T12 el màrqueting i els seus elements

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,94 KB

 

ECONOMIA

1.Departament comercial y funciones

- El departament comercial fa la funció Comercial, inclou el conjunt d’activitats necessàries per fer arribar al consumidor els bens i els serveis produïts per l’empresa.
Les seves funcions Són: Anàlisi de mercats; proporciona la informació que permet a la direcció de L’empresa fixar la seva política i prendre decisions.

Màrqueting

Tracta de Satisfer un conjunt de necessitats detectades al mercat.
Vendes; Organitza la Venda directa i també els intermediaris.


2.Tipus de mercats

- Competència perfecta:
producte homogeni, Gran nombre d’oferents i demandants, coneixement total del mercat i llibertat d’entrada I sortida.

Competència imperfecta: Monopoli: hi ha un sol Venedor i molts compradors d’un únic producte. Oligopoli: hi ha pocs venedors i Mols compradors de productes similars. Competència monopolista: hi ha un gran Nombre de compradors i de venedors d’un producte diferenciat.


3.La segmentació de mercats

- La segmentació de mercats és la Identificació de grups de consumidors que es comporten d’una manera semblant Davant un bé o servei determinat. Els criteris de segmentació de mercats són: Geogràfics, Demogràfics, psicològics, socioeconòmics i conductuals. Un cop segmentat el Mercat, l’empresa pot utilitzar tres estratègies diferents: Indiferenciada: Dirigeix el mateix tipus de producte a tots els mercats. Diferenciada: utilitza Productes amb característiques diferents en funció del segment de mercat al Qual dirigeix. Concentrada: L’empresa se centra en un nínxol de mercat concret.


4.Variables que afecten al comportament Del consumidor

- El consumidor és el gran objectiu de la Funció comercial, per la qual cosa l’empresa ha d’obtenir informació sobre com Es comporta. Les variables que afecten s’agrupen en tres categories: Externes; Cultura, classe social, família. Internes: personalitat, motivació i experiència. Relacionades amb els hàbits de consum: Quan compra, on, com, perquè, qui.


5.Màrqueting

- Conjunt d’activitats que desenvolupa una Empresa, encaminades a satisfer les necessitats i els desitjos del consumidor, Amb la intenció d’obtenir un benefici. Elements del màrqueting:
Producte, preu, Promoció i distribució. Les variables que el formen són: Comercial estratègica: Les decisions no es poden canviar a curt termini. Una decisió errònia pot Comportar molts costos. Comercial tàctica: Es poden modificar amb rapidesa i Facilitat.


6.El producte

- És una unitat o un conjunt de béns o serveis Que tenen un elevat grau de substitució entre ells. Tipus de producte: De Consum: son tots aquells que satisfan les necessitats dels individus. Productes Industrials: Són béns físics adquirits per les empreses i que són utilitzats en La seva activitat especifica. Serveis: Són els productes immaterials o Intangibles.

7.Estratègies de marca

- La marca és un nom, un terme, un símbol o Disseny que tracta d’identificar els bens i serveis que fabrica l’empresa. Estrategies de marca:

Marca única o paraigua: Utilitza el mateix nom Per a tots els productes que fabrica l’empresa. Els inconvenients estan Relacionats amb el fracàs d’algun producte, pot perjudicar a la marca.

Marques múltiples


Estrategia de marques Individuals, utilitza un nom diferent per cada producte. Estrategia de marques Per línia de producte. Utilitza el mateix nom per als productes que tenen una Relació entre si. Segones marques: Utilitzada per empreses que tenen al mercat Una altra marca de més prestigi.

Marca de distribuïdor: Són les marques Fabricades per un industrial determinat i que són ofertes al consumidor sota el Seu nom.


8.Posicionament

- En un mercat és la imatge que té el subjecte Al qual va adreçat el producte, comparat amb altres productes de la competència O amb altres venuts per la mateixa empresa. Estrategia de posicionament Relacionada amb la marca: Qualitat, Prestigi i Valor-preu. Estrategia de Posicionament relacionada amb el producte: Basat en algun atribut específic, en Els beneficis que ofereix, en la seva comparació amb altres productes de la competència, Basat en la recomanació d’especialistes o en un estil de vida.

Entradas relacionadas: