Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,89 KB

 

1 LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Les condicions de treball es regulen mitjançant un doble sistema les fonts estatals i els convenis col.
Lectius.

El conveni col·
lectiu és tot acord escrit relatiu a les condicions de treball negociat entre una empresa/ o grups d’empreses d’un sector econòmic o els representants dels treballadors d’una empresa o dels sindicats majoritaris d’un sector econòmic. Mitjançant la negociació col·lectiva els treballadors i els empresaris regulen les condicions de treball i productivitat regulant la Pau social a través de les obligacions que es pacten.

Reconeixement del dret a la negociació col·lectiva art. 37 CE

Tractament legal de la negociación col.Lectiva desenvolupat en el títol III de l´ET. Art. 82 de l´ET

El conveni col·lectiu es reconegut com font professional del dret i li són aplicats el principi de jerarquia i publicitat de les normes. Eficàcia general : el conveni obliga a tots els empresaris i treballadors inclosos en el seu àmbit d’aplicació i durant el període de vigència amb independència que es trobin afiliats o no a les organitzacions que han firmat el pacte.


Àmbit d’aplicació de tot conveni:


1-Àmbit territorial: fa referència al territori en el qual resulta aplicable el conveni/Estatal, autonòmic, interprovincial, provincial i local. 2-Àmbit funcional: fa referència a la rama o sector d’activitat al que resulta aplicable. 3-Àmbit temporal: la duració o període de vigència del conveni col·lectiu generalment d’un any a quatre com a màxim. 4-Àmbit personal: al conjunt de treballadors al que es aplicable pot afectar a tots o excloure a un conjunt d’ells. Aquest col·lectiu exclòs rep el nom de conveni franja.

Contingut del conveni:


 

1-Determinació de les parts

2-Àmbit d’aplicació: temporal, geogràfic, funcional i personal

3-Condicions i procediments per la no aplicació del règim salarial respecte a les empreses afectades i incloses en l’àmbit d’aplicació del conveni. Art.21 conveni O i D de Catalunya. // Art. 75 conveni O i D de Catalunya. 

4-Formes i condicions per denunciar el conveni i termini de preavís

Article 7

Els convenis con font del dret laboral s’han de presentar en forma escrita.

Han de ser presentat davant de l’autoritat laboral competent segons el seu àmbit geogràfic en els quinze dies següents a la seva signatura per les dos parts legalment legitimades. S’han de registrar en el termini legal de Déu dies són publicats en els diaris o butlletins públics segons el seu àmbit geogràfic ( BOE o DOGC).

El contingut anterior de tot conveni col·lectiu formalment recull i regular les següents condicions laborals, es pot seguir com exemple el conveni col·lectiu d’oficines i despatxos de Catalunya:

1- Organització del treball i funcions : grup Professional, tasques i responsabilitat. 2- Mobilitat funcional i geogràfica. 3- Promoció 4-

Salari

5- Jornada 6- Contractes: període de prova, temporalitat,extinció,suspensió, o modificació. 7- Vacances, excedències, permisos retribuïts. 8- Règim assistencial. 9- Drets sindicals. 10- Pla d’igualtat. 11- Conducta laboral etc.


Procediment negociador d’un conveni col·lectiu ve determinat per una sèrie de fases:1- Iniciativa pot ser portada a terme per qualsevol de les parts Treballadora o empresarial. En aquesta fase es important el procés de legitimació de les part convencionals. (A)Art. 89 de l´ET

D’aquest article de L´ET es determina que un conveni serà vàlid sempre que estigui negociat per les part degudament legitimades:

Entradas relacionadas: