Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,95 KB

 

4. L'atur


L'atur es defineix com el conjunt de persones que poden i volen treballar, però no troben feina. Per tant, no es considera aturada la persona que, podent treballar, no desitja fer-ho per qualsevol causa com els estudis, les feines domèstiques, etc. Tampoc es consideren aturades les persones que no formen part de la població activa (nins i ancians) i les que cerquen feina encara que estiguin treballant (per millorar professionalment o simplement canviar de lloc de treball).


La població activa la formen les persones en edat legal de treballar (entre 16 i 67 anys) i està formada pels ocupats i els desocupats. No formen part de la població activa (són inactius), per exemple, els estudiants i les mestresses de casa en el cas de que no cerquin feina.


Població en edat de fer feina

Població activa

Població ocupada

Població en atur

Població inactiva


En definitiva, la taxa d'atur o desocupació indica la relació entre els aturats i la població activa d'un territori determinat:


Taxa d'atur = Aturats / Població activa · 100


En Economia diferenciam quatre tipus d'atur:


Atur estacional, propi de les activitats en que no es treballa en certs moments de l'any (com en el cas d'algunes feines agrícoles).


Atur friccional, compost per aquells que acaben de finalitzar els seus estudis o deixar el seu treball i cerquen el seu primer o una altre treball respectivament.


Atur estructural, compost per els aturats sense qualificació o amb una qualificació diferent a la que demanda el sistema productiu. Es caracteritza per ser a llarg termini. Un exemple seria els dels treballadors de la siderúrgia que, en pràcticament desaparèixer la seva indústria, es quedaren a l'atur.


Atur cíclic, que és el que es dóna en situació de crisi econòmica o contracció.


A banda de la taxa d'atur, altres indicadors de població que ens poden resultar útils són la taxa d'activitat i la taxa d'ocupació.


La taxa d'activitat mostra la proporció de persones en edat de treballar que són actives (ocupades i aturades). En altres paraules, és el percentatge de persones de 16 anys o més que treballen de forma remunerada o estan cercant feina.


Taxa d'activitat = Població activa / Població en edat de fer feina · 100


Per la seva banda, la taxa d'ocupació indica quina proporció de les persones en edat de treballar ho estan fent, és a dir, permet mesurar el grau d'incorporació efectiva al treball.


Taxa d'ocupació = Població ocupada / Població en edat de fer feina · 100


És necessari saber que, a Espanya, les dades referents a la situació laboral de la població es poden aconseguir a través de dues vies:

 • El registre de l'atur, on es comptabilitzen com a aturades a aquelles persones que s'han registrat com a tals.

 • L'Enquesta de població activa (EPA), una investigació per mostreig de periodicitat trimestral elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Uníó Europea (Eurostat).

Mesures contra l'atur


Donat que l'atur és un dels problemes més greus amb el que es pot trobar una societat, els Governs adopten constantment mesures per reduir el nombre de persones sense feina. Aquestes es classifiquen en:


Polítiques contra l'atur estacional:

 • Fomentar  activitats complementàries.

 • Facilitar que els aturats estacionals puguin desplaçar-se a altres zones geogràfiques on existeixi demanda de treball.

Polítiques contra l'atur friccional:

 • Dissenyar models de contractes de treball que incentivin la contractació d'aurats sense experiència, com els contractes de formació i aprenentatge.

 • Reduir les cotitzacions a càrrec de l'empresa pels treballadors sense experiència.

 • Millorar el funcionament de les agències de col·locació.

 • Establir mecanismes d'informació per als aturats.

Polítiques contra l'atur estructural:

 • Millorar la qualificació dels aturats de llarga durada per a que puguin realitzar altres activitats.

 • Promoure incentius econòmics (reduir imposts i cotitzacions) per a que les empreses contractin i formin aturats de llarga durada.

 • Fomentar la creació de noves empreses.

Polítiques contra l'atur cíclic:

 • Flexibilitzar el mercat laboral, eliminant o suavitzant les normes i regulacions que condicionin la contractació i acomiadament dels empleats.

 • Fomentar la compra de béns i serveis, augmentant la seva demanda per part del sector públic, facilitant el finançament de les empreses, impulsant la internacionalització de les empreses i reduint els imposts (tant a famílies com a empreses per a que augmenti el consum privat).

 • Reduir el nombre de persones que cerquen feina, reduint o ampliant l'edat legal per a jubilar-se.

 • Incrementar el nombre de llocs de feina vacants, reduint la jornada laboral o la possibilitat de fer hores extraordinàries.

Com veim, totes aquestes polítiques són costoses i poden contribuir a l'endeutament de l'Estat o a que hi hagi inflació. No obstant això, si es genera treball, la recaptació d'imposts acabarà creixent i es podrà fer front al pagament del deute generat.


Entradas relacionadas: