Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,43 KB

 
TEMA 4: 

-Treball: Conjunt de tasuqes i activitats que les persones desenvolupen dins de L'empresa.

Una Activitat laboral es considera treball amb aquestes característiques: Voluntarietat, per compte altri, retribució i subordinació. El treball i l'activitat laboral: Fonts del dret laboral, està regulada per aquestes normes: constitució Española, estatut dels treballadors (norma Més general (drets i obligacions)), Convenis col·lectius de treball  (normes que regulen més Particularment) i el contracte de treball (directament afecten al treballador està més a La vora). Les normes s'han de respectar mútuament. La Constitució española: Plena ocupació: Màxim de persones treballin, readaptació: reciclatge profesional. Dret de negociació col·lectiva: tant representants de treballadors Com d'empresaris es reuneixen x pactar un conjunt de normes laborals D'aplicació general en el treball. Relació laboral implica Respectar/cumplir conjunt de drets i obligacions respectivament. Obligacions treballadors= dret empresari/Drets treballadors =obligacions empresaris. Drets i deures Laborals: drets bàsics (vaga, reuníó, Lliure disposició...), drets relacionts amb el treball (ocupació Efectiva del lloc del treball, promoció i formació profesional...) I obligacions fonamentals: no competir amb l'activitat de l'empresa, Cumplir les mesures de seguretat i higiene...). Drets De l'empresari: -Dret de dirigir: empresari Organitza la producción i pren decisions pel bon funcionament de L'empresa.-Poder disciplinari: l'empresari pot sancionar als Treballadors per inpuntualitat, mala feina, etc.. Si són molt greus Poden portar a l'acomiadament. Ordenació Del temps de treball: -Jornada laboral: Temps invertit en la realització del treball, pactada en comvenis Col·lectius i contractes. No pot pasar les 40h setmanals de promig En còmput anual. Entre final jornada i començament altre han de Pasar 12h.  Si jornada descans excedeix 6h, establir descans Durant jornada, no menys 15 min., 30 min. Per menors d'edat. Treballadors tindran dret descans minin setmanal 1 dia i mig Ininterromput. Menors 18 anys dos diez festa semanals ininterromputs. Descans mínim setmanal acumulable períodes de fins da 14 Diez.-Vacances anuals retribuïdes: pactada col·lectivament o Individual nno inferiors a 30 dies naturals. Si menys d'un any Treballant, diez de vacances propocionatls al temps treballat. Limitacions al gaudir de les vacances (dins l'any i no acumulables, No renunciables a canvi de retribució) Dies Naturals: tots dies de la semana. Dies hàbils: dies laborables (dilluns a dissabtes). Dies inhàbils: diumenges i festius. Festes laborals: treballadors Disposen 14 festes laborals l'any, cràcter retribuït i no Recuperable. Calendri laboral l'ha d'elaborar anualment l'empresa, Indicar: horari, distribució anual dies treball i festius, dies Recuperables per Ponts i dies descans setmanals o entre jornades. Treball nocturn i per torns: des De les 22h fins a les 6h. Jornada laboral treballador no superar 8h Diaries. Treball nocturn té retribució especifica d'increment.

Per Torns: treball procesos productius durant les 24h. Tenir en compte Rotació i que el torn de nit no superi les 2 setmanes. Dones Enbarassadades no nit. Treballador estudiant pot escollir Torns.-Hores extraordinàries:hores fetes després de la jornada Ordinària. Ordinaries: màxim 80 a l'any, cotitzen tipus general, de Carácter voluntari i pactada conveni o contracte. Obligatòries: (pactades en contracte, conveni col·lectiu i per força major), Cotitzen a temps reduït, es poden pagar en metal·lic, mínim mateix Ordinàries, amb descans dins dels 4 mesos després d'haver-les fet.

Entradas relacionadas: