Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,04 KB

 
Definició empresa:
És una unitat econòmica que, a partir de la combinació de diferents factors de producció, posa a disposició del públic béns i serveis. La disponibilitat dels béns depèn dels recursos, que els anomenarem factors de producció  factor terra(recursos naturals) factor treball(físic, intelectual) factor capital() factor empresari(com a 4t factor

Productiu)


Objectius de l’empresa Concepte de valor: capacitat de les coses per satisfer les nostres necessitat de qualsevol ordre. Els objectius de l’empresa són l’obtenció de beneficis i la creació de valor per als seus propietaris.
Elements de l’empresa


Materials(edifici), immaterials( coordinació), humans(directius,contables)

Empresari:
persona que impulsa, si s’escau, la creació i el desenvolupament d’empreses i pren decisions sobre la seva gestió en condicions de risc.
Funcions de l’empresari:

1) Planificar 2) Organitzar 3)


Controlar la producció 4) Assumir riscos. Entorn de l'empresa: està constituït per aquells factors sobre els quals l’empresa no té una influència directa, però que condicionen la seva activitat. Podem distingir entre entorn específic i entorn general.
com es classifiquen les

Empreses: (segons el sector d'activitat)


Sector primari

Pertanyen a aquest sector les empreses l’activitat de les quals està lligada de manera directa a l’obtenció de recursos naturals. Disminució del pes dins l’economia. 

Sector secundari

Pertanyen a aquest sector les empreses l’activitat de les quals està lligada a la transformació a partir de M.P. O productes semielaborats. Tendeix a decréixer en els desenvolupats.

Sector terciari

Pertanyen a aquest sector les empreses l’activitat de les quals està relacionada amb la prestació de serveis. 
(segons la titularitat del capital) Privades: Els propietaris són els particulars Pública: El propietari és el sector públic: l’Estat o altres administracions públiques

Mixta:


La propietat és compartida entre les Administracions Publiques i els particulars. (Segons l’àmbit territorial:) 
a) Local b) Regional c) Nacional d) Multinacional (Segons el tipus de mercat)
a) Competència perfecta b) Monopoli c) Oligopoli d) Competència monopolística (Segons la seva funció bàsica):

A) Productores b) Comercials c) De serveis


(segons la forma jurídica)


Persones físiques:


L’ésser humà en néixer i ser inscrit en el Registre Civil


Persones jurídiques:


quan una societats’inscriu en el Registre Mercantil.
SOCIETAT CIVIL • Contracte de societat pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú diners, béns o indústria amb l’objectiu de repartir-se els guanys. • Dos tipus de societat civil: a) Societat civil amb pactes entre els socis que es mantenen secret. Cada soci actua en nom propi davant de tercers. No té personalitat jurídica b) Societat civil amb pactes públics entre els socis. Aquestes societats tenen personalitat jurídica i s’inscriuen en el 
Registre Mercantil. • Responsabilitat il.Limitada • Mínim dos socis • Capital mínim per a la constitució: no existeix • Tributació: impost sobre la renda de les persones físiques • 

Seguretat Social: règim d’Autònoms • Nom: lliure, amb l’afegit de les sigles SCP (Societat

Civil Particular)


COMUNITAT D E BÉNS • La comunitat de béns es fonamenta en un contracte pel qual una determinada propietat o un dret pertany, de manera indivisa, a diverses persones • Els socis poden aportar únicament béns (no diners o treball) • Responsabilitat il·limitada • Dos socis mínim • Capital mínim no existeix. • Tributació: IRPF • Seguretat social: Règim d’Autònoms, els comuners. Els treballadors, Règim General • Nom: lliure, seguit per l’expressió “Comunitat de Béns” o les sigles CB.
SOCIETAT COL·LECTIVA (1)
• Propietat de diversos socis que posen en comú treball, capital o totes dues coses • Repartiment de beneficis com es disposi, habitualment segons l’aportació de cadascú. • És personalista, ja que la personalitat de cada soci és fonamental (no es pot vendre les participacions sense consentiment dels altres)
SOCIETAT COL·LECTIVA (2)

• Responsabilitat: socis col.Lec tius il.Limitada; industrials limitada •

Constitució: mínim 2 socis • No hi ha capital mínim per constituir • Tributació: Impost sobre societats • Seguretat Social: règim d’autònoms • Nom: ha de figurar nom i cognoms dels socis col.Lectius o únicament el d’un d’ells i a continuació o bé “i companyia” o bé “i cia”
SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA (2)
: • Tenir participacions: A) Influència en les decisions proporcional al valor de les participacions B) Participació proporcional en els beneficis C) Dret de compra preferent • Òrgans de govern: A) Junta general de socis: si el nombre és superior a 15. Tots els socis. Mínim una vegada l’any. Els acords regeixen la vida de la societat B) Administrador: gestiona i representa l’empresa i és nomenat per la junta general. No cal que sigui soci. No pot dedicar-se, mentre desenvolupa el càrrec al mateix gènere de comerç.
SOCIETAT ANÒNIMA (1

): • Elimina la limitació de la transmissió de participacions:


transmissió lliure sempre • Inicis de la S.A. En l’activitat colonitzadora • Accions nominatives o al portador • Responsabilitat limitada • Mínim un soci per constituir • Capital mínim per a la constitució: 60101,21 euros. Desemborsat el 25 % • Capital dividit en accions (part
alíquota) • Tributació: impost sobre societats • Seguretat social: règim general si els socis són treballadors • Nom: lliure, seguit de S.A.
SOCIETAT LABORAL (2):
• Responsabilitat lim itada • Mínim: 3 socis • Capital mínim : els mateixos que per l’anònima o per la limitada • Tributació: impost sobre societats • Seguretat social: Règim General si els socis són treballadors • Nom: el nom de l’empresa s’ha d’acompanyar de sal o sll • FI.
SOCIETAT LABORAL (2):
• Res ponsabilitat limitada • Mínim: 3 socis • Capital mínim : els mateixos que per l’anònima o per la limitada • Tributació: impost sobre societats • Seguretat social: Règim General si els socis són treballadors • Nom: el nom de l’empresa s’ha d’acompanyar de sal o sll • FI.

Entradas relacionadas: