques)

 • Críteris Socioeconómics (classe social, renda, estil de vida)

 • Críteris Conductuals (l'horari de compra, lleialtat a la marca)

-En La segmentació de mercats s'adapten els productes als grups de Consumidors, és a dir, hi ha una especialització. Aquesta especialització presenta alguns avantatges:
Millora l'adaptació del producte a les Necessitats del consumidor.

Tindra menys competència donat Que aquesta no voldra vendre a un grup tan reduït.

Permet Adaptar els recursos i la capacitat De l'empresa al volum del mercat.

-Per A tenir èxit cal conèixer bé el comportament dels Consumidors del grup seleccionat. Així com el seu nombre i poder Conèixer el mercat potencial (els possibles compradors).

Tot Això s'aconsegueix amb la investigació de mercat.


2.Què és el canal de distribució?

-El Canal de distribució són els mitjans que s'utilitzen per a que els Productes passen del productor al consumidor.

-Segons La propietat del canal (l'amo) es pot diferenciar:

-Canal Propi o directe → quan la empresa és la que ven el producte Directament al client.

-Canal Extern o aliè → es quan les empreses que distribuixen el producte Són diferents de l'empresa productora.

-El Canal de distribució està format pels intermediaris. Els Intermediaris poden ser majoristes o detallistes.

-Els Majoristes són aquells que compren als fabricants o a altres Majoristes i emmagatzemen els productes per a vendre-los al mercat Detallista.

La Venda es fa en grans quantitats, és la venda a l'engròs.

-Els Detallistes són els que compren els productes als fabricants o als Majoristes per a vendre'ls directament als consumidors. La seua venda S'anomena venda al detall. (botigues, supermercats)

canal Llarg productor → majorista → detallista → consumidor

canal Curt productor → detallista → consumidor

-Es Diu canal llarg quan hi ha 2 intermediaries o més (majoristes i Detallistes.

-L'intermediari: Està mal vist però fa una funció molt important, perquè Distribuix el producte amb menys cost. També fa funcions de Finançament.


3.Enumereu Les principals estratègies comercials de què disposa l’empresa Per a dur a terme la funció comercial

Les Principals estratègies de que disposa l’empresa per fer la funció Comercial són l’anàlisi de mercats, que proporciona informació Que permet a l’empresa fixar la seva política i prendre decisions; El màrqueting que dissenya la política comercial de l’empresa i Les vendes, que organitza la venda directa i també la relació amb Els canals de distribució (intermediaris).
5.Escriu Breument en que consisteix el marketing mix

S’entén Per màrqueting el conjunt d’activitats que desenvolupa una empresa Per a satisfer les necessitats i els desitjos del consumidor, amb la Intenció d’aconseguir un benefici. Entenem per màrqueting total o Mix quatre elements: producte, preu, promoció i distribució.

El Producte és essencial dins la política de màrqueting. Les empreses Pretenen oferir productes diferenciats que el consumidor entén com Alguna cosa nova. A més, el producte ha de tindre un marca i tindrà Un cicle de vida determinat. Pel que fa al preu hi ha diferents Criteris dins la política de preus: màxim benefici, supervivència, Augment dels ingressos per vendes, penetració del mercat,.. La Promoció o comunicació comercial abraça el conjunt d’instruments Que utilitza l’empresa per a donar a conèixer el seu producte o Incentivar la compra: publicitat, promoció de vendes, venda Personal, relacions públiuqes, publicity o publiinformació i Marxandatge o publicitat punt de venta.


Concepte De màrqueting:


El Màrqueting és el conjunt d'activitats d'una empresa per a satisfer Les necessitats i els desitjos del consumidor, per tal d'aconseguir Un benefici.

Elements Del màrqueting :


-Hi Ha quatre elements que són controlables per l'empresa que formen el Màrqueting total o màrqueting mix:Producte Preu Promoció Distribució

-Les Variables que formen el màrqueting total o mix:

 • Variables Comercials estratègiques


  Vinculen l'empresa a mitja i llarg Termini, una desició equivocada podria fer perdre molts diners. S'inclouen el producte i la distribució.
 • Variables Comercials tàctiques


  Tenen un efecte menys durador i una Decisió equivocada no fa perdre molts diners. A més, l'error es Pot corregir amb rapidesa. Ací s'inclou el preu i la promoció.

6.Quina Diferència hi ha entre el mercat potencial i el real de un producte?

El Mercat potencial és un valor màxim teòric, format pels consumidors Actuals, més els de la competència, més els que podrien ser-ho.

El Mercat real o actual és el conjunt de consumidors de l’empresa en El moment considerat.


8.Definiu Entre distribuïdor majorista i detallista. Poseu un exemple de cada Cas

-Els majoristes són aquells que compren als fabricants o a altres Majoristes i emmagatzemen els productes per a vendre-los al mercat Detallista. La venda es fa en grans quantitats, és la venda a L'engròs.

-Els detallistes són els que compren els productes als fabricants O als majoristes per a vendre'ls directament als consumidors. La seua Venda s'anomena venda al detall. (botigues, supermercats)


9.En Què consisteix la franquícia? Posan un exemple

-La Franquícia → És una mateixa empresa repartida per molts llocs. El Productor (el franquiciador) té el control dels detallistes (franquiciats), es tracta d'una venda especialitzada (menjar, Roba...Mc donals, zara), el franquiciat ofereix el local amb les Característiques que li demana el franquiciador (les dimensions, Decoració., i amb una cutat en un nombre mínim d'habitants) i també Es fa carrec de la publicitat local. El franquiciador ofereix el Producte, la marca i la publicitat general. Podem tindre un ambit Internacional.


10.Des Del punt de vista comercial es distingeix entre mercats de consum i Mercats industrials. Quines són les seues diferències?

Els Mercats de consum estan formats per les famílies que adquireixen els Béns i les necessitats per a satisfer les seves necessitats mentre Que els mercats industrials estan formats per les empreses que Adquireixen els béns i serveis intermedis per a fabricar el seu Producte.


11.Què és la promoció de vendes? Assenyaleu dos exemples d’accions de Promoció

La Promoció de les vendes és el conjunt d’activitats comercials, que Du a terme l’empresa amb l’objectiu d’incrementar les vendes Del producte durant un curt període de temps.

Per Exemple: oferir dos productes al preu de un, ofertes especials de Preu i fer un petit regal amb el producte que compres.


12.En Què consisteix la fase de declivi del cicle de vida d’un producte?

Etapa De declivi o saturació és aquella en que les vendes cauen de manera Considerable. La empresa s’ha de plantejar si reactiva el producte O deixa de fabricar-lo.


13.Què és una marca? Què és una marca blanca?

Podem Definir marca com un nom, terme, símbol o disseny, o una combinació De tors, que tracta d’identificar els béns i serveis que fabrica L’empresa.

Les Marques blanques són les fabricades per un industrial determinat i Que són ofertes al consumidor sota el nom o la marca del Distribuïdor o detallista.16.Quina Diferencia hi ha entre període mitjà de maduració econòmic i Període mitjà de maduració financer?

el Període mitjà de maduració econòmic és igual a període mig de Proveiment + pm de fabricació + pm de ventes + pm de cobraments

el Període mitjà de maduració econòmic és igual a període mig de Proveiment + pm de fabricació + pm de ventes + pm de cobraments – Pm de pagaments


17.Pel Que fa a les estratègies de fixació de preus, que s’entén per Una política de penetració?

La Estratègia de fixació de preus atenent a la política de penetració és aquella que s’usa quan un producte acaba d’aparèixer al Mercat i que consisteix en posar-li un preu baix per a aconseguir més (moltes) ventes i guanyar quota de mercat.

Entradas relacionadas: